Skip Navigation LinksKLASIUS > Kaj je KLASIUS?
Klasius

Kaj je KLASIUS?

Klasifikacije so:

  • orodje za organizirano in sistematično obravnavo podatkov,
  • pomembne metodološke osnove za izvajanje statističnih raziskovanj.

Klasifikacije, ki se uporabljajo kot nacionalni standardi, ureja vlada s svojimi predpisi skladno z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01; npb). Med take spada tudi klasifikacijski sistem KLASIUS, ki ga tvorita dve klasifikaciji.

KLASIUS kot obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statističnoanalitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem in demografskem področju v Republiki Sloveniji, je Vlada RS prvič uveljavila z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja v letu 2006. Na predlog SURS je v letu 2017 Vlada RS sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, po kateri je Klasifikacijo vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov z oznako KLASIUS-SRV ohranila nespremenjeno, Klasifikacijo področij izobraževalnih aktivnosti/izidov z oznako KLASIUS-P pa je nadomestila z novo različico z oznako KLASIUS-P-16. Skladno z določili uredbe je SURS pripravil in sprejel tudi novo različico Metodoloških pojasnil klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja z oznako MP-KLASIUS-2.1, ki je nadomestila prejšnjo različico z oznako MP-KLASIUS-1.0.    

KLASIUS se uporablja v uradnih oz. administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd.) ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih, in sicer za razvrščanje:

  • aktivnosti izobraževanja in usposabljanja (tj. javno veljavnih programov za pridobitev stopnje izobrazbe; javno veljavnih programov za izpopolnjevanje in usposabljanje ter drugih aktivnosti, ki so organizirane zato, da bi dosegli vnaprej določen izobraževalni smoter oz. specificiran niz izobraževalnih nalog); 
  • izidov izobraževanja in usposabljanja (tj. javno veljavne izobrazbe, nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter drugih izidov, ki so izkazljivi z javnimi listinami).   

KLASIUS se prav tako uporablja v uradnih oz. administrativnih zbirkah podatkov ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih, za razvrščanje udeležencev izobraževanja, diplomantov ter izvajalcev izobraževanja, učiteljev in drugih subjektov oz. enot na področju izobraževanja in usposabljanja, vendar le preko povezave z aktivnostmi in izidi izobraževanja in usposabljanja.      

Glavni namen KLASIUS-a je zagotavljati skladnost (konsistentnost) med podatki, še zlasti:

  • pri statističnem spremljanju vključenosti prebivalstva v izobraževanje in usposabljanje,
  • pri statističnem spremljanju izobrazbene oz. kvalifikacijske strukture prebivalstva.    

KLASIUS pa je hkrati tudi orodje oz. podlaga za povezljivosti evidenc, informacijskih sistemov in procesov, saj omogoča enoten standarden kodni zapis za določeno isto vsebino (na primer: za izid izobraževanja »visokošolska univerzitetna izobrazba« velja standarden kodni zapis »17002 visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)«). To je še posebej pomembno zaradi registrske usmerjenosti Statističnega urada RS, kar pomeni, da si prizadevamo, da bi podatke, potrebne za statistična raziskovanja, v kar največji meri  zajemali iz obstoječih uradnih oz. administrativnih podatkovnih zbirk in tako racionalizirali poslovanje in razbremenili poročevalske enote.