Skip Navigation LinksKLASIUS > Uporaba KLASIUS-a > Statistična raziskovanja
Klasius KLASIUS-SRV in KLASIUS-P

Statistična raziskovanja

 

Pri izvajanju nalog državne statistike se KLASIUS uporablja kot metodološka osnova za izvajanje statističnih raziskovanj ter za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti pri posredovanju in izmenjavi statističnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Uporablja se kot konceptualno in tehnično orodje pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov, povezanih predvsem z vključenostjo prebivalstva v izobraževanje ter z izobrazbeno oz. kvalifikacijsko strukturo prebivalstva.

 

Statistični urad RS vsako leto pripravi letni program statističnih raziskovanj, v katerem so navedena statistična raziskovanja, ki se bodo izvajala v posameznem letu. Pri posameznem statističnem raziskovanju sta med drugim navedena namen in vsebina raziskovanja ter vir podatkov. Podatki za različna statistična raziskovanja, ki vsebujejo spremenljivko o doseženi izobrazbi oz. o vključenosti v izobraževanje in druge vsebinsko sorodne spremenljivke, se pridobivajo iz različnih virov. V manjšem obsegu se pridobivajo iz t. i. primarnih virov (ankete oz. vprašalniki, naslovljeni na gospodinjstva oz. posameznike), v večjem obsegu pa iz administrativnih virov (uradne in administrativne evidence) ter iz "lastnih" oz. kombiniranih virov.       

Pri nekaterih statističnih raziskovanjih se za izkazovanje statističnih podatkov uporablja tehnično prilagojen KLASIUS-SRV.

 

Razlogov za pripravo tehničnih prilagoditev KLASIUS-SRV je več; ključni je ta, da je podrobnostna raven podatkov o izobrazbi oz. izobraževanju, po katerih je povpraševanje ali ki se izkazujejo, manj podrobna od kategorij na najvišjih klasifikacijskih ravneh KLASIUS-SRV. V okviru tehničnih prilagoditev so tako v KLASIUS-SRV dodane višje agregatne kategorije oz. skupine. Zaradi različnih potreb različnih statističnih raziskovanj sta bili pripravljeni dve različici tehničnih prilagoditev. Obe se nanašata le na segment 1 - Temeljno stopenjsko izobraževanje, pri čemer je ena namenjena izkazovanju aktivnosti izobraževanja in usposabljanja, druga pa izkazovanju izidov izobraževanja, skladno s tem so tehnično prilagojeni tudi deskriptorji kategorij v posameznih različicah.

 

Obe različici se s pretvorniki nahajata na strežniku klasifikacij Klasje pod naslednjima imenoma:

  

Uporaba podatkov, pridobljenih iz statističnih raziskovanj

 

Podatke s področja izobraževanja, zlasti o izobrazbeni strukturi prebivalstva iz omenjenih statističnih raziskovanj Statistični urad RS objavlja v podatkovni bazi SI-STAT in v različnih publikacijah (tiskanih in elektronskih). Največ teh podatkov potrebujejo oz. njihovi glavni uporabniki so:

  • vlada, resorna ministrstva in drugi za spremljanje stanja na tem področju in kot pomoč pri oblikovanju nacionalnih politik s tega področja;

  • raziskovalne institucije za proučevanje stanja, izdelavo kazalnikov in različnih projekcij;

  • za regijske razvojne agencije in drugi za podatkovno podporo najrazličnejšim projektom;

  • Evropska komisija pri spremljanju uresničevanja politike EU;

  • mednarodne organizacije za vključitev v svoje publikacije (OECD, UNESCO, Eurydice ...).

 

Uporabo KLASIUS-a v administrativnem okolju >>