Poglavje obravnava vrste statističnih podatkov, kot so vrednosti, kazalniki, stopnje, informacije, statistike ipd. Opazovane vrednosti in njihovo gibanje na SURS-u kvantificiramo in tudi ustrezno prikazujemo.

Opazovane vrednosti

Poglavje obravnava vrste statističnih podatkov, kot so vrednosti, kazalniki, stopnje, informacije, statistike ipd. Opazovane vrednosti in njihovo gibanje na SURS-u kvantificiramo in tudi ustrezno prikazujemo.

Dejstvo, ki o določeni stvari kaj pove ali se nanjo nanaša oz. omogoča določeno stvar spoznati ali o njej sklepati.

povpraševanje po podatkih

zahtevek za podatke

masovni, veliki podatki, velepodatki, veliko podatkovje

masivni podatki

zbirni, agregirani podatki

kumulativni podatki

Kar se o določeni stvari pove, sporoči. Informacije so celota vednosti o določeni dejavnosti ali področju, namenjena javnosti. So podatki, ki bralcu oz. uporabniku nekaj sporočijo, ga obvestijo, seznanijo z določeno tematiko.

 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: »Vir: SURS«.

Metodološka pojasnila vsebujejo informacije o raziskovanjih, metodologiji zbiranja podatkov in izračunanih statistikah ter drugo metodološko gradivo.

Številčni podatki o množičnih pojavih, prikazani navadno v tabelah, grafikonih. 

objaviti statistiko rojstev, nesreč 

pregledovati statistike iz prejšnjih let 

uradna statistika

Veda o metodah zbiranja in analize podatkov o množičnih pojavih.

študij statistike 

Dejavnost, ki se ukvarja z zbiranjem in analizo podatkov o množičnih pojavih.

statistika industrije

statistični urad

So na novo razvite statistike oz. podatki, ki so še v fazi ocene, tj. še niso dosegli polne zrelosti v smislu harmonizacije, pokritosti in metodologije. 

Pri tej vrsti raziskovanj se uporabljajo tudi nove metode oz. novi viri podatkov.

Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker metodologije za izračun kazalnikov za oceno obsega energetske revščine niso dokončno razvite in prav tako še ni dokončen nabor kazalnikov za spremljanje energetske revščine.

Je relativno število, s katerim pri preučevanem pojavu medsebojno primerjamo dva ali več istovrstnih podatkov o tem pojavu.

Indeks sto je število, ki služi kot osnova za primerjavo drugih istovrstnih podatkov. Vrednosti nad 100 pomenijo naraščanje pojava. 

Njegov izračun prikažemo kot ulomek, zgoraj v števcu je poznejše časovno obdobje:

VI 2022V 2022

Indekse pogosto komentiramo na podlagi relativne razlike oz. stopnje rasti, izražene v %, ki jo dobimo tako, da od izračunanega indeksa odštejemo 100.

Številčni podatek, ki kaže stanje ali nakazuje razvoj določenega pojava. Slogovno manj priporočljiva sopomenka je indikator. Priporočljivo je pomensko ločevanje med poimenovanjem kazalnika in njegovo vrednostjo.

Izračun vrednosti kazalnika ni smiseln. 

Izračun kazalnika ni smiseln. 

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Je podatek o ocenjevanju samega sebe.

V letu 2020 je povprečna samoocena zadovoljstva študentov z življenjem na lestvici od 0 (povsem nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen) dosegla vrednost 8,2.

Je kakršna koli količina, ki se spreminja, npr. slučajna spremenljivka.

Gre za lastnost enote, ki je upoštevana pri statističnem opazovanju. Sopomenke: statistični znak, variabla, znak.

V okviru anketnega raziskovanja zbiramo vrednosti več različnih spremenljivk, predvsem nas zanimajo vrednosti ključnih spremenljivk.

Je del populacije, ki glede na namen opazovanja zajame podobne enote zaradi oblikovanja vzorca.

Vzorec je stratificiran sistematični. Stratumi so opredeljeni s statistično regijo (12 regij) in tipom naselja znotraj statističnih regij (6 tipov).

Določena najvišja ali najnižja stopnja, velikost česa; meja.

Prag tveganja revščine se določi (izračuna) kot 60 % mediane ekvivalentnega (neto) razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev, pri čemer se upošteva t. i. prilagojena OECD-jeva ekvivalenčna lestvica.

Prag tveganja revščine je leta 2021 za enočlansko gospodinjstvo znašal 771 EUR na mesec oz. 32 EUR več kot v prejšnjem letu, za štiričlansko družino (dva odrasla in dva otroka, mlajša od 14 let) 1.619 EUR, za dvočlansko gospodinjstvo brez otrok pa 1.156 EUR na mesec. Z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, je živelo približno 243.000 prebivalcev Slovenije.

Časovna vrsta je v statistiki niz podatkov, izmerjenih na različnih časovnih točkah.

Slogovno ni priporočljiv sopomenski izraz časovna serija.

opazovane časovne vrste

opazovane časovne serije

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah