Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2020

Bruto domači proizvod v 2. četrtletju 2020 za 13,0 odstotka nižji kot v 2. četrtletju 2019

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2020 za 13,0 odstotka nižji kot v drugem četrtletju 2019. V prvi polovici leta 2020 je BDP upadel za 7,9 % glede na prvo polovico leta 2019. Po desezoniranih podatkih je bil BDP v drugem četrtletju za 9,6 % nižji glede na prvo četrtletje 2020.

  • 31. 8. 2020 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Zmanjšanje BDP v drugem četrtletju 2020 je bilo posledica zmanjšanja večine komponent BDP, v največji meri pa zmanjšanja domačega trošenja, v okviru tega pa zmanjšanja zasebne potrošnje.

Domača potrošnja

Domače trošenje se je v drugem četrtletju 2020 zmanjšalo za 12,0 %, od tega se je končno trošenje zmanjšalo za 11,8 %, bruto investicije pa za 12,8 %.

Končna potrošnja gospodinjstev (ki je poleg investicij v osnovna sredstva najpomembnejša komponenta domačega trošenja) je bila v drugem četrtletju 2020 nižja za 16,6 %, bruto investicije v osnovna sredstva pa za 16,7 %. Zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je bilo posledica zmanjšanja investiranja v večino osnovnih sredstev, pri čemer so se investicije v stroje in opremo zmanjšale izraziteje (za 26,2 %) kot investicije v gradbene objekte (za 14,1 %).

Končna potrošnja gospodinjstev na domačem trgu je upadla za 21,2 %; od tega so najizraziteje upadli izdatki gospodinjstev za gorivo in za storitve.   

Občutno upadlo tudi zunanje povpraševanje

Celoten izvoz je bil v drugem četrtletju leta 2020 za 24,5 % manjši od izvoza v  istem četrtletju 2019, od tega izvoz blaga za 21,9 %, izvoz storitev pa kar za 35,0 %. Za približno enak odstotek kot izvoz se je zmanjšal tudi uvoz (za 25,0 %), pri čemer se je uvoz blaga zmanjšal za 24,4 %, uvoz storitev pa za 28,2 %. Med storitvami se je – tako pri izvozu kot pri uvozu – najbolj zmanjšal obseg potovanj.

Upadla tudi zaposlenost

Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju 2020 znašala 1.023.200 oseb, kar je bilo za 2,0 % ali 20.706 oseb manj kot v drugem četrtletju 2019. Upad zaposlenosti je bil najizrazitejši v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v predelovalnih dejavnostih in v gostinstvu.      

Opombe
Vse primerjave v tem besedilu, kadar ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Ob tokratni objavi podatkov za drugo četrtletje so bili kot običajno revidirani tudi podatki za prvo četrtletje. Ocena BDP za leto 2019 na podlagi letnih podatkovnih virov in rutinska revizija za leta 2016 -2018, posledično pa tudi uskladitev četrtletnega BDP, pa bo zaradi zamika podatkovnih virov (zaključni računi gospodarskih družb, podatki plačilne bilance) objavljena ob koncu septembra.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20192020
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta2,52,41,7-2,5-13,0
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje0,00,80,4-4,8-9,6
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta2,32,11,7-3,7-12,9
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20192020
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja2,03,80,4-2,6-12,0
Končna potrošnja3,13,30,5-2,9-11,8
  Gospodinjstva3,83,21,2-5,8-16,6
  NPISG1,82,87,6-7,2-9,8
  Država1,13,4-2,04,91,5
Bruto investicije-1,55,50,1-1,8-12,8
  Bruto investicije v osnovna sredstva6,72,2-4,5-5,5-16,7
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)-1,60,80,90,70,7
Saldo menjave s tujino1)0,6-1,01,3-0,2-2,1
Izvoz proizvodov6,05,30,9-1,9-24,5
  Blago (fob)5,95,70,9-1,1-21,9
  Storitve6,33,90,9-5,1-35,0
Minus: uvoz proizvodov5,97,4-0,8-1,9-25,0
  Blago (fob)6,29,0-0,6-1,7-24,4
  Storitve3,7-0,1-1,4-3,2-28,2
Bruto domači proizvod2,52,41,7-2,5-13,0
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20192020
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-6,7-7,1-6,3-5,0-7,6
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami3,53,71,9-0,9-16,4
od tega: C Predelovalne dejavnosti4,44,82,60,2-16,7
F Gradbeništvo7,5-2,1-0,71,5-9,8
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo3,63,41,5-4,5-20,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti3,31,81,72,8-8,5
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti5,14,61,1-1,14,8
L Poslovanje z nepremičninami0,51,61,91,40,3
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti0,83,8-0,4-0,1-19,6
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,51,81,70,9-1,1
RST Druge storitvene dejavnosti1,83,72,6-8,7-29,9
Skupaj dodana vrednost2,72,51,1-1,1-12,6
Neto davki na proizvode1,11,95,5-12,5-15,6
Bruto domači proizvod2,52,41,7-2,5-13,0
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.