Svetovni dan voda

Prebivalec Slovenije porabi v gospodinjstvu dnevno povprečno 104 litre vode iz javnega vodovoda

Vsi dobro vemo, da brez vode ni življenja, pa vendar je ravnanje ljudi z vodo iz leta v leto bolj skrb vzbujajoče. V 2016 smo v Sloveniji načrpali 887 milijonov m3 vode: 80 % iz površinskih in 20 % iz podzemnih vodnih virov.

  • 20. 3. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Letos mineva 26 let, odkar je Generalna skupščina OZN razglasila 22. marec za svetovni dan voda. Vsako leto se na ta dan spomnimo, kako pomembna za življenje je voda, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je odgovorno ravnanje z njenimi zalogami.

Narava za vodo 
Osrednja tema letošnjega svetovnega dne voda je Narava za vodo. Podnebne spremembe skupaj z okoljskimi nesrečami slabo vplivajo na vodne razmere. Človek s svojimi posegi v naravo (degradacija vegetacije, prsti, rek, jezer in morij) med drugim onesnažuje vode ter povečuje učinke poplav in suš.

Zelena infrastruktura
Izzive, s katerimi se v 21. stoletju spopadamo na področju voda, naj bi v čedalje večji meri reševali s t. i. zeleno infrastrukturo, na primer s ponovno zasaditvijo dreves, s povezavo rek s poplavnimi ravnicami, z obnovo mokrišč, in z drugimi do narave prijaznimi rešitvami. Omenjeni posegi bi državam olajšali tudi doseganje enega izmed ciljev trajnostnega razvoja: do leta 2030 vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

Vsi ljudje na svetu nimajo dostopa do pitne vode
Združeni narodi opozarjajo na nujnost ukrepanja na področju voda z naslednjimi dejstvi:
- 2,1 milijarde ljudi na svetu nima dostopa do sanitarne ureditve pitne vode;
- do leta 2050 naj bi svetovno prebivalstvo naraslo še za 2 milijardi, s čimer naj bi se potrebe po vodi povečala za 30 %;
- 1,9 milijarde ljudi živi danes v območjih, kjer je veliko pomanjkanje vode; do leta 2050 naj bi se to število povzpelo na okoli 3 milijarde;
- 80 % odpadnih voda, ki jih ustvari človeška družba, se neprečiščenih izliva nazaj v okolje;
- 1,8 milijarde ljudi uporablja vir pitne vode, ki ni zaščiten pred onesnaženjem s človeškimi iztrebki.

Kako ravnamo z vodo v Sloveniji?
V letu 2016 smo načrpali 887 milijonov m3 vode: 706 milijonov m3 iz površinskih, 181 milijonov m3 pa iz podzemnih vodnih virov. Skoraj vsa voda, načrpana iz površinskih vodnih virov (99 %), je bila uporabljena za proizvodne procese v različnih industrijskih dejavnostih, 88 % vode, načrpane iz podzemnih vodnih virov, pa je bilo uporabljene za potrebe javnega vodovoda.

Voda za javni vodovod
V letu 2016 je bilo v Sloveniji za javni vodovod iz vseh vodnih virov načrpanih 162 milijonov m3 vode. Ker se je zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja 45 milijonov m3 vode izgubilo v vodovodnem sistemu, je do končnih uporabnikov prišlo le 117 milijonov m3 vode.Največ vode iz javnega vodovoda je bilo dobavljene gospodinjstvom: 78 milijonov m3. Gospodinjstva v Sloveniji so tako v letu 2016 porabila povprečno 38 m3 vode na prebivalca, to je 104 litre vode na prebivalca na dan.34 milijonov m3 vode iz javnega vodovoda je bilo dobavljenih drugim uporabnikom (npr. vrtcem, šolam, različnim javnim ustanovam, podjetjem), preostalih 5 milijonov m3 vode pa je bila dobavljena, vendar neobračunana voda, namenjena za čiščenje cest in za potrebe gasilcev.

Voda iz lastnih zajetij
V lastnih zajetjih je bilo v letu 2016 načrpanih 725 milijonov m3 vode. Nekaj te vode je bilo uporabljene za namakalne sisteme v kmetijstvu (3 milijoni m3), večina pa v industrijskih dejavnostih (722 milijonov m3), in sicer za proizvodne procese v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, pri oskrbi z električno energijo, plinom in paro, pri oskrbi z vodo, pri ravnanju z odplakami in odpadki in pri saniranju okolja.

Odpadna voda
Voda, ki ni bila porabljena v industriji, gospodinjstvih, javnih ustanovah, kmetijstvu in drugih dejavnostih, je bila izpuščena nazaj v okolje. Odpadna voda pa ni le ta voda, ampak tudi padavinska in meteorna voda, ki se zliva nazaj v okolje po kanalizacijskem omrežju ali pa se zajema in izpušča neposredno v reke, potoke in v zemljo.

V letu 2016 je nazaj v okolje steklo 909 milijonov m3 odpadnih voda. Iz industrijskih dejavnosti je bilo v površinske vode izpuščenih 707 milijonov m3 vode, iz javnega kanalizacijskega omrežja pa 200 milijonov m3 vode. Povprečno 68,6 % odpadne vode iz javnega kanalizacijskega omrežja je bilo pred izpustom prečiščene: največ odpadne vode so pred izpustom prečistili v zasavski statistični regiji (96,5 %), najmanj pa v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (30,7 %). Neposredno v zemljo je bilo izpuščene najmanj odpadne vode (2 milijona m3). 


 
Količina vodnih zalog niha
Količina vodnih zalog v vodonosnikih in tudi količina razpoložljivih sladkovodnih virov iz leta v leto nihata, saj sta odvisni od hidroloških razmer. Količina razpoložljivih sladkovodnih virov se je na primer v letu 2015 glede na leto 2014 zaradi zelo majhnih pretokov rek v Sloveniji zmanjšala za 46 % in je tako znašala 12.144 m3/prebivalca.

Leta 2016 smo v ustavo vpisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Čeprav velja Slovenija za z vodo bogato državo, bomo morali s trajnostno naravnanim odnosom do okolja poskrbeti, da bo taka tudi ostala.

 

 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.