Bruto domači proizvod, Slovenija, 3. četrtletje 2018

Gospodarska rast v 3. četrtletju 2018 4,8- odstotna.

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v 3. četrtletju 2018 za 4,8 % višji kot v 3. četrtletju 2017, v treh četrtletjih 2018 pa za 4,5 % višji kot v treh četrtletjih 2017.

  • 30. 11. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Rast domače potrošnje enaka kot v prejšnjem četrtletju 

Domače trošenje se je v tretjem četrtletju 2018 glede na tretje četrtletje 2017 povečalo za 3,5 %. Končna potrošnja se je povečala za 0,7 %, bruto investicije pa za 13,4 %. Na visoko rast bruto investicij so pozitivno vplivale tako bruto investicije v osnovna sredstva kot tudi spremembe zalog; te so tokrat k rasti BDP prispevale 0,5 odstotne točke.

Najpomembnejši komponenti domačega trošenja sta končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Končna potrošnja gospodinjstev je bila enaka kot v istem četrtletju leta 2017.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v tretjem četrtletju 2018 glede na isto četrtletje prejšnjega leta povečale za 12,0 %. K rasti bruto investicij v osnovna sredstva so pozitivno prispevale investicije v zgradbe in objekte (te so se povečale za 19,6 %) in investicije v stroje in opremo (te so se povečale za 6,7 %). Med investicijami v zgradbe in objekte so se tudi v tem četrtletju izraziteje povečale investicije v nestanovanjske zgradbe; investicije v te zgradbe naraščajo že od začetka leta 2017. Med investicijami v stroje in opremo so se izraziteje povečale investicije v transportno opremo, in sicer za 10,2 %; investicije v drugo opremo in stroje so se povečale za 5,4 %.

Rast izvoza in rast uvoza počasnejši kot v zadnjih dveh letih   

Vrednost izvoza in tudi vrednost uvoza sta v tretjem četrtletju 2018 naraščali nekoliko počasneje kot v zadnjih dveh letih. Izvoz se je okrepil za 5,7 % (izvoz blaga se je povečal za 4,3 %, izvoz storitev pa za 11,0 %). Uvoz se je povečal za 4,3 % (uvoz blaga se je povečal za 5,0 %, uvoz storitev pa za 0,9 %). Kljub nižji rasti izvoza in uvoza je zunanje povpraševanje ugodno vplivalo na gospodarsko rast. Zunanjetrgovinski presežek je h gospodarski rasti prispeval 1,7 odstotne točke.

Zaposlenost višja za 2,8 %

Skupna zaposlenost je v tretjem četrtletju znašala 1.022.053 oseb in se je glede na isto četrtletje prejšnjega leta povečala za 2,8 %. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Opombe
Vse primerjave v tem besedilu se, če ni posebej omenjeno, nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje prejšnjega leta.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20172018
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta4,26,34,74,04,8
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje1,02,00,60,91,3
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta4,86,35,14,65,0
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20172018
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja2,55,06,13,53,5
Končna potrošnja1,12,63,12,40,7
  Gospodinjstva1,63,23,71,50,0
  NPISG1,2-2,45,62,45,0
  Država-0,21,31,24,92,5
Bruto investicije7,715,316,47,213,4
  Bruto investicije v osnovna sredstva7,412,010,710,712,0
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,20,51,4-0,50,5
Saldo menjave s tujino1)2,01,5-0,80,81,7
Izvoz proizvodov12,112,78,49,15,7
  Blago (fob)12,413,88,68,74,3
  Storitve10,78,37,510,611,0
Minus: uvoz proizvodov10,911,810,69,24,3
  Blago (fob)11,512,810,89,15,0
  Storitve7,76,49,59,90,9
Bruto domači proizvod4,26,34,74,04,8
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20172018
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-4,1-8,07,113,413,9
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami8,19,85,95,23,1
od tega: C Predelovalne dejavnosti8,710,96,75,73,7
F Gradbeništvo2,313,011,811,117,9
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo6,05,23,84,14,4
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti3,99,85,23,57,3
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-7,612,13,2-6,59,4
L Poslovanje z nepremičninami1,01,40,10,71,6
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti7,810,76,57,15,1
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo0,92,02,12,31,8
RST Druge storitvene dejavnosti3,21,21,41,41,4
Skupaj dodana vrednost4,46,74,64,24,7
Neto davki na proizvode2,93,75,92,45,9
Bruto domači proizvod4,26,34,74,04,8
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.