Skip Navigation LinksKLASIUS > KLASIUS-SRV > Opisi kategorij
Klasius

Opisi kategorij KLASIUS-SRV 

PDF Opisi kategorij KLASIUS-SRV vsebujejo opise kategorij vseh posameznih klasifikacijskih ravni KLASIUS-SRV in so pomemben pripomoček za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja po KLASIUS-SRV. V opisih kategorij (skupin aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja) so navedene glavne oz. tipične značilnosti teh skupin.

Oblika opisov

Oblika opisov kategorij KLASIUS-SRV je standardizirana, opisi vsebujejo določene elemente, navedene v točno določenem zaporedju, in sicer:

 • opis široke skupine vrst – segmenta,
 • navedbo ožjih skupin in podskupin vrst – ravni in podravni, ki jih ta segment obsega,
 • opis ožje skupine in podskupine vrst – ravni in podravni,
 • navedbo podrobnih skupin vrst, ki jih posamezna ožja skupina oz. podskupina – raven in podraven – obsega,
 • opis podrobne skupine vrst.

Opisi podrobnih skupin vrst so v Segmentu 2: Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in v Segmentu 3: Dopolnilno izobraževanje le simbolični, v Segmentu 1: Temeljno stopenjsko izobraževanje pa so opisi obširni in standardizirani. Ti opisi obsegajo navedbe značilnosti izobraževalnih in študijskih programov, kot npr.:

 • prevladujoči cilji/temeljna vsebina,
 • naravnanost,
 • trajanje,
 • kreditno ovrednotenje,
 • vstopni pogoji,
 • prehodnost,
 • izidi oz. listine, ki dokazujejo te izide.

Opisom sledi rubrika  »Sem spada« oz. «Sem spada tudi«, v kateri so (za pravilnejše in lažje razumevanje) navedeni primeri programov, ki spadajo v posamezno kategorijo oz. v posamezno podrobno skupino vrst.

Opisi kategorij KLASIUS-SRV so sestavni del Metodoloških pojasnil Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja z oznako MP-KLASIUS-2.1.

Primer opisa

Prikazan je primer opisa kategorije KLASIUS-SRV za podrobno skupino vrst v Segmentu 1: Temeljno stopenjsko izobraževanje.

Podrobna skupina vrst 16204

16204 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)

V podrobno skupino vrst 16204 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) se razvrščajo aktivnosti in izidi, ki so del segmenta temeljno stopenjsko izobraževanje in z upoštevanjem načela največje skladnosti ustrezajo opisniku oziroma splošnim posrednim merilom, ki opredeljujejo podraven 6/2 ter imajo enake oziroma zelo podobne značilnosti. 

 

Temeljni cilj/vsebina:

Sem spada:

-  visokošolski univerzitetni študijski programi (prva bolonjska stopnja), sprejeti po 11. 6. 2004 po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - prečiščeno besedilo).  

 

Naravnanost:

Izobraževanje za nadaljnji  študij in za delo.

Trajanje:

3 do 4 leta.

Kreditno ovrednotenje:

Od 180 do 240 kreditnih točk.

– Matura,

– poklicna matura z dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta,

– zaključni izpit po štiriletnem ali enakovrednem srednješolskem programu, opravljen pred 1. 6. 1995.

Prehodnost:

Končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) omogoča nadaljevanje izobraževanja v programih na ravni 7.

Izidi:

Javnoveljavna izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja).

 

Listine, ki dokazujejo izide:

Diploma z navedbo strokovnega naslova v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS št. 61/06).

Na primer: 

- profesor … (UN),

- diplomirani ekonomist (UN),

- diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN),

- diplomirani inženir strojništva (UN).

 

Razvrščanje po KLASIUS-SRV >>