Poglavje opisuje navajanje ključnih deležnikov v državni statistiki in nekatere aktualne statistične termine.

Izrazi in termini

Poglavje opisuje navajanje ključnih deležnikov v državni statistiki in nekatere aktualne statistične termine.

Polni naziv ustanove je Statistični urad Republike Slovenije. V skrajšani obliki ga lahko zapišemo kot Statistični urad RS ali s kratico SURS (tudi v angleščini).

Pri sklanjanju kratice je priporočljiva možnost sklanjanje z izraženo končnico, npr. na SURS-u.

Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike.

The Statistical Office of the Republic of Slovenia (hereinafter: SURS) is the main producer and coordinator of national statistics in Slovenia.

Uradni naziv statističnega urada Evropske unije zapisujemo s kratičnim poimenovanjem Eurostat. Dodamo lahko pojasnilo o vlogi institucije.

Eurostat

Evrostat

Eurostat je statistični urad Evropske unije.

Eurostat oz. Statistični urad Evropske unije

Pooblaščena izvajalca državne statistike sta tudi Banka Slovenije (kratica: BS) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (kratica: NIJZ).


Pri prevajanju uradniških nazivov zaposlenih v sistemu javnih uslužbencev so na voljo uradni prevodi, navedeni v spodnji tabeli.

SlovenščinaAngleščina
uradniški nazivicivil servants’ titles
višji sekretarSenior Secretary
sekretarSecretary
podsekretarUndersecretary
višji svetovalec ISenior Adviser I 
višji svetovalec IISenior Adviser II
višji svetovalec IIISenior Adviser III
svetovalec IAdviser I
svetovalec IIAdviser II
svetovalec IIIAdviser III
 (neustrezni prevod: Counsellor, Councillor)
višji referent ISenior Clerk I
višji referent IISenior Clerk II
višji referent IIISenior Clerk III
referent IClerk I
referent IIClerk II
referent IIIClerk III
referent IVClerk IV

 

SlovenščinaAngleščina
drugi naziviother titles
generalni direktorDirector General
namestnik direktorjaDeputy Director General
vodja sektorjaHead of Division
vodja oddelkaHead of Section
vodja referataHead of Desk
vodja projektne enoteHead of Project Unit
vodja službe oziroma centraHead of Office / Centre

 

Pri uradnih aktih in dopisih svoje ime in naziv običajno navajamo  v ločenih vrsticah. Vejica za priimkom ob prehodu v novo vrstico ni obvezna. Strokovnega oz. znanstvenega naziva zaradi pravnih omejitev ne prevajamo v angleščino.

Ime Priimek(,)

naziv 

Name Surname(,)

function

COVID-19 je kratično ime za bolezen. Zaradi pogoste rabe uporabljamo samostalniško obliko covid-19, ki jo sklanjamo po 1. moški sklanjatvi.

Zbolel je za covidom-19.

Zbolel je za covid-19.

Kakor druge bolezni (rak, ošpice, diabetes) covid-19 pišemo z malo začetnico.

covid-19

Covid-19

Pridevnika iz samostalnika covid sta covidski in covidni, uporabljamo ju glede na pomen.

Na splošno je priporočljivo uporabljati izraz »osebe« namesto »bolniki«, torej osebe s covidom, osebe z diabetesom in podobno, namesto bolniki s covidom, bolniki z diabetesom in podobno.

 

covidni bolnik

bolnik/oseba s covidom

covid bolnik

dodatek zaradi covida-19

covidski dodatek

covidni dodatek

postelje za bolnike s covidom

postelje za covidne bolnike

covidne postelje

bolnišnica za covid-19

covidska bolnišnica

covid bolnišnica

Koronavirus je virus, ne bolezen.

Zato ne gre za epidemijo virusa, temveč epidemijo bolezni, ki jo virus povzroča.

Epidemija: nanašajoč se na epidemijo je epidemičen, ne epidemiološki. Pridevnik epidemiološki se nanaša na epidemiologijo, ne na epidemijo.

Izraz pandemija uporabljamo, kadar opisujemo svetovne razsežnosti pojava te bolezni.

epidemija covida-19 ali nove koronavirusne bolezni

epidemija koronavirusa

epidemičen

epidemiološki

epidemične razmere

epidemiološka slika

epidemični val

epidemiološki val

V nadaljevanju je navedenih še nekaj dodatnih zgledov dobrih in slabih praks. 

stanje v EU

stanje znotraj EU

odpornost EU v kriznih razmerah

odpornost EU na krizne situacije

zadeva postaja nujna

zadeva postaja urgentna

stanje se izboljšuje

situacija se izboljšuje

bolnik (v pomenu: oseba z boleznijo)

pacient (v pomenu: oseba z boleznijo)

ustavitev javnega življenja

lockdown

Izogibamo se pogovornim in publicističnim izrazom.

spoprijemati se s težavami

spopadati se s težavami

spoprijemati se s covidom

soočati se s covidom

povečuje se število bolnikov na intenzivnih oddelkih

raste zasedenost intenzivnih postelj

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah