English version
Skip Navigation Links.
Census logo


Nov način zbiranja podatkov o selitvah

Statistični urad Republike Slovenije objavlja podatke o selitvah za vse prebivalstvo Slovenije prvič na podlagi administrativnih ter statističnih virov po stanju na 1. januar 2011. Doslej so se podatki o selitvah in selitveni zgodovini zbirali za vse prebivalstvo samo s terenskimi popisi (zadnji tak popis je bil 31. 3. 2002).

V okviru vsebinskega področja Selitve objavljamo naslednje podatke:

·   o prvem prebivališču osebe (naselje v Sloveniji, v katerem je imela oseba po   rojstvu svoje prebivališče, ali tuja država, v kateri je imela oseba po rojstvu svoje prebivališče);

·  o zadnji selitvi ter letu zadnje selitve (naselje v Sloveniji ali tuja država, od koder se je oseba preselila v sedanje naselje prebivanja);

·   o prebivanju v tujini (država, iz katere se je oseba preselila) in o letu priselitve v Slovenijo.

Viri podatkov o selitvah

Statistični urad je pri pripravi podatkov o selitvah oziroma selitveni zgodovini prebivalcev Slovenije uporabil 4 vire podatkov:

·  popis prebivalstva 2002

·  redno letno statistično raziskovanje o selitvah za obdobje 2002–2010

·  redno letno statistično raziskovanje o rojenih za obdobje 2002–2010

·   redno statistično raziskovanje o prebivalstvu, stanje 1. januar 2010.

Zaradi metodoloških razlik med posameznimi selitvenimi vsebinami smo statistični proces prilagodili vsaki vsebini posebej. Osnovno metodološko načelo je bilo hierarhije vira. To pomeni: če je podatek o selitvah na voljo v več virih, upoštevamo tisti podatek, ki je v viru, označenem z višjo stopnjo prioritete; če pa je v istem viru na voljo za isto osebo več podatkov o selitvah (velja samo za statistično raziskovanje o selitvah), upoštevamo tistega, ki je metodološko ustrezen. Pri tem je treba upoštevati, da je statistična definicija selitve sprememba naselja prebivališča.

Prvo prebivališče

Podatki o prvem prebivališču so za osebe, ki so bili prebivalci Slovenije 31. 3. 2002, prevzeti iz popisa prebivalstva 2002. Za osebe, ki so bile rojene 1. 4. 2002 in pozneje v Sloveniji, smo kot prvo prebivališče upoštevali naslov, na katerem so jih starši prijavili po njihovem rojstvu. Za osebe, ki so se v Slovenijo priselile po 1. 4. 2002, smo kot prvo prebivališče upoštevali državo, iz katere so se preselili v Slovenijo, oz. v skladu z mednarodnimi priporočili državo rojstva (dejanski kraj rojstva ob rojstvu iz Centralnega registra prebivalstva), če podatek ni bil na voljo v nobenem od virov.

Zadnja selitev

Podatki o zadnji selitvi so bili najprej prevzeti iz rednega letnega statističnega raziskovanja o selitvah. Ker so selitve ponovljiv demografski dogodek (oseba se lahko večkrat seli tudi v posameznem letu), je bil po pravilu prioritete upoštevan časovno zadnji selitveni dogodek, ki ustreza statistični definiciji selitve (sprememba naselja prebivališča). Če sta bili naselji prebivališča 1. januarja 2010 in 1. januarja 2011 različni, pa smo poleg tega upoštevali tudi podatek o prebivališču pred enim letom iz rednega statističnega raziskovanja o prebivalstvu. Za osebe, ki so se nazadnje selile pred letom 2002, so bili podatki o zadnji selitvi prevzeti iz popisa prebivalstva 2002.

Prebivanje v tujini 

Podatki o prebivanju v tujini so izpeljani iz podatkov o prvem prebivališču oziroma iz podatkov o zadnji selitvi iz tujine ter iz podatka o letu priselitve v Slovenijo oziroma letu zadnje selitve iz tujine. Če se je oseba priselila v Slovenijo večkrat, sta upoštevana leto njenega zadnjega prihoda (njene zadnje priselitve) v Slovenijo ter država, iz katere se je oseba preselila (oz. ki jo je zapustila) ob zadnji priselitvi v Slovenijo.

Uporabljena sta bila samo dva vira, in to po naslednji hierarhiji:

1.  redno letno statistično raziskovanje o selitvah za obdobje 2002–2010;

2.  popis prebivalstva 2002

Za prebivalce Slovenije, katerih prvo prebivališče je bilo v tujini (tj. zunaj države Slovenije), je država prebivanja v tujini lahko:

·   država prvega prebivališča, če se oseba po priselitvi v Slovenijo ni več odselila iz Slovenije;

·   pri večkratnih meddržavnih selitvah država, iz katere se je oseba nazadnje priselila v Slovenijo, če se je oseba v Slovenijo večkrat priselila.

Za prebivalce Slovenije, katerih prvo prebivališče je bilo v Sloveniji, je država prebivanja v tujini tista, iz katere so se po odselitvi iz Slovenije znova priselili v Slovenijo.

Urejanje podatkov o selitvah

Za dopolnjevanje manjkajočih podatkov o selitvah in za urejanje teh podatkov smo uporabili še statistične metode, s katerimi smo izboljšali kakovost in relevantnost podatkov.

 

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.