Priporočila za izdelavo jasnih in uporabniško usmerjenih tabel, ki so del posamezne statistične objave.

O tabelah

Priporočila za izdelavo jasnih in uporabniško usmerjenih tabel, ki so del posamezne statistične objave.

S tabelami prikažemo:

 • primerjavo podatkov,
 • prikaz podatkov v različnih merskih enotah (npr. vrednosti in odstotkov),
 • vrednosti in vsote podatkov,
 • podrobno predstavitev podatkov.

 

Tabela dopolnjuje komentar ali je samostojen izdelek. Tak prikaz stanja, ki ga izražajo statistični podatki, je objektiven, urejen, obvestilno močen in nosi jasno sporočilo. Prikazujejo več med seboj povezanih statističnih kategorij, običajno absolutnih podatkov in relativnih števil (indeksi, deleži, strukture, koeficienti, stopnje), ki omogočajo preproste analize značilnosti pojava. 

Ključni podatkovni trendi morajo izstopati (to dosežemo z naslovom in vizualizacijo).

Vrsta in velikost črk sta določeni. 

Tabele na stat.si morajo biti:

 • pregledne in enostavne,
 • zgoščene, da so primerne tudi za mobilni pogled (tj. omejeno število stolpcev),
 • priporočljivo je prikazati eno ali dve tabeli, največ tri,
 • s smiselno izbranimi podatki, kot izbor ključnih podatkov iz več tabel v SiStatu.

Namesto podrobne tabele raje dodamo hiperpovezavo do relevantne tabele v SiStatu. 

Tabele v podatkovni bazi SiStat omogočajo prikaz množice podatkov po več kategorijah, z vpogledom v medsebojno povezanost množičnih pojavov (po stolpcih, dodatno členjenih po vrsticah).

 

Tabela vsebuje razpoložljive statistične podatke. Običajno je sestavljena iz več elementov: za različne vrste podatkov ali po različnih kategorijah. V novici jo dopolnjuje učinkoviti komentar. 

Novice vsebujejo tudi zbirne tabele izbranih razpoložljivih podatkov. Te vsebujejo podatke, prikazane v časovni točki, z različnih statističnih vsebinskih področij. Podatki lahko sestavljajo vrsto podatkov ali prikazujejo vrednosti oz. stanja izbranega pojava. Oblika tabele mora zagotoviti, da so vzorci in izjeme jasno razvidni.

Namesto kompleksnih tabel je v novici priporočljivo uporabiti vizualizacije v obliki različnih grafikonov, za celovit pregled podatkov pa uporabniku ponuditi povezavo do SiStata.

Podatke v zbirni tabeli, objavljeni v novici, združimo v smiselne podskupine in jih ustrezno uredimo za branje. Hierarhijo in razvrščanje prikažemo z uporabo praznih celic in zamikov v desno v glavi in čelu tabele (v naslovih stolpcev ali vrstic).

Prikaz razvrstitve kategorij podatkov:

 

Njive

Žita

Stročnice za suho zrnje

Korenovke in gomoljnice

Industrijske rastline

Zelenjadnice in jagode

Cvetje in okrasne rastline

Zelena krma z njiv

Drugo na njivah

sadike zelenjadnic, zelišč in jagod

zemljišča za pridelavo semen

Neobdelane njive

 

Trajni travniki in pašniki

 

Trajni nasadi

Sadovnjaki, vinogradi, oljčniki

Sadovnjaki

Vinogradi

Oljčniki

Drevesnice, trsnice in matičnjaki

Skupaj

Vrste turističnih občin

zdraviliške občine

gorske občine

obmorske občine

Ljubljana

mestne občine

druge občine

Nastanitveni obrati

hoteli

zasebne sobe, apartmaji, hiše

kampi  

mladinski hoteli

prenočišča

Prebivalci

moški

ženske

Če imajo klasifikacija ali spremenljivke naravno zaporedje, kot npr. starost in geografski položaj, ohranimo takšno zaporedje.

Navajamo podatke za spremenljivke, ki so medsebojno primerljive, in navedemo merske enote.

V tabeli so vrednosti podatkov prikazane po zaporedju spremenljivk iz klasifikacije.

Moški in ženske po letih in starosti, Slovenija
 202020212022
MoškiŽenskeMoškiŽenskeMoškiŽenske
100 +442085123060254
99341514217441194
98692686228065309
97964489145997444
96139679133625131645
95207876197891206953
943001.2612981.2813531.325
934291.6694941.6925351.713
926702.2006742.1416572,124
918982.6438502.5661.0012.920
901.0813.1401.2533.4491.1923.334

Časovne točke navajamo horizontalno, od leve proti desni, ali vertikalno, z dna osi proti vrhu.

Z uporabo dveh zamikov v čelu tabele opredelimo novo raven prikazanih podatkov.

Členitev ravni prikaza podatkov v čelu tabele.

Prebivalci po skupinah in spolu, Slovenija
 2020 2021 2022
Prebivalci2.111.4612.108.9772.107.126
  moški1.061.2121.059.9381.058.571
  ženske1.050.2491.049.0391.048.555
Državljani Republike Slovenije1.944.6271.940.3261.938.072
  moški950.897949.029947.965
  ženske993.730991.297990.107
Tuji državljani166.834168.651169.054
  moški110.315110.909110.606
  ženske56.51957.74258.448

V stolpcih so podani podatki za določeno časovno točko. Tak prikaz je smiseln, ni pa to optimalen, saj primerjane vrednosti praviloma navajamo v stolpcu. 

Hierarhične ravni prikazov so pripravljene premišljeno. V tabelah, objavljenih v novicah, je priporočljivo prikazati podatke v največ treh ravneh.

Poleg zapisa v krepki pisavi na prvi ravni praviloma zapišemo še: pojav – skupaj (v tej tabeli: Prebivalci – skupaj).

Branje stolpcev je enostavnejše, če so ti postavljeni bližje skupaj. Biti morajo enako široki (razen če obstaja poseben razlog, da niso), zato je naslove priporočljivo razdeliti ali skrajšati, kajti sicer ustvarimo res široke stolpce. Daljše naslove je smiselno izjemoma zapisati v dve vrstici.

Poudarjanje vrednosti v krepkem tisku (Bold) ni zaželeno, ker se take številke zamaknejo in niso več razporejene druga pod drugo. Lahko pa so v načinu krepko poudarjeni zapisi v glavi oz. čelu tabele.

Številke oz. števila v stolpcu so vedno desno poravnani, da so številke, enote, stotice ali tisočice hitreje vidne in zato lažje primerljive med sabo.

V objavi je priporočljivo uporabljati enoten način zaokroževanja. Raven natančnosti prilagodimo uporabniku, ki mu je objava namenjena, in pri tem uporabljamo najnižjo možno raven, ki je še primerna za tega uporabnika.

Pri tabelah z odstotki je splošno pravilo zaokroževanje na eno decimalko (v besedilu, ki povzema tabelo, pa zaokrožujemo na enak način ali na celo število, kadar vsebinsko to zadostuje).

V tabelah objave, pri kateri podatki niso sočasno dodani v SiStatu, absolutnih vrednosti ne zaokrožujemo.

Zaokrožitev vrednosti opazovanega pojava pri absolutnih vrednostih, kadar je to smiselno:

 • za nezahtevnega uporabnika (splošna javnost): 260.000,
 • za naprednejšega uporabnika (novinarji): 263.500,
 • za zahtevnega uporabnika (analitiki, v SiStatu): 263.489.

Učinkovito zaokroževanje se uporablja pri interpretaciji in predstavitvi vrednosti, da lahko bralci vrednosti hitro in boljše razumejo ter si jih s tem lažje zapomnijo.

Preverimo razliko med prvo, drugo, tretjo in vsako naslednjo posamezno števko dane vrednosti. Pogosto je zaokroževanje medsebojno primerjanih vrednosti v zadnjih dveh števkah, torej na dve ničli. 

Zaokrožitev vrednosti (desetic in enic) na dve ničli

 

Vrednosti podatkov pred zaokrožitvijo:

20.892 ton

20.911 ton

 

Po zaokrožitvi:

20.900 ton

20.900 ton

Vrednost lahko izrazimo v višji merski enoti, npr. 3,4 mio. EUR. Gre za učinkovito zaokroževanje vrednosti. Pri učinkovitem zaokroževanju je potrebna dodatna raven za zaokrožitev, kadar vrednost ni ustrezno nizka in razlika ne pride do izraza pri učinkovitem zaokroževanju. Če vrednost ni pomembna, je v preglednico ne vključimo. V nasprotnem primeru je potrebna prilagoditev učinkovitega zaokroževanja na primerno raven.

Ustrezno zaokroženo:

21,9 milijona

17,3 milijona

11,2 milijona

  0,4 milijona

Še pred učinkovitim zaokroževanjem:

21.912.963

17.271.420

11.243.817

  436.254

 

Preveč splošna zaokrožitev vrednosti:

21 milijonov

17 milijonov

11 milijonov

  0 milijonov

Seštevki so bili sprva prikazani na dnu tabele, zdaj pa jih v objavah praviloma zapisujemo na začetku tabele, tudi glede na njihovo pomembnosti in ustreznost. Če so podatki razvrščeni po velikosti od največjega navzdol, postavitev seštevka na vrh tabele pomaga ta seštevek razčleniti.

Senčenje vrstic pride v poštev pri večjih tabelah, saj so lažje berljive.

Uporablja se predvsem za razlikovanje imen spremenljivk in kategorij od vrednosti.

Merske enote so običajno zapisane v tabelo. Če gre za različne merske enote, jih dopišemo na koncu vrstice v čelu ali glavi tabele; če stojijo samostojno v vrstici, jih pišemo brez oklepaja, in obratno.

Kadar so vrednosti v tabelah zapisane v drugih merskih enotah, se te vnesejo.

Nabor merskih enot najdete v poglavju Znamenja, kratice, okrajšave, merske enote.

Naslovi (angl. captions), npr. naslovi slik ali napisi na njih, so zelo uporabni za poudarjanje ključnih sporočil. Uporabljajo se, da izpostavijo vsebino.

Naslovi so jasni in jedrnati, povzemajo glavne elemente oz. sestavne dele sporočila – razen če je ena izmed kategorij tudi v podnaslovu. Uporaba velikih tiskanih črk v naslovu tabele ni zaželena.

Naslovi tabel naj vsebujejo geografsko točko in časovno obdobje bodisi za enoletno ali večletno obdobje, razen v primeru, ko je to razvidno iz tabele.

Naslov tabele je zapisan v krepkem tisku. 

Naslov tabele:

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija

Pojasnilno besedilo k opombi je umeščeno pod tabelo. Opomba je zapisana v manjši velikosti pisave, kot so zapisi v tabeli.

Slovenija, 2017 2)

 2) Podatki so začasni.

Kadar so podatki, ki jih objavljamo v novicah na www.stat.si, navedeni v Letnem programu statističnih raziskovanj (LPSR) in je izvajalec SURS, to pomeni, da je vir podatkov SURS. Vira SURS (Vir: SURS / Source: SURS) ne navajamo več pod tabelami in grafikoni v novicah.

Namesto navedbe vira se pod grafične prikaze doda logotip SURS-a.

V besedilu, pod grafikoni in tabelami se kot vir še vedno navajajo Banka Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje ali zunanji viri, ki niso navedeni v LPSR (npr. Eurostat), skladno z avtorskimi pravicami spletne strani zunanjega vira, s katere so podatki povzeti.

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah