English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Kaj je registrski popis

 

Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu.

 

Za izvedbo registrskega popisa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

–  zakonodaja, ki omogoča povezovanje podatkov (Statistični urad ima v skladu z 32.

    in 33. členom Zakona o državni statistiki pravico pridobivati in združevati podatke iz

    različnih administrativnih in drugih zbirk za statistične namene);

 vzpostavljeni morajo biti ustrezni administrativni oziroma statistični viri z enoličnimi

    identifikatorji (npr. EMŠO, naslov);

  ti viri morajo vsebovati ustrezne vsebine, ki zagotavljajo podatke v skladu s 

    potrebami uporabnikov in z zakonodajo.

 

Več o registrskem popisu:


Registrski popis prebivalstva v letu 2011 – nov izziv slovenske državne statistike

Registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2011 – priprave in prihodnje aktivnosti


© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.