English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Viri podatkov

Administrativni registri, ki jih upravljajo drugi državni organi

 

Centralni register prebivalstva – Ministrstvo za notranje zadeve

Evidenca gospodinjstev – Ministrstvo za notranje zadeve

Register nepremičnin – Geodetska uprava RS

Register prostorskih enot – Geodetska uprava RS

Poslovni register Slovenije – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

 

Statistični register, ki ga upravlja Statistični urad RS

 

Statistični register delovno aktivnega prebivalstva

 

Redna statistična raziskovanja Statističnega urada RS

 

Rojeni

Selitve

Vpis študentov v terciarno izobraževanje

Diplomanti terciarnega izobraževanja

Prejemniki štipendij (dijaki in študenti)

Popis prebivalstva 2002

 

Podatkovne baze različnih upravljavcev

 

Brezposelne osebe – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Maturanti – Državni izpitni center

Nacionalno preverjanje znanja – Državni izpitni center

Prejemniki pokojnin – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zdravstveno zavarovane osebe – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prejemniki socialnih transferjev – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Dohodnina – Davčna uprava RS

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.