V tem poglavju najdete priporočila o izbiri najustreznejše vrste vizualizacije podatkov.

Vrste grafikonov

V tem poglavju najdete priporočila o izbiri najustreznejše vrste vizualizacije podatkov.

Razlikujemo 8 stičnih točk za prikaz vizualizacije. Izbira stične točke je odvisna od vrednosti in merskih enot podatkov ter vrste vizualizacije.

Stične točke so:

 • velikost,
 • časovne vrste,
 • razvrščanje (rangiranje),
 • povezanost delov v celoti,
 • odstopanje (deviacija),
 • distribucija (razpršenost),
 • korelacija,
 • prostorskost (velja za karte).

Zberemo podatke o pojavu, za katerega želimo predstaviti zadnje dostopne podatke. Mnogokrat je bolje uporabiti izračunane izvedene spremenljivke, da je ponazoritev jasnejša ali je izsledek lažje predstavljiv (npr. en traktor na 19 prebivalcev).

Izhodiščni podatki, ki jih bomo tu navedli in medsebojno primerjali v isti časovni točki v vizualizaciji, so bili pridobljeni iz raziskovanj z različnih tematskih področij (npr. transport, prebivalstvo).

Z razvrstilnim stolpčnim grafikonom (angl. clustered bar chart) primerjamo vrednosti več kategorij hkrati, medtem ko je pri naloženem stolpčnem grafikonu (angl. stacked bar chart) jasno vidna primerjava le prve kategorije ali skupine podatkov. 

Kombinacija razvrstilnega stolpčnega in črtnega grafikona na isti osi.

Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija

Slika prikazuje grafikon kombiniranja razvrstilnega stolpčnega in črtnega grafikona na isti osi.

Naloženi stolpčni grafikon z absolutnimi vrednostmi različnih kategorij, ki skupaj predstavljajo celoto (mrd EUR).

Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija

Slika prikazuje neustrezen naloženi stolpčni grafikon z absolutnimi vrednostmi različnih kategorij, ki skupaj sestavljajo celoto. Ta vsota ne predstavlja 100 %, ker gre za prikaz v EUR namesto v deležih.
Vsota ni 100 %, ker gre za prikaz v EUR, in ne v deležih.

Naloženi stolpčni grafikon s prikazom deležev posameznih kategorij (v %).

Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija

Slika prikazuje ustrezen naloženi stolpčni grafikon s prikazom deležev posameznih kategorij v odstotkih.

Naloženi stolpčni grafikon s prikazom več kategorij.

Nastajanje odpadne hrane, Slovenija

Slika prikazuje neustrezen naloženi grafikon s prikazom več kategorij, čemur ta vizualizacija ni namenjena.
Izbor napačne vrste vizualizacije.

Izbira vizualizacije podatkov je neprimerna, ker naloženi stolpčni grafikon ne prikazuje dejanskega stanja. Kategorije niso primerljive med seboj in med leti. Podatek, ki ga je mogoče primerjati med leti, je le skupna vrednost, ki jo tvorijo naložene kategorije stolpcev. Najustreznejši je prikaz kombiniranega razvrstilnega grafikona, ki omogoča primerjavo med kategorijami in med leti. Vsoto kategorij prikažemo s črtnim grafikonom, ki ga poimenujemo ob črti, ker gre za drugo vrsto grafikona v istem koordinatnem sistemu.

Kombinacija razvrstilnega stolpčnega grafikona in črtnega grafikona na isti osi.

Nastajanje odpadne hrane, Slovenija

Slika prikazuje kombinacijo razvrstilnega stolpčnega in črtnega grafikona na isti osi.

Če so v legendi navedene postavke klasifikacije, npr. SKD 2008, lahko navedemo črko posameznega področja dejavnosti, razlago te pa zraven ali damo povezavo na podstran o klasifikacijah.

Primerjave velikosti najučinkoviteje prikažemo z vodoravno ali navpično stoječim stolpčnim grafikonom. Os, ki prikaže števila ali deleže, se vedno začne pri vrednosti 0.

Izjemoma se, npr. pri majhnih razlikah v podatkih, prikaz vrednosti na skali ne začne z 0. To lahko velja tudi pri fiksiranju povprečja podatkov in prikazu odstopanja podatkov od te vrednosti. Izjema so tudi grafikoni s prikazom indeksov.

Izhodiščna vrednost na osi y.

Delovno aktivne osebe, mlajše od 25 let, Slovenija

Slika prikazuje grafikon z več napačnimi elementi (npr. os y se ne začne pri vrednosti 0, pri tisočicah manjka pika itd.).
1) Besedilo v legendi naj se začne z malo začetnico, lahko je tudi zapisano ob črti. 2) Zapis časovnih točk je obrnjen v desno, običajno je v levo. 3) Os y naj se začne pri vrednosti 0. 4) Pri zapisu merske enote na osi y v tisočicah manjka pika.

Izris grafikona, pri katerem se os y ne začne z 0, nehote zavaja pogled na trendno linijo, ki je zaradi tega načina prikaza bolj razpotegnjena; minimum in maksimum sta na osi x prirejena na podatke v tem območju.

Izjema, kjer se prikaz vrednosti na skali ne začne z 0, so grafikoni s prikazom indeksov.

Prikaz povprečne vrednosti in odstopanja posameznih kategorij (indeks = 100).

Kmetijska proizvodnja, bruto dodana vrednost in zaposlenost, Slovenija

Na sliki je črtni grafikon, ki prikazuje povprečne vrednosti in odstopanja posameznih kategorij kot indeks. Predstavlja tudi izjemo, pri kateri se prikaz na osi y ne začne z 0.
Izjema, kjer se prikaz vrednosti na skali ne začne z 0.

Uporaba tridimenzionalnih (3D) vizualizacij, pri katerih so podatki predstavljeni v tridimenzionalnem prostoru, v SURS-ovih objavah praviloma ni dovoljena.

3D-vizualizacija z grafičnimi elementi, spletna objava na Twitterju.

Študenti terciarnega izobraževanja po starosti, Slovenija, študijsko leto 2017/18

Slika prikazuje neustrezno 3D-vizualizacijo z grafičnimi elementi.
1) Predstavitev podatkov v 3D-stolpcih, ki jih ponazarjajo šolske klopi. 2) Dodatni grafični elementi so še bolj moteči (šolske torbice, zvezki, knjige ipd.).

Uporaba vizualizacije v izometrični 3D-projekciji je ustrezna le, kadar imamo na voljo absolutne vrednosti in jih želimo prikazati z grafičnimi elementi, ki predstavljajo določeno enoto teh vrednosti (npr. 1 kontejner = 1 tona; 1 vrečka = 1 kg).

Vizualizacija v 3D-prostoru.

Poraba glavnih rastlinskih makrohranil na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi, Slovenija, 2020

Slika prikazuje 3D-vizualizacijo v 3D-prostoru.

Primerjave podatkov po časovnih točkah znotraj časovne vrste prikažejo:

 • spremembo,
 • trend,
 • valovanje (fluktuacijo),
 • rast,
 • upad,
 • naraščanje,
 • pojemanje.

Zapisi na oseh časovnih vrst

Časovne točke na osi x vedno naraščajo z leve proti desni, na osi y pa od spodaj navzgor. Drugačno je zaporedje zapisovanja relevantnih opomb v tabeli. Te dodajamo po vrsticah, in ne po stolpcih.

Vizualizacije časovnih vrst

Običajno se časovne vrste intervalov prikazujejo s črtnimi grafikoni, stolpčnimi ali kombinacijo obeh.

Časovne vrste najpogosteje prikazujemo  s stolpčnimi grafikoni. Stolpci namreč poudarjajo posamezne vrednosti v časovni točki. Uporabljajo se tudi, kadar so vrednosti v podatkovnih točkah razporejene v enakovrednih intervalih.

Stolpčni grafikon z naraščajočimi vrednostmi skozi čas.

Podjetja z 10 ali več zaposlenimi po spletni prodaji, Slovenija

Slika prikazuje ustrezen stolpčni grafikon z naraščajočimi vrednostmi skozi čas.

Črtni grafikon poudari celotno gibanje vrednosti podatkov in s tem prikaže trende. Uporablja se, kadar je na voljo veliko podatkovnih točk ali je teh zelo malo, pa tudi za prikaz več časovnih vrst podatkov.

Ko pride do preloma časovne vrste, to označimo z opombo.

Črtni grafikon s časovno vrsto podatkov.

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–oktober 2021

Slika prikazuje neustrezno uporabo črtnega grafikona pri prikazu časovne vrste podatkov.
1) V desni legendi niso navedeni meseci, ker gre za letne podatke. 2) Letnic na osi x je precej, zato je uporabljena manjša pisava, ki je slabše berljiva. 3) Skala na osi y ni uravnotežena glede na dolgoletno povprečje.

Za lažje branje črtnega grafikona označimo začetek in konec opazovanega obdobja, poimenujemo kategorijo v grafikonu in povprečje ustrezno obarvamo. Vnesemo vrednost povprečja. Letnice na osi vnesemo izmenoma (vsako drugo, ker jih je veliko) ali jih skrajšamo od druge do predzadnje na zadnji dve mesti (npr. 2006 = 06), da uporabimo ustrezno velikost pisave. Dovoljena je tudi postavitev celih letnic pod kotom 45 °, obrnjenih praviloma v levo. 

Skalo na osi y je treba uravnotežiti glede na dolgoletno povprečje, npr. s po tremi merskimi enotami na vsaki strani za uravnoteženje črte dolgoletnega povprečja.

Črtni grafikon s časovno vrsto podatkov.

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija

Slika prikazuje ustrezno uporabo črtnega grafikona pri prikazu časovne vrste podatkov.

Takega prikaza podatkov ne priporočamo in uporabljamo črtne grafikone, ki trende in serije prikažejo nazorneje. Pomembno je tudi izrisati točke, ki označujejo posamezne podatkovne točke in olajšajo branje vrednosti – še posebej, če bo npr. izpisano le vsako drugo leto.

Neizrazitega gibanja vrednosti podatkov ni ustrezno prikazovati s črtnim grafikonom. Zelo majhna odstopanja je namreč težje razpoznati, zato raje prikažemo indekse – npr. pri prikazu vrednosti, ki so blizu 100 % – ali pa naložene stolpčne grafikone s prikazom deležev po posameznih kategorijah (v %).

Prikaz neizrazitega gibanja vrednosti.

Glavna rastlinska hranila iz mineralnih gnojil, porabljena v kmetijstvu, Slovenija

Slika prikazuje grafikon z neizrazitim gibanjem vrednosti. Gre za izbiro neustrezne vrste vizualizacije.
Izbira napačne vrste vizualizacije.

Če je mogoč zapis na osi x, lahko dodamo letnice za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru velikost pisave ostati enaka.

Razvrščanje vrednosti izpostavi naslednje prikaze:

 • večji od,
 • manjši od,
 • enak,
 • od najmanjšega do največjega.

Razvrščanje podatkov v stolpčnih grafikonih

Stolpčni grafikoni se uporabljajo za razvrščanje vrednosti, kar najbolje prikažemo z vodoravnimi stolpčnimi grafikoni. Vrednosti praviloma razvrščamo po padajočih vrednostih, razen ko prikazujemo naravno zaporedje, npr. po letih, starostnih skupinah ali času. Velja tudi za prikaze po vrednostih npr. uvoza, zato vrednosti za izvoz niso razvrščene po višini vrednosti.

Zaporedje po naraščajočih vrednostih je izjema.

Neustrezen vodoravno ležeči stolpčni grafikon z naraščajočimi vrednostmi.

Blagovna menjava z državami članicami EU po statističnih regijah, Slovenija, 2017

Slika prikazuje neustrezno uporabo vodoravno ležečega stolpčnega grafikona z naraščajočimi vrednostmi.
Kategorije naraščajo po vrednostih od zgoraj navzdol.

Prikaz s padajočimi vrednostmi.

Blagovna menjava z državami članicami EU po statističnih regijah, Slovenija, 2017

Slika prikazuje ustrezno rabo vodoravno ležečega stolpčnega grafikona s padajočimi vrednostmi.

Kadar prikazujemo vrednosti podatkov za države članice EU skupaj in posebej tudi za Slovenijo, te podatke obarvamo z drugo barvo (skupni podatek za EU praviloma z rdečo, podatek za Slovenijo z zeleno, podatke za preostale posamezne države članice EU z modro). Pri podatku za Slovenijo (zelena) na desni navedemo vrednost podatka, razen pri: indeks = 100. S temnejšo mrežno črto označimo zapis: indeks = 100, in sicer čez stolpce.

Vodoravno ležeči stolpčni grafikon s padajočimi vrednostmi, z ločenima, izstopajočima barvama obarvani kategoriji Slovenija in EU-28.

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2017

Slika prikazuje vodoravno ležeči stolpčni grafikon s padajočimi vrednostmi, ki ima drugače obarvan stolpec za Slovenijo in za povprečje EU.

Podatke razvrščamo padajoče po velikostni lestvici (npr. kot prvi, drugi, tretji, morda prvih 10 oz. "top 10").

Prazna vrstica, ki sledi 10. uvrstitvi, pokaže prelom. Razmik naredimo tudi med stolpci, če je kakšno leto ipd. izpuščeno (npr. podatki za leto in potem za drugo obdobje).

Prikaz najpogostejših imen deklic.

Najpogostejša dekliška imena, Slovenija, 1. 1. 2015

Slika prikazuje vizualizacijo prikaza najpogostejših imen deklic.
(Vir: SURS, publikacija Kako sva si različna)

Deli, ki tvorijo celoto, prikazujejo:

 • razmerje,
 • sorazmerje,
 • zmanjšanje/povečanje,
 • delež (npr. odstotek),
 • poravnavo (isto raven, izenačenje vrednosti),
 • stopnjevanje, hierarhijo.

Stolpčni grafikon in strukturni krog se uporabljata za prikaz delnega ali celotnega ujemanja ali prekrivanja sorodnosti. Strukturni krog se uporablja za do 5 kategorij (oz. 5 + 1, kadar je dodana kategorija Drugo); za več se priporoča uporaba stolpčnega grafikona ali kombiniranje kategorij (glej razlago za kompleksnejše vrste vizualizacij podatkov). 

Razvrščanje kategorij na strukturnem krogu se začne z mesta 12.00 na uri oz. pod kotom 0 stopinj

Vsota deležev na strukturnem krogu mora biti vedno enaka 100 %, pri zaokroževanju lahko pride do ±1-odstotnega odstopanja od 100 % in tedaj to navedemo v opombi (Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja. / Nekateri seštevki se ne ujemajo zaradi zaokroževanja. / ANG: The total does not add up due to rounding.). 

Za prikaz vrednosti, ki se razlikujejo od 100 % za več ali manj kot 2 %, je pravilno uporabiti stolpčni grafikon.

Neustrezen prikaz strukturnega kroga z vsoto vrednosti = 100 %.

Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2018

Slika prikazuje neustrezen prikaz strukturnega kroga z vsoto vrednosti 100 %.
1) Deleži na strukturnem krogu naj se začnejo ob 12. uri, in ne ob 15. uri. 2) Za boljšo berljivost so lahko imena kategorij ob njihovih vrednostih. 3) Kategorije, manjše od 0,5 %, se lahko prištejejo k “drugo” in doda opomba.

Ustrezen prikaz strukturnega kroga z vsoto vrednosti = 100 %.

Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2018

Slika prikazuje ustrezen prikaz strukturnega kroga z vsoto vrednosti 100 %.

Strukturni krog se vedno začne ob 12. uri. Deleže, ki so manjši ali enaki 0,1 %, lahko prištejemo k »drugo« in jih razvrstimo od največjega proti najmanjšemu deležu ali to kategorijo prikažemo zadnjo. Vsota vrednosti deležev mora vedno biti enaka 100 %. Kadar vsota vrednosti ni enaka 100 % zaradi zaokroževanja, dodamo opombo (»Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja. The total does not add up due to rounding.«).

Prikaz zaokroženih vrednosti podatkov v strukturnem krogu.

Turistična potovanja, Slovenija, 2019

Slika prikazuje strukturni krog s prikazom zaokroženih vrednosti podatkov.
V tem strukturnem krogu je zaporedje deležev izjemoma prikazano tako, da so zasebna potovanja zapisana zgoraj pred poslovnimi potovanji, ki so v podrejenem položaju. Prav tako so tudi kategorije zapisane v deležih – razen pri manjšem deležu, kjer ni prostora za ustrezen zapis kategorije in njene vrednosti. Legendo povežemo z deležem s črtico.

Prikaz decimalnih vrednosti podatkov v strukturnem krogu.

Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2018

Slika prikazuje strukturni krog s prikazom decimalnih vrednosti podatkov v strukturnem krogu.
Vsota deležev ni enaka 100 %.

Prikaz skoraj enakih deležev posameznih kategorij v strukturnem krogu.

Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, november 2018

Slika prikazuje strukturni krog s prikazom skoraj enakih deležev posameznih kategorij. Gre za izbiro neustrezne vrste vizualizacije.
Izbor napačne vrste vizualizacije.

Tudi kadar so vrednosti kategorij skoraj enako velike, je priporočljivo uporabiti stolpčni grafikon. Strukturni krog v tem primeru ni ustrezna izbira.

Prikaz skoraj enakih vrednosti kategorij v stolpčnem grafikonu.

Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, november 2018

Slika prikazuje horizotalni prikaz skoraj enakih vrednosti kategorij v stolpčnem grafikonu.

Uporaba stolpcev se priporoča pri primerjavi mnogovrstnih deležev znotraj posameznih podkategorij ali med njimi.

Neustrezen prikaz mnogovrstnih deležev na vodoravno ležečem stolpčnem grafikonu.

Delovno aktivni invalidi v javnem in zasebnem sektorju po spolu, Slovenija, 2018

Slika prikazuje vodoravno ležeči stolpčni grafikon z neustreznim prikazom mnogovrstnih deležev.
1) Terminološko manj ustrezen naslov; pravilneje je “Delovni invalidi sektorja država po spolu, Slovenija, 2018”. 2) Na osi y najprej navedemo podatke za moške, nato za ženske.

Neustrezen prikaz mnogovrstnih deležev na vertikalno ležečem stolpčnem grafikonu.

Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po pravnoorganizacijski obliki, Slovenija, 2019

Slika prikazuje vertikalno ležeči stolpčni grafikon z neustreznim prikazom mnogovrstnih deležev.
1) Razmik med stolpci je prevelik in se razlikuje med kategorijama. 2) Legenda je umeščena desno od grafikona; običajnejše mesto je pod grafikonom, na desni strani pa v določenih primerih, ko z njo zapolnimo večjo praznino ob grafikonu. 3) Os y sega le do 60 %; pravilno je 100 %.

Prikaz mnogovrstnih deležev na vertikalno ležečem stolpčnem grafikonu.

Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po pravnoorganizacijski obliki, Slovenija, 2017

Slika prikazuje vertikalno ležeči stolpčni grafikon z ustreznim prikazom mnogovrstnih deležev.

Širina stolpca pri dvovrstnih in mnogovrstnih deležih se določi glede na število kategorij. V tem primeru sta dve kategoriji, zato so stolpci širši, pri mnogovrstnih deležih in več kategorijah so stolpci ožji.

Prikazujemo:

 • odstopanja od povprečja,
 • razlike.

Stolpčni grafikon uporabljamo za prikaz odstopanja od fiksne vrednosti ali ravnotežja.

Prikaz črtnega grafikona z odstopanjem vrednosti.

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija

Slika prikazuje črtni grafikon z ustreznim prikazom odstopanja vrednosti.

Neustrezen prikaz odstopanja obsega spremembe vrednosti v grafikonu.

Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, oktober 2021

Slika prikazuje grafikon z neustreznim prikazom odstopanja obsega spremembe vrednosti v grafikonu.
1) Širina stolpcev je premajhna. 2) V nekaterih kategorijah se večkrat pojavi del besedila; rešitev z opombo, kar omogoči večjo pisavo.

Prikaz odstopanja obsega spremembe vrednosti.

Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, oktober 2021

Slika prikazuje grafikon z ustreznim prikazom odstopanja obsega spremembe vrednosti v grafikonu.

Z distribucijo (razpršitvijo) prikazujemo za posamezni pojav:

 • pogostnost oz. frekventnost,
 • razpršitev,
 • profil,
 • obseg,
 • koncentracijo,
 • normalno krivuljo,
 • prebivalstveno piramido,
 • obliko.

Ena spremenljivka

Histogram se uporablja za prikaz distribucije podatkov. Priporoča se uporaba majhnih vrzeli med stolpcii, in sicer za poudarek profila podatkov.

Prostor med stolpci se določa glede na to, ali so merske enote na oseh x ali y medsebojno sorodne ali niso. Če so, jih prikažemo zelo skupaj, z manjšimi prostori med stolpci, ali brez vmesnega prostora, da se vidi trend bodisi po letih na osi y (prebivalstvena piramida, po starostnih skupinah) ali na osi x (časovne vrste za daljše obdobje). Kadar prikazujemo podatke s stolpci, npr. cene življenjskih potrebščin, pa med stolpci naredimo prostore, ki so širši od posameznega stolpca na oseh x ali y.

Neustrezen prikaz distribucije vrednosti na histogramu.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Slika prikazuje histogram z neustreznim prikazom distribucije vrednosti.
1) Barva stolpcev je intenzivnejša od barve črte na grafikonu. 2) Na osi x ni razvidno, kam spadajo letnice z meseci. 3) Letnice z meseci so lahko tudi v vodoravnem položaju. 4) Vsebinsko pomanjkljivo besedilo v legendi.

Za boljšo berljivost črtnega grafikona stolpce obarvamo s svetlejšo barvo, ki je manj intenzivna kot polna, črto pa z rdečo barvo, da dobimo kontrast.

Prikaz distribucije vrednosti na histogramu.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Slika prikazuje histogram z ustreznim prikazom distribucije vrednosti.

Dve spremenljivki

Prebivalstveno piramido uporabljamo za prikaz dveh primerljivih kategorij in primerjavo razlik med vrednostmi podatkov za obe kategoriji.

Prebivalstvena piramida.

Prebivalstvena piramida, Slovenija, 2020

Slika prikazuje ustrezno uporabo prebivalstvene piramide.

Tri spremenljivke ali več spremenljivk

Za razločno primerjavo treh ali več spremenljivk v prebivalstveni piramidi priporočamo prikaz podatkov s črtnim grafikonom, in ne s stolpčnim.

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah