Skip Navigation LinksKLASIUS > KLASIUS-P-16
Klasius

KLASIUS-P-16


Klasifikacija KLASIUS-P-16 je nadomestila prejšnjo različico klasifikacije z oznako KLASIUS-P, in sicer na podlagi Uredbe o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja.  


KLASIUS-P
-16 je klasifikacija, na podlagi katere razvrščamo aktivnosti ali izide izobraževanja in usposabljanja v klasifikacijske skupine oz. kategorije glede na področja izobraževanja in usposabljanja. S tem jih razvrstimo v klasifikacijske skupine oz. kategorije glede na podobnost predmetnospecifičnih značilnosti njihove vsebine.  Področja izobraževanja in usposabljanja so na primer: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; Zdravstvo in socialna varnost

Podobnost predmetnospecifičnih značilnosti vsebine med aktivnostmi izobraževanja ali izidi izobraževanja in usposabljanja se ugotavlja na podlagi meril, ki so bila tudi sicer uporabljena za oblikovanje strukture klasifikacije.
Upošteva se podobnost:

 • teoretične vsebine – ta se nanaša na ideje in koncept, ki so predmet obravnave v okviru aktivnosti izobraževanja in usposabljanja,
 • namena učenja – ta se nanaša na cilj spretnosti in znanj, ki se pridobijo s pomočjo aktivnosti izobraževanja in usposabljanja,
 • predmeta zanimanja – to je pojavov, problemov in bistva, ki so predmet učenja. To so "stvari" (npr. matematični problemi, vozila potrebna popravila, ljudje z določeno boleznijo), h katerim so dijaki oz. študenti usmerjeni, ko se učijo uporabljati znanje in spretnost,
 • metod in tehnike – te se nanašajo na posebne postopke za uporabo spretnosti in znanja pridobljenega s pomočjo aktivnosti izobraževanja in usposabljanja. To so npr. koraki pri reševanju matematičnih problemov, tehnike popravljanja vozila ali postopki zdravljenja bolezni,
 • orodja in opreme – to je instrumentov (orodij) in izvedb, ki se jih posameznik nauči uporabljati in z njimi delati v okviru aktivnosti izobraževanja in usposabljanja (npr. izobraževalnega oz. študijskega programa).

Koncept in struktura z naborom kategorij (področij) v KLASIUS-P-16 sta povzeta po mednarodni klasifikaciji področij izobraževanja ISCED-F 2013. Zato za zagotavljanje mednarodno primerljivega in zavezujočega statističnega sporočanja podatkov priprava povezovalne tabele med KLASIUS-P-16 in ISCED-F 2013 ni potrebna.

Struktura KLASIUS-P-16

Tabela: Shema strukture KLASIUS-P-16

 

Klasifikacijska raven

Ime klasifikacijske ravni

 

Vzorec klasifikacijske  ravni (kode)

Prva

Široka področja

11

Druga

Ožja področja

112

Tretja

Podrobna področja

1123

KLASIUS-P-16 sestavljajo hierarhično oblikovane klasifikacijske skupine, poimenovane široka področja, ožja področja, podrobna področja (glej PDF simbolični prikaz). KLASIUS-P-16 ima tudi dopolnilne klasifikacijske kategorije, katerih imena vsebujejo izraze "podrobneje neopredeljeno", "drugo", "interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno ..." , kodne oznake pa števke: "0", "8", "9". Uporaba dopolnilnih klasifikacijskih kategorij je podrobno pojasnjena v Metodoloških pojasnilih klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja - MP-KLASIUS-2.1 pod točko 6.2 Načela uporabe in razvrščanja po KLASIUS-P-16, na kratko pa je povzeta v spletni podrubriki, ki sledi - tj. v podrubriki Razvrščanje.   

KLASIUS-P-16 ima tako kot ISCED-F 2013 le tri hierarhične klasifikacijske ravni, kar jo razlikuje od prej veljavne različice KLASIUS-P, ki je imela še četrto klasifikacijsko raven, ki so jo tvorile kategorije, poimenovane nacionalnospecifična področja. 

Prvo klasifikacijsko raven KLASIUS-P-16 sestavljajo: enajst širokih področij in ena dopolnilna klasifikacijska kategorija:

 • široko področje 00: Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi,
 • široko področje 01: Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev,
 • široko področje 02: Umetnost in humanistika,
 • široko področje 03: Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost,
 • široko področje 04: Poslovne in upravne vede, pravo,
 • široko področje 05: Naravoslovje, matematika in statistika, 
 • široko področje 06: Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
 • široko področje 07: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
 • široko področje 08: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
 • široko področje 09: Zdravstvo in socialna varnost,
 • široko področje 10: Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve,
 • dopolnilna klasifikacijska kategorija 99: Področje neznano.

Na drugi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se široka področja členijo v ožja področja. Tako se na primer široko področje 09 Zdravstvo in socialna varnost nadalje členi v ožji področji:

091 Zdravstvo

092 Socialna varnost   

Pripadajoče dopolnilne klasifikacijske kategorije so: 090 Zdravstvo in socialna varnost, podrobneje neopredeljeno; 098 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost; 099 Zdravstvo in socialna varnost, drugo.

Na tretji klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se ožja področja členijo v podrobna področja. Ožje področje 091 Zdravstvo se na primer nadalje členi v naslednja podrobna področja:

0911 Zobozdravstvo

0912 Medicina

0913 Zdravstvena nega in babištvo

0914 Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija

0915 Terapija in rehabilitacija

0916 Farmacija

0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija

Pripadajoče dopolnilne klasifikacijske kategorije so: 0900 Zdravstvo in socialna varnost, podrobneje neopredeljeno; 0988 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost; 0999 Zdravstvo in socialna varnost, drugo.    

 

Primer zapisa kode in deskriptorja na najnižji (tretji) klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16

KLASIUS-P-16 koda     deskriptor     

0913                  Zdravstvena nega in babištvo

Dostopnost celotne strukture KLASIUS-P-16

Celotna struktura KLASIUS-P-16 z dodanimi angleškimi prevodi dekriptorjev in abecedni seznam KLASIUS-P-16 na najnižji klasifikacijski ravni je na strežniku za statistične klasifikacije Klasje in jo je mogoče prenesti na svoj računalnik v treh ponujenih zapisih (formatih): CSV (Excel), PDF.

Opisi kategorij KLASIUS-P-16 >> Razvrščanje po KLASIUS-P-16 >>