Skip Navigation LinksKLASIUS > KLASIUS-SRV > Razvrščanje
Klasius

Razvrščanje po KLASIUS-SRV 

 

Aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja razvrščajo oz.  kodirajo po KLASIUS-u  različni uporabniki, v nadaljevanju imenovani tudi koderji.

Po obsegu in kakovosti razpoložljivih podatkov (informacij) o aktivnosti oz. izidu izobraževanja in usposabljanja (npr. o programu, ki ga razvrščamo) lahko v grobem ločimo dve vrsti institucij (oseb), ki izvajata razvrščanje (kodiranje) po KLASIUS-u oz. sta s tem povezani, in sicer primarne koderje in sekundarne koderje:

 • primarni koderji so institucije oz. osebe, ki so hkrati tudi pripravljavci aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (npr. visokošolski zavodi, šole, Center RS za poklicno izobraževanje; ministrstva in drugi, ki so neposredno vključeni v postopke priprave in sprejemanja programov in drugih aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja);   
 • sekundarni koderji so statistični anketarji in koderji ter uradniki, referenti in drugi, ki izpolnjujejo razne obrazce in vprašalnike, na katerih mora biti podatek o izobrazbi ali o izobraževanju in usposabljanju opredeljen po KLASIUS-u. 

Uporaba klasifikacij na splošno ni preprosta; pogosto je vprašanje enotnega razumevanja klasifikacijskih kategorij in konkretnega razvrščanja enot. Zaradi tega klasifikacije oz. njihovo uvedbo in uporabo praviloma podpirajo dodatni elementi, kot so metodološka pojasnila, opisi kategorij klasifikacij, kodirni seznami itd.

 

V podporo uporabnikom, predvsem sekundarnim koderjem, smo na Statističnem uradu RS vzpostavili statistično zbirko podatkov o izobraževalnih programih in e-iskalnik KLASIUSTo je pripomoček za lažjo in enotnejšo statistično-analitično uporabo KLASIUS-a. E-iskalnik KLASIUS prikazuje programe oz. generične programe s pripadajočimi kodami po veljavnih klasifikacijah KLASIUS-a. Podatki o programih so praviloma prevzeti iz uradnih oz. administrativnih evidenc, ki jih vodijo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter druge pristojne institucije. Kode programov po KLASIUS-u so bile praviloma določene oz. se praviloma določajo v postopkih priprave, sprejetja in akreditacij programov; na Statističnem uradu RS teh kod ne spreminjamo. Vsebino e-iskalnika bomo v skladu z možnostmi posodabljali.

 

Podrobnejša pojasnila o vsebini in delovanju e-iskalnika so dostopna pri e-iskalniku KLASIUS na zavihku "Navodila in pojasnila". Z e-iskalnikom KLASIUS lahko kodiramo doseženo izobrazbo osebe (tj. določimo kodo dosežene izobrazbe posamezne osebe) hkrati po KLASIUS-SRV in po KLASIUS-P-16.  


Splošna načela razvrščanja po KLASIUS-SRV

Pri razvrščanju aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja glede na kodo po KLASIUS-SRV, še zlasti pri razvrščanju brez uporabe e-iskalnika KLASIUS, je treba upoštevati naslednja načela:

 1. Pri iskanju ustrezne kode po KLASIUS-SRV uberemo postopek »od zgoraj navzdol«, tj. najprej poiščemo ustrezno:
  • ­1-mestno kodo KLASIUS-SRV – segment (npr. 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje), nato izberemo kodo KLASIUS-SRV na
  • 2- mestno kodo KLASIUS-SRV – raven (npr. 18 Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba), nato izberemo kodo KLASIUS-SRV na
  • 3-mestno kodo KLASIUS-SRV – podraven, če ta obstaja (npr. 182 Podraven 8/2: Doktorsko izobraževanje/doktor znanosti in podobna izobrazba), nato izberemo kodo KLASIUS-SRV na
  • 5-mestno kodo KLASIUS-SRV – vrsto (npr. 18202 Doktorsko izobraževanje (tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja)).
 2. Pri postopku »od zgoraj navzdol« upoštevamo načelo največje skladnosti:
  • razvrščamo glede na največje ujemanje s PDF splošnimi posrednimi merili oz. opisniki ravni/podravni, pri čemer pa ni nujno, da se značilnosti izobraževanja/izobrazbe (npr. visokošolskega programa) ujemajo z vsemi elementi opisnika oz. splošnih posrednih meril ali pa opisniki oz. splošna posredna merila ne vključujejo vseh značilnosti;
  • načelo največje skladnosti moramo uporabiti na prilagodljiv način.