V tem poglavju so navedena priporočila za učinkovito in preprosto uporabo barv ter ustrezno zaznavanje in ločevanje barv pri vizualizaciji podatkov v objavah, namenjenih vsem skupinam uporabnikov.

Uporaba barv

V tem poglavju so navedena priporočila za učinkovito in preprosto uporabo barv ter ustrezno zaznavanje in ločevanje barv pri vizualizaciji podatkov v objavah, namenjenih vsem skupinam uporabnikov.

Barve uporabimo preudarno, saj te oplemenitijo ključne informacije, ki jih izražajo statistični podatki.

Uporaba nekaterih barv, s katerimi obarvamo opazovane pojave, je samodejna. 

Pri izbiri barv se pregledajo razmerja med podatki ter določijo sorodni elementi in mesta pozornosti. Kontrastne barve se lahko uporabljajo npr. za osredotočanje na razlike.

Kategorične podatke, ki jih ni mogoče razvrstiti v širše podskupine, obarvamo z enako barvo in/ali odtenki te barve.

Stolpčni grafikon z enobarvnim prikazom kategorij.

Večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom po najpogostejših državah nadzora, Slovenija, 20177

Slika prikazuje stolpčni grafikon z enobarvnim prikazom kategorij.

Stolpčni grafikon z barvnim prikazom kategorij.

Večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom po najpogostejših državah nadzora, Slovenija, 2017

Slika prikazuje stolpčni grafikon z neustrezno uporabo različnih barv.
Neustrezna uporaba različnih barv.

Ni tehtnega razloga za uporabo različnih barv. Le tedaj, ko kategorične podatke lahko razvrstimo v posamezne sorodne skupine, sorodnost obarvamo z drugačnim barvnim odtenkom ali drugačno barvo.

Stolpčni grafikon s prikazom sorodnih kategorij.

Povprečne mesečne bruto plače po spolu, starostnih skupinah, sektorju zaposlitve in doseženi izobrazbi, Slovenija, 2015

Slika prikazuje stolpčni grafikon z neustreznim prikazom sorodnih kategorij.
Kategorije niso razvrščene po skupinah, ampak po velikosti.

Stolpčni grafikon s prikazom sorodnih kategorij.

Povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem po različnih kategorijah, Slovenija, 2016

Slika prikazuje stolpčni grafikon z ustreznim prikazom sorodnih kategorij.

Z uporabo barv v črtnih grafikonih povečamo možnost razločevanja črt. Če so podatki razvrščeni npr. po letnih obdobjih, priporočamo uporabo barvnih odtenkov oziroma svetlejše odtenke izbrane barve. 

Na SURS-u uporabljamo predvsem črte kontrastnih barv, da omogočimo berljivost tudi uporabnikom z barvno slepoto.

Tudi če so podatki razvrščeni po različnih kategorijah, npr. po spolu, je priporočljivo uporabiti kontrastne barve. 

Kombinirana stolpčni in črtni grafikon s prikazom kontrastnih barv.

Nastajanje odpadne hrane, Slovenija

Slika prikazuje kombinirana stolpčni in črtni grafikon s prikazom ustreznih kontrastnih barv.

Črtni grafikon s kontrastnimi barvami.

Gibanje cen kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija

Slika prikazuje črtni grafikon z ustreznimi kontrastnimi barvami.

Črte so narisane tanjše kot stolpci v stolpčnih grafikonih, zato barvne črte niso tako razpoznavne in imamo za jasno razločevanje barv na voljo manjše število barv. Ne uporabljamo več kot 5 različnih barv, torej predstavimo le do 5 različnih kategorij; če jih je več, jih prikažemo v več grafikonih. 

Na SURS-u ne uporabljamo tekstur.

Uporabljamo določeno zaporedje barv, da med njimi lahko razlikujejo tudi osebe z barvno slepoto.

Ustrezna uporaba barv v strukturnem krogu.

Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, 2018

Slika prikazuje ustrezno uporabo barv v strukturnem krogu.

Želimo, da tudi osebe, ki barv ne razlikujejo zlahka ali jih zaznavajo na drugačen način, razumejo informacijo, predstavljeno v vizualizaciji podatkov. Zato uporabljamo barve, ki se ločijo od ozadja in med sabo ter jih razpoznajo tudi take osebe. Izbiramo barvne lestvice, ki olajšajo zaznavanje razlike med barvami. S tem najširšemu krogu uporabnikov omogočamo boljšo zaznavo različnih oblik vizualizacij.

Barve, usklajene s predmetom opazovanja, v strukturnem krogu.

Sadni deleži v povprečnem statističnem smutiju, Slovenija, 2021

Slika prikazuje barve, usklajene s predmetom opazovanja, v strukturnem krogu.

Neustrezen prikaz uporabe strukturnega kroga.

Sadni deleži v povprečnem statističnem smutiju, Slovenija, 2021

Slika prikazuje neustrezne barve v strukturnem krogu (npr. kategorija banan je pobarvana rdeče).
Barve deležev niso podobne barvam opazovanih kategorij sadja.

Pri občutljivih tematikah, npr. pri prikazih po spolu ali regijah na karti, barve izbiramo preudarno.

Neustrezna uporaba barv v karti.

Količina odpadne hrane na prebivalca po statističnih regijah, Slovenija, 2015

Slika prikazuje neustrezno uporabo barv v karti.
Izbira barv v koropletni karti je napačna, saj 12 pojavov ni mogoče umestiti med 4 različne barve. Dodamo lahko eno barvo in 3 njene odtenke (svetlejše oz. temnejše).

V koropletnih kartah uporabimo barvne odtenke v eni barvi ali v več barvah – slednje velja, če so vse plasti obarvane z drugačno barvo (npr. pojavi po statističnih regijah). 

Dobra praksa uporabe barv v karti.

Izstopajoče demografske značilnosti po statističnih regijah, Slovenija, 2014

Slika prikazuje ustrezno uporabo barv v karti.

Barve uporabljamo za označevanje dela ali celoten sklop (ali zbirko). Na SURS-u uporabljamo npr. zeleno barvo in njene odtenke v vizualizacijah podatkov za statistično področje Okolje in naravni viri. 

Vendar se pri označevanju določenega statističnega področja ni treba dosledno držati enobarvne lestvice. V spletnih objavah je primerna tudi uporaba ustreznih barv, ki jih večina uporabnikov prepozna (npr. jagode so obarvane rdeče, banane rumeno).

Barvna slepota je pogosta: približno eden od 12 moških in ena od 200 žensk ima eno izmed oblik slepote. Pri določanju barv, ki jih razlikujejo tudi take osebe, upoštevamo pravili:

  • Prepričamo se, da je vizualizacija dobro berljiva v črno-beli tehniki, še preden ji dodamo barve.
  • Najbolj razpoznavna barva je modra, zato je ta priporočljiva izbira.

Kombinacij barv, ki jih osebe z barvno slepoto težje razločijo, ne priporočamo. Primer za to je npr. uporaba rdeče in zelene v isti vizualizaciji.

Uporabljamo pa lahko različne odtenke ene barve (namesto več barv). Te ustvarimo z uravnavanjem nasičenosti barve in fiksiranjem barvnega odtenka.

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah