Skip Navigation LinksKLASIUS > Skrbniški odbor KLASIUS
Klasius

SKRBNIŠKI ODBOR KLASIFIKACIJSKEGA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

(SO KLASIUS)

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/2006 in 8/17) določa, da je skrbnik KLASIUS-a Skrbniški odbor klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (SO KLASIUS).

SO KLASIUS je posvetovalno, strokovno-metodološko telo. Sestavljajo ga po dva predstavnika ministrstva, pristojnega za izobraževanje, in organa, pristojnega za državno statistiko, ter po en predstavnik ministrstva, pristojnega za nacionalne poklicne kvalifikacije, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Člane SO KLASIUS imenuje predstojnik organa, pristojnega za državno statistiko, na pisni predlog organa in institucije, katerega ti predstavljajo. SO KLASIUS ima predsednika, ki se izvoli izmed članov SO KLASIUS.

 

SO KLASIUS opravlja predvsem naslednje naloge:

· spremlja ustreznost klasifikacij oziroma klasifikacijskih spremenljivk v KLASIUS-u glede na splošne državne in mednarodne potrebe ter skladno z ugotovitvami predstojniku organa, pristojnemu za državno statistiko, predlaga pripravo sprememb in dopolnitev KLASIUS-a,

· spremlja ustreznost metodoloških osnov in pojasnil, pripravlja spremembe in dopolnitve Metodoloških pojasnil in jih predlaga v sprejem skladno s 5. členom te uredbe,

· spremlja uporabo KLASIUS-a in se odziva na naključno ali namerno napačno uporabo KLASIUS-a,

· podaja pojasnila v zvezi z uporabo KLASIUS-a,

· poroča predstojniku organa, pristojnega za državno statistiko, in ministroma, pristojnima za izobraževanje in nacionalne poklicne kvalifikacije.

Administrativno-tehnično pomoč za delovanje SO KLASIUS zagotavlja organ, pristojen za državno statistiko.