Skip Navigation LinksKLASIUS > E-iskalnik KLASIUS
Klasius
e-iskalnik KLASIUS
(Postopno dopolnjevanje, stanje: februar 2020)Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov:  


Ime programa:  


Vrsta izobrazbe: 
  

Vrsta izobraževanja/izobrazbe po KLASIUS-SRV: 


Področje izobraževanja/izobrazbe po KLASIUS-P-16:
1. korak: Ožje področje:  


2. korak: Podrobno področje:  
   

 

NAMEN

E-iskalnik KLASIUS je pripomoček za lažjo in enotnejšo statistično-analitično uporabo Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, na kratko KLASIUS-a, sprejetega z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/2006 in 18/2007).

 

DELOVANJE

E-iskalnik KLASIUS deluje na t. i. statistični zbirki podatkov o izobraževalnih aktivnostih in izidih. E-iskalnik KLASIUS prikazuje programe, ki so praviloma prevzeti iz administrativnih evidenc pristojnih ustanov, večinoma iz »eVŠ Evidence visokošolskih zavodov in študijskih programov« ter iz »evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov (evidenca VIZ in VIP)« na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Statistični urad RS prevzete podatke o programih le tehnično in redakcijsko dopolni in uredi. Kod po KLASIUS-u, ki so prav tako že določene v izvornem administrativnem okolju, Statistični urad RS ne usklajuje in ne spreminja.


Z uporabo e-iskalnika KLASIUS lahko kodo dosežene izobrazbe osebe določite hkrati po KLASIUS-SRV (za vrsto izobrazbe) in po KLASIUS-P-16 (za področje izobrazbe), in to na dva načina:

 • z iskanjem po ključnih besedah,
 • z iskanjem po strukturi KLASIUS. 

1. V okenca e-iskalnika vpišite zahtevane podatke ali jih izberite iz ponujenega nabora. Za prikaz rezultatov kliknite na gumb »Išči«.

2. E-iskalnik KLASIUS bo prikazal z iskalnimi pogoji ujemajoča se imena programov oz. generičnih programov z nazivi izobrazbe oz. s strokovnimi ali z znanstvenimi naslovi, v nekaterih primerih tudi s kratico visokošolskega zavoda ter s pripadajočo 5-mestno kodo po KLASIUS-SRV in 4-mestno kodo po KLASIUS-P-16.

3. Izmed ponujenih rezultatov – tj. ponujenih imen programov oz. generičnih programov in nazivov izobrazbe oz. strokovnih ali znanstvenih naslovov – se odločite za tistega, ki se najbolj ujema z doseženo izobrazbo osebe, katere doseženo izobrazbo kodirate. Rezultate lahko razvrstite po abecedi ali padajoče/naraščajoče, in sicer tako, da kliknete na polje »Program/generični program«, »Naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov«, »KLASIUS-SRV« ali »KLASIUS-P-16«.

4. Pri dokončni presoji o ustreznosti 5-mestne kode po KLASIUS-SRV ali 4-mestne kode po KLASIUS-P-16 si pomagajte še z opisi kategorij, ki vsebujejo kratek opis tipičnih značilnosti programov, značilnih za posamezno vrsto izobraževanja/izobrazbe po KLASIUS-SRV, in področij izobraževanja/izobrazbe po KLASIUS-P-16. Do opisov dostopate s klikom na posamezno kodo po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P-16 v vrnjenih rezultatih.

 

E-iskalnik omogoča iskanje po nazivih izobrazbe in po strokovnih ali znanstvenih naslovih, in to tako v moški kot ženski obliki. Rezultati pa se izpisujejo le v moški obliki in jih je pri opredeljevanju dosežene izobrazbe po KLASIUS-u treba razumeti kot nevtralno obliko.

Če želite, da se vam izpišejo vsi programi oz. generični programi z nazivi izobrazbe oz. s strokovnimi ali znanstvenimi naslovi, ki se prikazujejo v e-iskalniku, skupaj z dodeljenimi kodami po KLASIUS-SRV in po KLASIUS-P-16, kliknite le na gumb »Išči« (predhodno vnašanje ali izbiranje podatkov ni potrebno).

 

S klikom na »Izvoz« lahko rezultate iskanja (imena programov/generičnih programov z nazivi izobrazbe oz. s strokovnimi ali znanstvenimi naslovi in pripadajoče kode) prenesete tudi na svoj računalnik, in sicer v zapisu csv.

 

VSEBINA IN POSEBNOSTI

E-iskalnik prikazuje programe:

 • ki se nanašajo na temeljno stopenjsko (šolsko) izobraževanje oz. 1 Segment po KLASIUS-SRV (od osnovnošolskega do visokošolskega izobraževanja);

 • ki se izvajajo/so se izvajali v Sloveniji.

Vsebino oz. nabor programov bo Statistični urad RS v skladu z možnostmi dopolnjeval in izpopolnjeval, z novimi in s starejšimi programi izobraževanja. V e-iskalnik pa ne bodo neposredno nikoli vključeni »tuji izobraževalni programi«, ki se izvajajo ali so se izvajali zunaj meja Slovenije.

 

Programe, ki so enaki po imenu, nazivu oz. po strokovnem ali znanstvenem naslovu ter po pripadajoči 5-mestni kodi po KLASIUS-SRV in 4-mestni kodi po KLASIUS-P-16, različni pa po zavodu ali šoli, ki jih izvaja, prikaže e-iskalnik le enkrat, kot eno enoto – tj. kot generični program.

 

Kot ena enota, tj. kot generični program, so prikazani tudi tisti srednješolski izobraževalni programi, ki imajo enak pripadajoči naziv izobrazbe ter enaki 5-mestno kodo po KLASIUS-SRV in 4-mestno kodo po KLASIUS-P-16, razlikujejo pa se v označbi, ki je sicer enakemu osnovnemu imenu izobraževalnega programa dodana v oklepaju. Izobraževalni programi, prevzeti iz evidence VIZ in VIP na MIZŠ, na primer »ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)«, »ekonomski tehnik (gibalno ovirani)«, »ekonomski tehnik (IS)«, so tako v e-iskalniku prikazani le kot ena enota, – tj. kot generični program: »ekonomski tehnik«.

 

OMEJITVE

Če iskanega programa ne najdete v e-iskalniku (če je npr. oseba pridobila doseženo izobrazbo v tujini ali po prejšnjih izobraževalnih sistemih), lahko kodo po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P-16 za statistične namene določite takole:

 • po načelu ugotavljanja podobnosti oz. največjega ujemanja s slovenskimi že kodiranimi programi izobraževanja, ki so vključeni v e-iskalnik,
 • na podlagi opisov kategorij oz. kode po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P-16, do katerih dostopate s klikom na posamezno kodo po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P-16 v vrnjenih rezultatih.

Pri opredeljevanju dosežene izobrazbe po KLASIUS-SRV je potrebna tudi posebna pozornost v naslednjih primerih:

 • glede na določbe iz Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/1998) je praviloma treba:
  • kot kodo izobrazbe osebe, ki je dosegla strokovni naslov »diplomirani …« okvirno PRED LETOM 2000, določiti naslednjo 5-mestno kodo po KLASIUS-SRV: 17002 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), tj. enako kot kodo izobrazbe osebe, ki je končala visokošolski univerzitetni študijski program, s končanjem katerega je pridobila strokovni naslov »univerzitetni diplomirani …« po letu 2000;
  • kot kodo izobrazbe osebe, ki je dosegla strokovni naslov »diplomirani …« okvirno PO LETU 2000, določiti naslednjo 5-mestno kodo po KLASIUS-SRV: 16202 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja).
 • Naziva »gimnazijski maturant« v e-iskalniku ni mogoče najti, saj to ni formalni naziv, ki bi ga oseba dosegla s končanjem gimnazijskega programa. Pri opredeljevanju tovrstne izobrazbe po KLASIUS-u se v polje z imenom programa vpiše »gimnazija« ali pa se izbere vrsta izobrazbe, in sicer »Srednja splošna«.

Pri opredeljevanju dosežene izobrazbe po KLASIUS-P-16 je potrebna posebna pozornost v naslednjih primerih:

 • Pri prikazu rezultatov imajo nekateri visokošolski programi dodano tudi kratico visokošolskega zavoda, ki program izvaja. Ta kratica se doda le, če gre po KLASIUS-P-16 za program, katerega ime in strokovni oz. znanstveni naslov sta enaka, razlikujeta pa se v kodi po KLASIUS-P-16, ki mu je bila dodeljena v postopku sprejetja oz. akreditacije. Pri opredeljevanju dosežene izobrazbe osebe je treba v takih primerih upoštevati tudi kratico visokošolskega zavoda, ki program izvaja.

 

POMOČ

Če dosežene izobrazbe osebe po KLASIUS-u niste mogli razvrstiti z e-iskalnikom KLASIUS ali če potrebujete pomoč, naslovite svoje vprašanje s kratkim opisom težave na e-naslov Statističnega urada RS: klasius-skp.surs@gov.si

V vprašanju oz. v kratkem opisu težave navedite:

  na katero klasifikacijo se vprašanje nanaša (npr.: KLASIUS-SRV; KLASIUS-P-16),

  ključne podatke o javno veljavni izobrazbi osebe, katere kode dosežene izobrazbe po KLASIUS-u vam ni uspelo določiti, in sicer:

 • ime izobraževalnega/študijskega programa;

 • naziv izobrazbe oz. strokovni ali znanstveni naslov in tudi letnico pridobitve te javno veljavne izobrazbe, če je le mogoče;

 • šolo oz. izobraževalni zavod,

 • vrsto in/ali stopnjo izobrazbe, če je le-ta navedena na listini, ipd.

ime in priimek osebe za stik (tj. kontaktno osebo) in njeno telefonsko številko, da jo bo Statistični urad RS lahko poklical in pridobil dodatna pojasnila, če jih bo potreboval.

 

OPOZORILO

Zbirka podatkov o javno veljavnih programih, na kateri deluje e-iskalnik KLASIUS, je t. i. statistična zbirka podatkov. Na Statističnem uradu RS nismo pristojni za vodenje uradnih evidenc oz. registra javno veljavnih izobraževalnih in študijskih programov in/ali kvalifikacij. Ta statistična zbirka in e-iskalnik KLASIUS sta le pripomočka za lažjo in enotnejšo statistično-analitično uporabo KLASIUS-a.

Uradne oz. administrativne evidence javno veljavnih programov in register kvalifikacij vodijo pristojne ustanove na podlagi področnih zakonov in izvedbenih predpisov. Izpisi iz teh evidenc oz. spletne aplikacije, ki podpirajo te evidence, so javno dostopni na spletnih straneh teh ustanov. Te so: