Skip Navigation LinksKLASIUS > Pogosta vprašanja
Klasius

Pogosta vprašanja

 

1. Ali KLASIUS posega v pravice povezane z zaposlovanjem?

 

KLASIUS oz. Uredba o uvedbi in uporabi Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)  ni orodje oz. predpis, ki bi sam po sebi posegal v pravice, povezane z zaposlovanjem, na primer v pravico do kandidiranja za prosta delovna mesta, v pravico do napredovanja oz. do plače in v druge podobne pravice.

 

Razvrščanje izobrazbe v ravni po Uredbi samo po sebi ne pomeni niti odločitve o pogojih za zasedbo delovnega mesta niti neposredno ne vpliva na določanje plač.

 

Izobrazbene oz. kvalifikacijske pogoje v zvezi z zaposlovanjem in razvrščanjem v plačne razrede določajo oz. se zanje skladno z drugimi predpisi dogovorijo pristojne institucije oz. socialni partnerji.

 

Uredba uvaja KLASIUS kot metodološko osnovo za izpolnjevanje osnovnih nalog Statističnega urada RS in kot taka ne določa drugih namenov uporabe KLASIUS-a.

 

2. Kakšna je razlika med izobrazbo in poklicem?

 

Izobrazbe in poklica ne smemo enačiti! Izobrazbo oseba pridobi z uspešnim šolanjem (npr. si pridobi strokovni naslov univerzitetni diplomirani inženir strojništva), poklic pa se nanaša na delo, ki ga oseba opravlja (npr. opravlja delo računalniškega programerja).

 

Izobrazba

  • Najpogosteje je razumljena kot najvišja dosežena javno veljavna izobrazba, ki jo oseba praviloma pridobi z uspešnim končanjem javno veljavnega izobraževalnega oz. študijskega programa. J

  • Javno veljavno izobrazbo lahko oseba pridobi tudi po drugih poteh izobraževanja (npr. mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit).

  • Oseba pridobitev izobrazbe dokazuje z javno listino (spričevalo, diplomo itd.).

  • Izobrazbo osebe razvrščamo na podlagi Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS).

Poklic

  • Poklic je niz del, katerih poglavitne naloge in dolžnosti so si po vsebini in zahtevnosti zelo podobne.

  • Poklic osebe razvrščamo na podlagi Standardne klasifikacije poklicev 2008 (SKP-08).