V poglavju so nanizani primeri besed, besednih zvez, stavkov in povedi, v katerih se pojavljajo tipične težave pri rabi jezikovnih sredstev, ter namigi za pravilno oz. slogovno priporočeno rabo.

Namigi za jezikovne izboljšave

V poglavju so nanizani primeri besed, besednih zvez, stavkov in povedi, v katerih se pojavljajo tipične težave pri rabi jezikovnih sredstev, ter namigi za pravilno oz. slogovno priporočeno rabo.

Težave s presledki (stičnost, nestičnost)

Rezultati so izraženi v obliki t. i. ravnotežja.

Rezultati so izraženi v obliki t.i. ravnotežja.

Anketar vas bo poklical med 15. februarjem in 4. marcem 2022.

Anketar vas bo poklical med 15.februarjem in 4.marcem 2022.

d. o. o., s. p., d. d.

d.o.o., s.p., d.d.

Težave z zapisovanjem letnic (obdobij), datumov, ure

2020–2022

ALI: od 2020 do 2022

od 2020 – 2022

Poslovni čas se začne ob 9. uri in konča ob 15.30.

ALI: Poslovni čas se začne ob 9.00 in konča ob 15.30.

Poslovni čas se začne ob 9.00 uri in konča ob 15.30 uri.

Vprašalnik pošljite najpozneje do 6. aprila 2022.

Vprašalnik pošljite najpozneje do 06 aprila 2022.

Težave z zapisovanjem števnikov

Zaposleni na uradu opravljajo svoje delo v 9 sektorjih in 5 službah. 

ALI: Zaposleni na uradu opravljajo svoje delo v devetih sektorjih in petih službah.

Zaposleni na uradu opravljajo svoje delo v 9. sektorjih in 5. službah.

Podatke nam sporočite najpozneje v 15 (petnajstih) dneh.

Podatke nam sporočite najpozneje v 15. dneh.

Težave z zapisovanjem odstotkov, odstotnih točk

Udeležba na seji je bila 100-odstotna.

Udeležba na seji je bila 100 odstotna.

95-odstotni interval zaupanja

95 % interval zaupanja

Stopnja varčevanja se je v letu 2019 zmanjšala za 2,2 odstotne točke (=za 2,2 desetinki odstotne točke).

... za 2,5 odstotne točke (=za 2,5 desetink odstotne točke).

Stopnja varčevanja se je v letu 2019 zmanjšala za 2,2 odstotni točki.

... za 2,5 odstotnih točk.

Težave pri navajanju Uradnega lista

Uradni list RS, št. 45/95

Uradni list RS, št. 93/2000

Ur.list RS 45/95 

Ur.l. RS št.93/2000

Različne težave, povezane s predlogi ...

Kateri predlog uporabiti?

  • z ali s?
  • k ali h?
  • iz ali s/z?
  • preko ali po?
  • na ali k?
  • preko ali prek?

Prosimo, da vlogo dopolnite s fotokopijo osebnega dokumenta.

Prosimo, da vlogo dopolnite z fotokopijo osebnega dokumenta.

Znova smo prejeli razpis Eurostata za pristop h grantu.

Znova smo prejeli razpis Eurostata za pristop k grantu.

Število držav članic se je povečalo s 25 na 27.

Število držav članic se je povečalo iz 25 na 27.

sporočiti podatke po e-pošti/po telefonu

sporočiti podatke preko e-pošte/preko telefona

priti k telefonu

priti na telefon

prenos podatkov prek mobilnega telefona

prenos podatkov preko mobilnega telefona

... in opuščanjem povratnega svojilnega zaimka

Prosimo, da nas seznanite s svojim stališčem.

Prosimo, da nas seznanite z vašim stališčem.

Potrošniki naj bi porabili več denarja za izboljšave v svojem domu.

Potrošniki naj bi porabili več denarja za izboljšave v njihovem domu.

Prosimo, da podatke o pridelku za svoj cenilni okoliš ocenite.

Prosimo, da podatke o pridelku za vaš cenilni okoliš ocenite.

Težave pri sklanjanju:

  • zveze g., ga., mag., dr. in osebnega lastnega imena;

Prilagamo vam vlogo raziskovalke ge. Daše Kranjc. 

Prilagamo vam vlogo raziskovalke gospe Daše Kranjc.

Prilagamo vam vlogo raziskovalke ga. Daša Kranjc. 

Poslano tudi g. Janezu Novaku.

Poslano tudi gospodu Janezu Novaku.

Poslano tudi g. Janez Novak.

Poslano tudi dr. Katarini Ramovš.

Poslano tudi dr. Andreju Staretu.

Poslano tudi dr. Katarina Ramovš.

Poslano tudi dr. Andrej Stare.

  • besede otrok;

Med predšolskimi otroki …

Med predšolskimi otroci …

Težave pri stopnjevanju pridevnika

Omenjeni kazalniki so vse pomembnejši tudi v Sloveniji.

Omenjeni kazalniki so vse bolj pomembni tudi v Sloveniji.

Skušali bomo skupaj najti najustreznejšo rešitev.

Skušali bomo skupaj najti najbolj ustrezno rešitev.

Najzanimivejša kazalnika smo prikazali v grafikonu.

Najbolj zanimiva kazalnika smo prikazali v grafikonu.

Uporaba napačnega slovničnega spola

Največkrat prihaja do težav pri uporabi moškega in srednjega spola.

dve četrtletji

dva četrtletja

obe raziskovanji

oba raziskovanja

Referenčno obdobje je obdobje, na katero se nanašajo sporočeni podatki.

Referenčno obdobje je obdobje, na katerega se nanašajo sporočeni podatki.

Opuščanje zanikanega rodilnika

Podatkov na ravni skupine in razredov dejavnosti ne objavljamo.

Podatke na ravni skupine in razredov dejavnosti ne objavljamo.

Ker anketiranje že poteka, ni mogoče vključiti v anketni vprašalnik dodatnih vprašanj.

Ker anketa že poteka, dodatna vprašanja v anketo ni možno vključiti.

Deleža vstavljenih podatkov ne moremo oceniti.

Delež vstavljenih podatkov ne moremo oceniti.

Kateri namesto ki

Za vse stroške, ki jih uveljavljate, morate predložiti račun.

Za vse stroške, katere uveljavljate, morate predložiti račun.

Neustrezna raba oziralnih zaimkov ki, kar, kjer

Po številu avtomobilov na 1.000 prebivalcev je vodil (je bil prvi) Luksemburg, in sicer je imel 668 osebnih avtomobilov na prebivalca.

Po številu avtomobilov na 1000 prebivalcev je vodil Luksemburg, ki je imel 668 osebnih avtomobilov na prebivalca.

To bi zahtevalo dodatne kontrole, vendar teh ne moremo več zagotoviti, ker dokumentacijo hranimo le 5 let.

To bi zahtevalo dodatne kontrole, ki jih ne moremo več zagotoviti, ker dokumentacijo hranimo le 5 let.

Glavna tema sestanka so priprave na popis prebivalstva leta 2021; ta je namreč v EU obvezen za vse nacionalne (državne) statistike.

Glavna tema sestanka so priprave na popis prebivalstva leta 2021, ki je v EU obveznost vseh nacionalnih statistik.

Neujemanje v spolu

Največji del tega deleža je bil namenjen za ...

Največji del tega deleža je bilo namenjeno za ...

Eurostat pošlje vsako leto katalog izobraževanj, ki bodo organizirana ...

Eurostat pošlje vsako leto katalog izobraževanj, ki bodo organizirani ...

Neustrezen besedni red

zakonodaja EU (zakonodaja Evropske unije)

po zakonodaji EU

v skladu z zakoni EU

EU zakonodaja

po EU zakonodaji

v skladu z EU zakoni

podatkovna baza SiStat

SiStat podatkovna baza

Prijave za to izobraževanje zbira kadrovska služba.

Za to izobraževanje zbira prijave kadrovska služba.

Uporaba neustreznega sklona

Oba podpisnika se dogovorita o medsebojnem obveščanju.

Oba podpisnika se dogovorita o medsebojnemu obveščanju.

nakazila na račune in z računov (z njih)

nakazila na in z računov

pred raziskovanjem in po njem

pred letom 2000 in po njem (po tem letu)

pred in po raziskovanju

pred in po letu 2000

Slogovno manj priporočljive besedne zveze

nadzorovati delo

vršiti nadzor nad delom

SKD 2008 je začela veljati …

SKD 2008 je stopila v veljavo …

V enem letu so se cene znižale za …

V roku/obdobju enega leta so se cene znižale za …

Če želite o tem več pojasnil ...

V kolikor želite o tem več pojasnil ...

Če želite o tem več pojasnil, se obrnite na nas (nas pokličite) po telefonu.

Če želite o tem več pojasnil, nas kontaktirajte po telefonu.

To anketo je za zdaj (doslej) izvedlo 22 držav.

To anketo je zaenkrat izvedlo 22 držav.

Račun je treba predložiti službi za finančno poslovanje najpozneje v treh delovnih dneh.

Račun je treba predložiti službi za finančno poslovanje najkasneje v roku 3 delovnih dni.

delo pri projektu

delo na projektu

SURS bo nadaljeval aktivnosti na tem področju.

SURS bo nadaljeval z aktivnostmi na tem področju.

SURS bo še naprej (tudi v prihodnje) uvajal razvita orodja ...

SURS bo nadaljeval z uvajanjem razvitih orodij ...

Eurostat končuje pripravo prvega osnutka uredbe ..

Eurostat končuje s pripravo prvega osnutka uredbe ...

upravljati gozdove (gospodariti z gozdovi), ravnati z odpadki

upravljati z gozdovi, upravljati z odpadki

upravljanje administrativnih zbirk podatkov

upravljanje z administrativnimi viri

Postopki, ki so bili uporabljeni, če so bile odkrite napake: ...

Postopki, ki so bili uporabljeni v primeru napak: ...

Če navodil nimate, nam to sporočite, da vam jih bomo poslali.

V primeru, da navodil nimate, nam to sporočite, da vam jih bomo poslali.

Posodabljanje statističnega poslovnega registra bo potekalo …

Delo na posodobitvi statističnega poslovnega registra bo potekalo …

Uporaba pomensko neustreznih izrazov

Struktura (sestava) zaposlenih oseb po višini bruto plače

Struktura zaposlenih oseb po velikosti bruto plače

Sprejetje uredbe je predvideno v septembru.

Sprejem uredbe je predviden v septembru.

Podatke smo sporočili (poslali, oddali) Eurostatu.

Podatke smo posredovali Eurostatu.

Sporočanje podatkov je obvezno.

Poročanje podatkov je obvezno.

Pri dopustnih dvojnicah izberimo boljšo (običajnejši ali sodobnejši izraz)

kdor koli, kadar koli, kamor koli

kdorkoli, kadarkoli, kamorkoli

zunaj

zunajzakonski, države zunaj evrskega območja

izven

izvenzakonski, države izven evrskega območja

do zdaj, doslej

do sedaj

eden izmed teh

eden od teh

študenti, diplomanti

študentje, diplomantje

nam je uspelo dobiti

smo uspeli dobiti

začetek

pričetek

samo, le

Podatki bodo uporabljeni samo za statistične namene.

izključno

Podatki bodo uporabljeni izključno za statistične namene.

zadnji, nazadnje omenjeni

Število zadnjih (nazadnje omenjenih) se je v 3. četrtletju močno povečalo.

Število zadnjih (nazadnje omenjenih) močno narašča.

slednji

Število slednjih se je v 3. četrtletju močno povečalo. Število slednjih močno narašča.

čeprav

kljub temu da

opazovana enota

enota opazovanja

naslednji/-a/-e

Največji del tega deleža je bil namenjen za naslednja področja: …

sledeč/-a/-e

Največji del tega deleža je bil namenjen za sledeča področja: …

videz

Gradbeni poseg je bistveno spremenil videz objekta (zunanji videz stavbe).

izgled

Gradbeni poseg je bistveno spremenil izgled objekta (zunanji izgled stavbe).

v prihodnje

Da bi v prihodnje zagotovili boljše podatke …

v bodoče

Da bi v bodoče zagotovili boljše podatke …

države v evrskem območju

države v evroobmočju

Besede tujega izvora, ki jih lahko brez zadržkov nadomestimo s slovenskimi vzporednicami

raven

nivo

merilo

kriterij

sestava

starostna sestava zaposlenih

struktura

starostna struktura zaposlenih

osveževati, obnavljati, posodabljati

KN se osvežuje enkrat letno.

ažurirati

KN se ažurira enkrat letno.

različica (besedila, programa)

verzija (besedila, programa)

besedilo

tekst

izkazovanje statističnih podatkov

diseminacija podatkov

načrtovati, načrt

planirati, plan

samodejno

avtomatsko

preverjanje (pregledovanje), preverjati (pregledovati)

kontrola, kontrolirati

izsledek, izid

rezultat

usklajevati, usklajevalec

koordinirati, koordinator

časovna vrsta podatkov

časovna serija podatkov

Žargonsko, pogovorno ali nenatančno izražanje

Podatke o izdatkih vpišite v drugi stolpec.

Izdatke vpišite v drugi stolpec.

Izdatke izrazite (navedite, prikažite) v evrih.

Izdatke vpišite v evrih.

Vrednosti vseh navedenih kazalnikov so bile v letu 2008 višje/nižje kot v letu 2009.

Vsi navedeni kazalniki so bili v letu 2008 bolj ugodni kot v letu 2009.

Podjetja bi sporočala samo podatke o odpremah blaga.

Podjetja bi poročala samo odpreme blaga.

Nekatere PE imajo težave pri sporočanju podatkov o količini blaga v dodatni merski enoti.

Nekatere PE imajo težave pri poročanju količine blaga v dodatni merski enoti.

Število starejših prebivalcev hitro narašča.

Število starejšega prebivalstva hitro narašča.

Po končanem šifriranju se opravi logična kontrola vnesenih podatkov.

Po končanem šifriranju se opravi logična kontrola vnešenih podatkov.

Ker anketiranje že poteka, ni mogoče vključiti v anketni vprašalnik dodatnih vprašanj.

Ker anketa že poteka, dodatnih vprašanj v anketo ni možno vključiti.

Najbolj so se povečale površine, posejane …

Največ so se povečale površine, posejane …

Vendar ni tako. Ni ravno tako. Ni čisto tako. To ni res.

Vendar temu ni tako.

Skupno število prenočitev se je povečalo za 2 %.

Število skupnih prenočitev se je povečalo za 2 %.

Mašila

Pomembna je tudi sprememba v strukturi klasifikacije.

Pomembna je tudi sprememba v sami strukturi klasifikacije.

Največ sprememb je pri tržnih storitvenih dejavnostih.

Tako je največ sprememb na področju tržnih storitvenih dejavnosti.

Pri upravljanju administrativnih virov podatkov …

Na področju upravljanja z administrativnimi viri …

Podatke zbiramo s poštno anketo.

Podatke zbiramo s pomočjo poštne ankete.

Drugi predlogi za slogovne izboljšave

SURS je že leta 2009 začel vzpostavljati statistiko …

SURS je že leta 2009 pričel z dejavnostmi za vzpostavitev statistike …

Vrsto let je uspešno vodil podjetje.

Vrsto let je uspešno opravljal naloge vodenja podjetja.

Po zakonodaji EU je treba popis sadovnjakov izvesti vsakih 5 let.

ALI: Po zakonodaji EU je treba sadovnjake popisati vsakih 5 let.

Po EU zakonodaji je treba vsakih 5 let izvesti popis sadovnjakov.

Poročevalske enote povabimo, naj se obrnejo na nas (po telefonu ali elektronski pošti), če bi pri izpolnjevanju vprašalnika imele težave zaradi morebitnih nejasnosti.

Poročevalske enote povabimo, naj nas v primeru nejasnosti pri izpolnjevanju vprašalnika kontaktirajo po telefonu ali elektronski pošti.

Tajnik sosveta pripravi osnutek zapisnika v 14 dneh po seji sosveta.

Tajnik sosveta pripravi v roku 14 dni po seji sosveta osnutek zapisnika.

Napake zaradi neustreznega pokritja

Napake zaradi nadpokritja

Napake zaradi podpokritja

Napake pokritja

Napake nadpokritja

Napake podpokritja

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah