Skip Navigation LinksKLASIUS > KLASIUS-P-16 > Opisi kategorij
Klasius

Opisi kategorij KLASIUS-P-16


PDF
 Opisi kategorij KLASIUS-P-16  podrobno opisujejo podrobna področja na tretji - tj. zadnji klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16. Opisi kategorij KLASIUS-P-16 so pomemben pripomoček za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja po KLASIUS-P-16.

Opisi pomenijo prenos opisov podrobnih področij po mednarodni klasifikaciji ISCED-F 2013 v slovensko nacionalno okolje. Skladno z medinstitucionalno usklajenimi mnenji, se je tako kot pri oblikovanju poimenovanj za nekatera širša, ožja in podrobna področja tudi pri oblikovanju opisov in nabora predmetnospecifičnih  vsebin izhajalo bolj iz nacionalne interpretacije vsebin, ki tvorijo izvorne kategorije ISCED-F 2013, kot iz dobesednega prevoda angleških poimenovanj za posamezne kategorije in/ali predmetnospecifične vsebine. Nabor predmetnospecifičnih vsebin je nastal v sodelovanju z ustanovami s področja izobraževanja in je v obsegu, kakršen je bil mogoč (konceptualna skladnost; omejenost časa za pripravo) usklajen z njimi.   

Oblika opisov

Oblika opisov kategorij KLASIUS-P-16 je standardizirana.

Opisi podrobnega področja obsegajo obširnejše naštevanje posameznih predmetnospecifičnih vsebin, ki spadajo v to podrobno področje. Za boljše (pravilnejše) razumevanje vsebujejo nekateri opisi podrobnega področja tudi navedbo namena učnih vsebin (na primer: zagotavljanje zdravstvene nege bolnih, invalidnih in slabotnih oseb),  metod in tehnik ali pa orodij in opreme, za uporabo katerih udeleženec aktivnosti izobraževanja in usposabljanja pridobiva znanja, spretnosti in zmožnosti (na primer: tehnologija za diagnosticiranje in zdravljenje bolezni in invalidnosti).

Opisi vključujejo rubrike »Sem spada« oz.  »Sem spada tudi« ter "Sem ne spada" oz. "Sem prav tako ne spada", v katerih so navedeni primeri vsebin izobraževanja in usposabljanja kot pomoč za pravilnejše razumevanje in lažje razločevanje med posameznimi podrobnimi področji.

Opisi kategorij KLASIUS-P-16 so sestavni del Metodoloških pojasnil Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja z oznako MP-KLASIUS-2.1.
 
Primer opisa   

0923 Socialno delo in svetovanje

Podrobno področje 0923 Socialno delo in svetovanje obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na socialne probleme družbe, posebnih skupin in posameznikov ter na ustrezne načine njihovega reševanja. To podrobno področje se osredinja na socialno varstvo s poudarkom na socialnovarstveni politiki in praksi.

 

V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja z naslednjo glavno predmetnospecifično vsebino:

   
Družinsko svetovanje
Karierno svetovanje
Mobing (znanje o)
Poklicno svetovanje in usmerjanje
Socialna politika 
Svetovanje pri zlorabi alkohola in drog
Teorija in praksa socialnega dela

Sem spada tudi:

  • krizna intervencija in podpora (psihosocialni vidik);
  • trpinčenje (mobing o);
  • supervizija v socialnem delu;
  • svetovanje na področju manjšin.

 
Sem ne spada:

  • sociologija (glejte podrobno področje 0314 Sociologija in študiji kultur);
  • aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja, ki združujejo vsebine zdravstvene nege in socialnega varstva; razvrščajo se v podrobno področje 0913 Zdravstvena nega in babištvo. 

 

 

 

 Razvrščanje po KLASIUS-P-16 >>