Strukturna statistika plač, Slovenija, 2016

Povprečna mesečna bruto plača žensk v 2016 v večini dejavnosti nižja od povprečne mesečne bruto plače moških

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih moških v letu 2016 je bila za 2,8 % višja od slovenskega povprečja in je znašala 1.732 EUR, povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk pa je bila za 3,3 % nižja od povprečja in je znašala 1.630 EUR.

  • 28. 9. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v Sloveniji (preračunana iz letne bruto plače) je v letu 2016 po začasnih podatkih letne strukturne statistike plač znašala 1.685 EUR, kar je za 2,0 % več kot v prejšnjem letu (2015). Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih moških je bila za 2,8 % višja od slovenskega povprečja in je znašala 1.732 EUR, povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk pa je bila za 3,3 % nižja od povprečja in je znašala 1.630 EUR. Povprečna mesečna bruto plača tako moških kot žensk je bila v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom višja za 2,0 %.

Porazdelitev bruto plač v Sloveniji izrazito asimetrična

Iz podatkov strukturne statistike plač lahko vidimo, da je porazdelitev bruto plač izrazito asimetrična. Mediana mesečne bruto plače, ki deli populacijo na dva enaka dela, je v letu 2016 znašala 1.394 EUR (mediana bruto plače moških 1.412 EUR, žensk pa 1.370 EUR). Povprečna mesečna bruto plača polovice zaposlenih oseb je bila tako nižja od 1.394 EUR. Prvi kvartil porazdelitve je znašal 1.017 EUR, kar pomeni, da je bila  povprečna mesečna bruto plača 25 % zaposlenih oseb nižja od 1.017 EUR. Na drugi strani je samo 10 % zaposlenih oseb prejelo povprečno mesečno bruto plačo, ki je bila višja od 2.730 EUR, in samo odstotek (1 %) zaposlenih oseb prejel povprečno mesečno bruto plačo višjo od 5.903 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača žensk v večini dejavnosti nižja od povprečne mesečne bruto plače moških

Povprečna mesečna bruto plača žensk je bila v 2016 v skoraj v vseh dejavnostih nižja od povprečne mesečne bruto plače moških. Izjeme, tj. dejavnosti, v katerih je bila povprečna mesečna bruto plača žensk višja od povprečja v teh dejavnostih, so bile naslednje dejavnosti: oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, gradbeništvo in promet, skladiščenje (v prvi za 11,7 %, v drugi za 13,1 % in v tretji za 10,1 %). V omenjenih dejavnostih sicer prevladujejo glede na število zaposlenih oseb moški (v prvi in tretji dejavnosti je bilo v vsaki le petina žensk, v gradbeništvu pa celo le desetina), vendar ženske v teh dejavnostih opravljajo bolje plačana dela. Najvišja razlika v povprečni mesečni bruto plači med moškimi in ženskami je bila v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (moški so v prvi prejeli 23,6 % več, ženske 5,6 % manj od povprečja v tej dejavnosti, v drugi moški 17,5 % več, ženske 10,2 % manj od povprečja v tej dejavnosti).

V jugovzhodni Sloveniji povprečna mesečna bruto plača moških in žensk približno enaka

Povprečna mesečna bruto plača moških in žensk je bila v letu 2016 najbolj izenačena v statistični regiji (glede na delovno mesto) jugovzhodna Slovenija (prva je znašala 1.661 EUR, druga pa 1.656 EUR). Najvišja razlika v povprečni mesečni bruto plači med moškimi in ženskami je bila v letu 2016 v gorenjski in spodnjeposavski statistični regiji. Moški so v prvi prejeli v povprečju 5,4 %, v drugi pa 5,1 % več, ženske pa v prvi 6,9 %, v drugi pa 6,0 % manj, kot je znašalo povprečje v teh statističnih regijah. Povprečna mesečna bruto plača se je v letu 2016 glede na preteklo leto najbolj zvišala v goriški statistični regiji (pri ženskah za 3,9 %, pri moških pa za 2,9 %).

Najstarejši zaposleni imajo najvišjo povprečno mesečno bruto plačo

Če pogledamo starostno strukturo, vidimo, da so se povprečni mesečni bruto plači v letu 2016 najbolj približali v povprečju tisti moški, ki so bili v starostni skupini 35 let in več, ženske pa v starostni skupini 40 let in več. Povprečna mesečna bruto plača mlajših zaposlenih oseb je bila nižja od slovenskega povprečja. Povprečna mesečna bruto plača moških je bila nato v starostni skupini 40–59 let bolj ali manj konstantna. Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo so prejeli moški v starostnih skupinah 60–64 let in 65 let in več, in sicer prvi 2.295 EUR, drugi pa 3.515 EUR. Vzrok za to je upokojitvena meja, saj med zaposlenimi moškimi v starostni skupini 60 let in več praviloma ostajajo samo še tisti z višjimi plačami. Pri ženskah se kaže podoben trend, le da je upokojitvena meja še nekoliko nižja, zato se je povprečna mesečna bruto plača nekoliko zvišala že v starostnem razredu 55–59 let, kjer je znašala 1.798 EUR. Najvišja povprečna mesečna bruto plača žensk je v starostni skupini 60–64 let znašala 2.350 EUR, v starostni skupini 65 let in več pa 3.285 EUR.

Ženske prevladujejo v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju, vendar so njihove plače nižje od moških

Ženske so v letu 2016 prevladovale (z več kot tremi četrtinami) v poklicnih skupinah s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, pisarniškega poslovanja, čiščenja, priprave hrane. V vseh teh poklicnih skupinah so v povprečju ženske zaslužile manj kot moški. Več kot moški so zaslužile ženske v poklicnih skupinah s področja gozdarstva, ribištva, lova, gradbeništva, računovodstva, knjigovodstva. V primerjavi s preteklim letom se je povprečna mesečna bruto plača v letu 2016 najbolj zvišala v poklicnih skupinah vojaki (za 14,3 %), častniki (za 10,8 %), podčastniki (za 9,0 %) in v poklicih za varovanje oseb in premoženja (za 7,9 %).

Najbolje plačani zaposleni z višje- oz. visokošolsko izobrazbo

Glede na izobrazbeno strukturo so v letu 2016 prejeli najvišjo povprečno mesečno bruto plačo višje- in visokošolsko izobraženi; ta je znašala 2.334 EUR. Višje- in visokošolsko izobraženi moški so zaslužili precej več kot ženske s tako izobrazbo (prvi 2.596 EUR, druge 2.146 EUR), čeprav je delež žensk precej višji od deleža moških s tako stopnjo izobrazbe (prvih je bilo 58,3 %, drugih 41,7 %). Tisti s srednješolsko izobrazbo in tisti z osnovnošolsko izobrazbo ali manj so zaslužili bistveno manj (prvi 1.364 EUR, drugi 1.103 EUR).

Razlike med plačami žensk in plačami moških v javnem in zasebnem sektorju pri moških izrazitejše

Povprečna mesečna bruto plača moških je bila v letu 2016 precej višja od povprečne mesečne bruto plače žensk tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju, čeprav so v drugem izrazito prevladovale ženske (bilo jih je 61,3 %). Ženske so tako v zasebnem sektorju prejele v povprečju 1.473 EUR, v javnem pa 1.806 EUR, kar je 8,8 % (v zasebnem) in 12,8 % (v javnem) manj od moških v omenjenih sektorjih. Povprečna mesečna bruto plača žensk je bila precej izenačena v obeh sektorjih pri tistih z višje- oz. visokošolsko izobrazbo (v zasebnem je znašala 2.116 EUR, v javnem pa 2.163 EUR). Razlika je bila nekoliko višja pri tistih s srednješolsko izobrazbo in osnovnošolsko izobrazbo ali manj; ženske s srednješolsko izobrazbo so v povprečju v javnem sektorju zaslužile približno 8,0 % več od žensk z enako stopnjo izobrazbe v zasebnem sektorju, ženske z osnovnošolsko izobrazbo ali manj pa so v zasebnem sektorju zaslužile približno 6,1 % več kot tiste z enako stopnjo izobrazbe v javnem sektorju.

Povprečna mesečna bruto plača moških je bila v 2016 v javnem sektorju za 28,1 % višja od povprečne mesečne bruto plače moških v zasebnem sektorju. Z vidika stopnje izobrazbe so imeli moški v javnem sektorju v povprečju vselej višjo povprečno mesečno bruto plačo od moških v zasebnem sektorju z enako stopnjo izobrazbe. Povprečna mesečna bruto plača tistih moških z višje- oz. visokošolsko izobrazbo je bila v zasebnem sektorju v povprečju za 3,0 % nižja od povprečne mesečne bruto plače moških v javnem sektorju, medtem ko je bila povprečna mesečna bruto plača moških z osnovnošolsko izobrazbo ali manj nižja za 8,6 % in tistih s srednješolsko izobrazbo za 14,1 %.

V letu 2016 se je v primerjavi s preteklim letom zvišala tako povprečna mesečna bruto plača moških (v javnem sektorju za 3,1 %, v zasebnem za 1,8 %) kot povprečna mesečna bruto plača žensk (za 2,6 % v javnem in za 1,5 % v zasebnem sektorju). V javnem sektorju se je zvišala predvsem zaradi višjih plač v sektorju država, kjer so moški imeli za 4,3 %, ženske pa za 3,0 % višjo povprečno mesečno bruto plačo kot v preteklem letu.

Grafikon 1: Porazdelitev povprečne mesečne bruto plače, Slovenija, 2016
Grafikon 1: Porazdelitev povprečne mesečne bruto plače, Slovenija, 2016
Opomba: Zaradi varovanja zaupnosti smo podatke o zaposlenih osebah, katerih povprečna mesečna bruto plača je bila višja od 21.000 EUR, nadomestili s povprečjem v tej skupini.
Vir: SURS
Grafikon 2: Povprečna mesečna bruto plača po starostnih razredih in spolu, Slovenija, 2016
Grafikon 2: Povprečna mesečna bruto plača po starostnih razredih in spolu, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečna mesečna bruto plača po dejavnostih SKD 2008 in spolu, Slovenija, 2016
1. kvartilmediana3. kvartilbruto plača
Slovenijaskupaj1.0171.3941.9921.685
moški1.0621.4121.9801.732
ženske9731.3702.0061.630
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvoskupaj9201.1061.4161.310
moški9401.1291.4371.343
ženske8961.0551.3541.245
B Rudarstvoskupaj1.3722.1822.5882.146
moški1.4162.2342.6232.184
ženske1.2061.7232.2831.881
C Predelovalne dejavnostiskupaj1.0371.3231.7711.604
moški1.1231.4071.8371.676
ženske9101.1211.5571.450
D Oskrba z električno energijo, plinom in paroskupaj1.7112.0782.6862.403
moški1.7422.1062.7112.437
ženske1.6031.9412.5702.257
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okoljaskupaj1.1131.3351.7151.570
moški1.1041.3051.6241.521
ženske1.1751.5582.0741.754
F Gradbeništvoskupaj8551.0931.4631.294
moški8511.0831.4361.275
ženske9001.2431.7061.464
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozilskupaj9201.1841.6921.548
moški9971.3021.8051.663
ženske8871.0681.5431.434
H Promet, skladiščenjeskupaj9511.2771.6601.522
moški9241.2311.5931.483
ženske1.1411.4931.8671.676
I Gostinstvoskupaj8591.0011.2801.187
moški8711.0521.3561.247
ženske8549711.2281.147
J Informacijske in komunikacijske dejavnostiskupaj1.4181.9452.6412.233
moški1.4762.0232.7552.329
ženske1.3241.8132.3882.033
K Finančne in zavarovalniške dejavnostiskupaj1.5021.9922.7462.406
moški1.6712.3003.2562.827
ženske1.4521.8402.4482.161
L Poslovanje z nepremičninamiskupaj9941.3371.8391.615
moški9761.3091.8171.624
ženske1.0101.3821.8561.604
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnostiskupaj1.0851.5412.2471.915
moški1.0781.5642.3521.976
ženske1.0971.5182.1381.840
N Druge raznovrstne poslovne dejavnostiskupaj8529791.3081.192
moški8801.0211.3601.236
ženske8219301.2191.129
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnostiskupaj1.3411.7542.3511.932
moški1.4721.8562.3532.001
ženske1.2611.6212.3501.868
P Izobraževanjeskupaj1.1351.8402.2421.795
moški1.2821.9612.4602.043
ženske1.1011.8132.2141.734
Q Zdravstvo in socialno varstvoskupaj1.1181.5112.1021.834
moški1.2151.6682.6802.267
ženske1.0951.4862.0201.732
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnostiskupaj1.2001.5972.1901.783
moški1.2021.5972.2931.839
ženske1.1981.5972.1211.730
S Druge dejavnostiskupaj8421.0601.6081.412
moški9081.2231.8491.605
ženske8309831.4761.319
Vir: SURS
Tabela 2: Povprečna mesečna bruto plača v javnem in zasebnem sektorju po spolu in izobrazbi, Slovenija, 2016
Dosežena izobrazba
skupajosnovnošolska ali manjsrednješolskavišješolska, visokošolska
Skupajskupaj1.6851.1031.3642.334
moški1.7321.1891.4372.596
ženske1.6309871.2492.146
Javni sektorskupaj1.9081.0661.4592.318
moški2.0701.2871.6192.641
ženske1.8069461.3122.163
sektor državaskupaj1.9039311.3612.239
moški2.0961.0631.5012.512
ženske1.8189161.2822.131
javne družbeskupaj1.9221.1981.5942.676
moški2.0381.3241.7132.980
ženske1.7561.0111.3842.375
Zasebni sektorskupaj1.5621.1111.3312.353
moški1.6161.1761.3912.563
ženske1.4731.0041.2152.116
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.