Skip Navigation LinksKLASIUS > Uporaba KLASIUS-a > Statistična raziskovanja
Klasius

Statistična raziskovanja

 

Pri izvajanju nalog državne statistike se KLASIUS uporablja kot metodološka osnova za izvajanje statističnih raziskovanj ter za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti pri posredovanju in izmenjavi statističnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Uporablja se kot konceptualno in tehnično orodje pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov, povezanih predvsem z vključenostjo prebivalstva v izobraževanje ter z izobrazbeno oz. kvalifikacijsko strukturo prebivalstva.

 

Statistični urad RS vsako leto pripravi letni program statističnih raziskovanj, v katerem so navedena statistična raziskovanja, ki se bodo izvajala v posameznem letu. Pri posameznem statističnem raziskovanju sta med drugim navedena namen in vsebina raziskovanja ter vir podatkov. Podatki za različna statistična raziskovanja, ki vsebujejo spremenljivko o doseženi izobrazbi oz. o vključenosti v izobraževanje in druge vsebinsko sorodne spremenljivke, se pridobivajo iz različnih virov. V manjšem obsegu se pridobivajo iz t. i. primarnih virov (ankete oz. vprašalniki, naslovljeni na gospodinjstva oz. posameznike), v večjem obsegu pa iz administrativnih virov (uradne in administrativne evidence) ter iz "lastnih" oz. kombiniranih virov.       

Pri nekaterih statističnih raziskovanjih se za izkazovanje statističnih podatkov uporablja tehnično prilagojen KLASIUS-SRV.

 

Razlogov za pripravo tehničnih prilagoditev KLASIUS-SRV je več; ključni je ta, da je podrobnostna raven podatkov o izobrazbi oz. izobraževanju, po katerih je povpraševanje ali ki se izkazujejo, manj podrobna od kategorij na najvišjih klasifikacijskih ravneh KLASIUS-SRV. V okviru tehničnih prilagoditev so tako v KLASIUS-SRV dodane višje agregatne kategorije oz. skupine. Zaradi različnih potreb različnih statističnih raziskovanj sta bili pripravljeni dve različici tehničnih prilagoditev. Obe se nanašata le na segment 1 - Temeljno stopenjsko izobraževanje, pri čemer je ena namenjena izkazovanju aktivnosti izobraževanja in usposabljanja, druga pa izkazovanju izidov izobraževanja, skladno s tem so tehnično prilagojeni tudi deskriptorji kategorij v posameznih različicah.

 

Obe različici se s pretvorniki nahajata na strežniku klasifikacij Klasje pod naslednjima imenoma:

  

Uporaba podatkov, pridobljenih iz statističnih raziskovanj

 

Podatke s področja izobraževanja, zlasti o izobrazbeni strukturi prebivalstva iz omenjenih statističnih raziskovanj Statistični urad RS objavlja v podatkovni bazi SI-STAT in v različnih publikacijah (tiskanih in elektronskih). Največ teh podatkov potrebujejo oz. njihovi glavni uporabniki so:

  • vlada, resorna ministrstva in drugi za spremljanje stanja na tem področju in kot pomoč pri oblikovanju nacionalnih politik s tega področja;

  • raziskovalne institucije za proučevanje stanja, izdelavo kazalnikov in različnih projekcij;

  • za regijske razvojne agencije in drugi za podatkovno podporo najrazličnejšim projektom;

  • Evropska komisija pri spremljanju uresničevanja politike EU;

  • mednarodne organizacije za vključitev v svoje publikacije (OECD, UNESCO, Eurydice ...).

 

Uporabo KLASIUS-a v administrativnem okolju >>