English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Pogosta vprašanja

Kaj je registrski popis?

 

Registrski popis prebivalstva je sodoben način popisa, pri katerem bomo za zbiranje podatkov uporabili drugačno metodo, kot smo jo uporabljali v dozdajšnjih popisih prebivalstva. Popisovanje namreč ne bo več potekalo na terenu, z anketiranjem prebivalcev. Zelo veliko informacij o prebivalcih, gospodinjstvih in stanovanjih se namreč zbira in je zbranih v različnih registrih, zbirkah in bazah, in namesto da bi ljudi znova spraševali o istih stvareh, po istih informacijah, bomo že pridobljene podatke med seboj le ustrezno povezali. Zato tudi govorimo o registrskem popisu.

 

Kdo izvaja popis?

 

Registrski popis 2011 v Sloveniji izvaja Statistični urad Republike Slovenije, in to samo s svojimi človeškimi viri, torej brez zaposlovanja dodatnih popisovalcev.

 

Ali se popis izvaja samo v Sloveniji?

 

Ne, popis se ne izvaja le v Sloveniji, pač pa po celem svetu. Za številne države sveta so namreč prav popisi edini vir podatkov o številu prebivalcev v državi. Vsaka država se sama odloči, katerega leta bo popis izpeljala, pomembno je le, da ga izvede okrog leta 2010. Več o tem lahko preberete na spletni strani OZN; ta namreč kot krovna organizacija pripravi za vsak popis tudi usmeritve in priporočila glede vsebine podatkov, ki se zbirajo.

 

Slovenija je popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj dolžna izpeljati. K temu jo zavezuje tudi Uredba Evropske skupnosti; ta od držav članic Evropske unije zahteva, da države zberejo podatke o določenih vsebinah in jih oddajo Eurostatu, Statističnemu uradu Evropske unije. V omenjeni uredbi je naveden najmanjši potreben nabor obveznih vsebin, vsaka država pa lahko zbira tudi druge podatke. Ko bodo torej zbrani popisni podatki vseh držav članic Evropske unije, ne bo znana le demografska slika posameznih držav, pač pa celotne Evropske unije.

 

Kdaj je bil izpeljan zadnji popis v Sloveniji?

 

Zadnji popis je bil v Sloveniji izpeljan leta 2002. Takrat so bili tudi nazadnje zbrani podatki o gospodinjstvih in družinah, o izobrazbi celotnega prebivalstva, o stanovanjih ter nekateri podatki o selivcih.

 

Kdaj bodo na voljo podatki iz registrskega popisa 2011?

 

Tokratni popis prebivalstva se bo razlikoval od prejšnjih tudi pri objavljanju zbranih podatkov. S prejšnjimi popisi zbrani podatki so bili objavljeni vsi hkrati. Pri registrskem načinu izvedbe pa to ni več mogoče, ker podatki iz različnih virov niso vsi dostopni istočasno. Zato bomo pridobljene podatke objavljali postopoma, kljub temu pa bodo na razpolago prej, kot je bilo to ob preteklih popisih. Kdaj natančno bomo katere podatke objavili, bo objavljeno na spletni strani v rubriki Načrt objav.

 

Prvi podatki bodo na voljo 29. aprila 2011. To bodo podatki o številu in starostno-spolni sestavi prebivalcev Slovenije, ki bi jih tudi sicer objavili. Poleg teh podatkov pa bomo takrat objavili tudi podatke o državljanstvu prebivalcev.

 

Načrtujemo, da bomo najpozneje do 30. septembra 2011 objavili podatke o gospodinjstvih in družinah, kajti ti podatki so med našimi uporabniki zelo iskani in so bili vedno zbrani samo s popisi prebivalstva.

 

Do konca leta 2011 bodo objavljeni podatki o izobrazbi prebivalstva, njegovi aktivnosti, selitvah in stanovanjih.

 

Kdaj bo popis potekal?

 

Kritični trenutek registrskega popisa 2011 v Sloveniji je 1. januar 2011 ob 0:00. To pomeni, da na primer med prebivalce Slovenije ne bo štet otrok, ki bo rojen minuto pozneje. Oseba, ki bo minuto čez kritični trenutek umrla, pa bo šteta med prebivalstvo Slovenije.

 

Kaj je prednost registrskega načina izvedbe?

 

Glavna prednost sta prihranek stroškov in razbremenitev prebivalcev dajanja podatkov. Ena od prednosti je tudi ta, da bomo lahko v prihodnosti tak popis izvajali pogosteje, in ne le na 10 let kot doslej.

 

Ali se bodo v Registrskem popisu 2011 zbirali podatki o narodni pripadnosti in veroizpovedi?

 

V Sloveniji se podatek o narodni pripadnosti in veroizpovedi ne bo več zbiral s popisom. Ker v Sloveniji v predvidenih administrativnih virih ni podatka o narodni pripadnosti za celotno prebivalstvo oz. podatkov o veroizpovedi sploh ni na voljo, to ne bo vsebina Registrskega popisa 2011. Zbiranje podatkov o narodnosti tudi ni obvezna vsebina popisov, je pa posameznim državam dopuščeno, da v okviru popisa oz. svojih zmožnosti zbirajo tudi druge podatke

 

Kako lahko opredelim svojo narodno pripadnost?

 

Zbiranje podatka o narodni pripadnosti opredeljuje 7. člen Zakona o prijavi prebivališča; ta določa, da je narodnost eden od podatkov, ki jih posameznik poda pristojnemu organu ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča in prijavi spremembe naslova stanovanja. Podatek o narodni pripadnosti poda posameznik pristojnemu organu le, če se o tem želi izreči; uradna oseba, ki vodi postopek, pa ga mora na to opozoriti. Podatek se zbira z obrazcem ''Prijava – odjava stalnega prebivališča'', ki ga je treba izpolniti ob spremembi naslova v Sloveniji, priselitvi v Slovenijo oz. odselitvi iz nje ter ob prvi prijavi prebivališča novorojenega otroka.

 

Če na kratko povzamemo:

  • podatek o narodnosti se v Sloveniji ne bo več zbiral s popisi prebivalstva,
  • Statistični urad tudi v preteklih popisih ni preverjal narodne opredelitve posameznika, ampak je podatke samo zbiral in objavljal statistične agregate;
  • za dodatne informacije o možnosti narodne opredelitve se obrnite na katero koli upravno enoto, na oddelek za upravne notranje zadeve.

Ali se lahko prijavim za popisovalca?

 

Pri izvedbi tokratnega popisa popisovalcev ne potrebujemo. Popis namreč ne bo več terenski, pač pa bo izpeljan samo s povezovanjem že zbranih podatkov.

 

Ali bodo / so popisni podatki o prebivalcih drugačni od podatkov o prebivalcih, ki jih objavljate sicer?

 

V preteklih popisih so se podatki, zbrani s popisi, razlikovali od podatkov, ki smo jih objavljali v rednih objavah, zaradi različnih načinov zbiranja podatkov. V Registrskem popisu 2011 bomo podatke o prebivalstvu pripravili na enak način in po enaki metodologiji kot jih sicer objavljamo v redni prebivalstveni statistiki štirikrat letno. Podatki o prebivalcih na 1. januar 2011 so tudi podatki Registrskega popisa 2011.

 
© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.