Skip Navigation LinksKLASIUS > Uporaba KLASIUS-a > Administrativno okolje
Klasius

Administrativno okolje

 

Uvedba KLASIUS-a v administrativno okolje je bila za Statistični urad RS zelo pomembna.  Statistični urad RS si namreč prizadeva – v skladu z Zakonom državni statistiki –, da bi bilo izvajanje nacionalnega programa statističnih raziskovanj čim bolj  racionalno, zato uporablja, če je le mogoče, podatke iz različnih uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkovNosilci uradnih in drugih administrativnih zbirk morajo kot poročevalske enote pri vodenju in vzdrževanju zbirk podatkov uporabljati veljavne standarde (torej tudi KLASIUS). Uvajanje KLASIUS-a v administrativno okolje je potekalo na podlagi Dogovora o sodelovanju pri uvajanju klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja v uporabo ter na podlagi sodelovanja Statističnega urada RS s samoiniciativnimi pobudniki.

 

Osnovno, srednje in višje šolstvo

 

Pri uvajanju KLASIUS-a in njegovih sprememb v »administrativno okolje osnovnega, srednjega in višjega šolstva« so sodelovali oz. sodelujejo poleg pristojnega ministrstva tudi Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) in drugi.

 • KLASIUS se v postopkih sprejemanja (akreditacije) novih javnoveljavnih izobraževalnih programov osnovnega, srednjega in višjega šolstva uporablja od 2008 dalje. Sestavni del predpisanega postopka (obrazcev/aplikacij) je tudi sprotna določitev kode posameznega programa, ki se pripravlja. Z omenjenimi kodami opremljeni sprejeti programi se nato vključijo v informatiziran Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki je javnosti dostopen v okviru informatizirane Evidence vzgojno izobraževalnih zavodov in vzgojno izobraževalnih programov  (evidenca VIZ in VIP) na portalu pristojnega ministrstva. Vsi že obstoječi (aktivni) programi, v katere so bili udeleženci vpisani oz., ki so jih še lahko zaključili v šolskem letu 2007/2008, si bili kodirani po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P v okviru uvajanja KLASIUS-a. Na ministrstvu je bilo izvedeno tudi kodiranje starih srednješolskih programov iz obdobja od leta 1970 do 2007 ter prerazvrstitev programov iz kategorij po KLASIUS-P v kategorije po KLASIUS-P-16.  

 • Statistični urad RS skladno z možnostmi od pristojnega ministrstva (evidenca VIZ in VIP) obdobno prevzema podatke o izobraževalnih programih (opremljenih s kodami KLASIUS-a) v statistično podatkovno zbirko izobraževalnih aktivnosti/izidov, na kateri deluje e-iskalnik KLASIUS

 

Visoko šolstvo

 

Pri uvajanju  KLASIUS-a in njegovih sprememb v »administrativno okolje visokega šolstva« so sodelovali oz. sodelujejo poleg pristojnega ministrstva tudi Sekretariat Sveta RS za visoko šolstvo in njegov pravni naslednik Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu, univerze s članicami, samostojni visokošolski zavodi in drugi.

 

 • KLASIUS se v postopkih sprejemanja in akreditacije novih javnoveljavnih visokošolskih programov uporablja od leta 2008 dalje. Kode obstoječih "bolonjskih" študijskih programov po KLASIUS-SRV in KLASIUS-P oz. KLASIUS-P-16 so bile določene po predpisanih postopkih (obrazcih/aplikacijah). Javno evidenco akreditacij študijskih programov, vključno z njihovo razvrstitvijo po KLASIUS-u vodi Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu.

 • Kode "pred-bolonjskih" študijskih programov, sprejetih po letu 1994 in pred 11. 6. 2004 so bile določene na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje v sodelovanju z visokošolskimi zavodi.

 • Statistični urad RS je v sodelovanju z mariborsko in ljubljansko univerzo uredil podatke oz. kode po KLASIUS-u tudi za prejšnje višješolske študijske programe, tj. za tiste, po katerih je bilo mogoče diplomirati v obdobju od 1960 do 2002.

 • Podatke o "bolonjskih" in "pred-bolonjskih" študijskih programih, vključno z razvrstitvijo po KLASIUS-u vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, v evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v RS (eVŠ). Izpisi podatkov iz eVŠ evidence visokošolskih zavodov in študijskih programov so javno dostopni na spletni strani ministrstva za izobraževanje.      

 • Statistični urad RS prevzema podatke o študijskih programih (opremljenih s kodami KLASIUS-a) od pristojnega ministrstva (iz eVŠ) v statistično podatkovno zbirko izobraževalnih aktivnosti/izidov, na kateri deluje e-iskalnik KLASIUS, obdobno, skladno z možnostmi. 

 

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), obrazci in evidence na področju socialnega zavarovanja ipd.

 

Pri uvedbi KLASIUS-a in sprememb KLASIUS-a v administrativna okolja, povezana z zgoraj navedenimi vsebinami, so sodelovali oz. sodelujejo poleg ministrstva, pristojnega za delo oz. socialne zadeve tudi Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in drugi.

 

 • KLASIUS se uporablja v postopkih sprejemanja novih/prenovljenih katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (katalog NPK) od leta 2008 dalje. Katalogi NPK, opremljeni s kodami KLASIUS-a, so javnosti dostopni na portalu Centra RS za poklicno izobraževanje v okviru Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.

 • KLASIUS se uporablja v evidencah na področju socialnega zavarovanja, v štipendijskih evidencah ipd. Tovrstne evidence pogosto vsebujejo podatek o izobrazbi osebe, in ta podatek je opredeljen po KLASIUS-u. Na obrazcih M – tj. na obrazcih za prijavo podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja se obvezno uporablja od 1. 7. 2011 dalje.

 • ZRSZ izvaja operativne naloge po KLASIUS-u od 1. 1. 2014. KLASIUS je nadomestil Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, ki ga je ZRSZ uporabljal za evidentiranje podatka o izobrazbi v Evidenci brezposelnih oseb, v Evidenci prostih delovnih mest itd.

 

Primer uporabe podatkov iz evidenčnih obrazcev M, opredeljenih po KLASIUS-u

 

Statistični namen:

 

 • Obrazci M so vir za vzdrževanje Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Za potrebe nekaterih statističnih raziskovanj se podatek o izobrazbi ne pridobi neposredno z raziskovanjem, temveč se prevzame iz SRDAP. Podatki o izobrazbi na obrazcih M so se pred uveljavitvijo KLASIUS-a opredeljevali z več šifranti, na primer s Klasifikacijo šol, Šifrantom stopnje šolske izobrazbe itd. Od 1. 7. 2011 je treba na obrazcih M, ki so bili ustrezno preoblikovani, namesto teh šifrantov uporabljati KLASIUS. Podatki o izobrazbi, ki se prevzemajo v SRDAP z novih obrazcev M, so  že opredeljeni po KLASIUS-u. Podatke o izobrazbi, ki so v SRDAP že obstajali in ki so bili opredeljeni po prejšnjih šifrantih, je Statistični urad RS – po stanju   30. 6. 2011 – po posebnih statističnih postopkih in metodologiji pretvoril v kategorije KLASIUS-a. Podatek o izobrazbi delovno aktivnega prebivalstva, opredeljen po KLASIUS-u, se neposredno iz SRDAP lahko prevzema v statistična raziskovanja od leta 2011 dalje.

 

Nekatera druga področja, na katera je bil uveden KLASIUS

 

 • Andragoški center RS (ACS): KLASIUS je bil uveden v bazo Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih, ki je javnosti dostopna na spletni strani ACS. Za vsak program, ki je vključen v to bazo je naveden določen nabor podatkov, med drugim tudi deskriptorji kategorij klasifikacij po KLASIUS-u.