Bruto domači proizvod, Slovenija, 4. četrtletje 2017

Bruto domači proizvod se je v zadnjem četrtletju 2017 povečal za 6,0 %, v celem letu 2017 za 5,0 %

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v četrtem četrtletju 2017 za 6,0 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. BDP v letu 2017 pa se je po prvi oceni zvišal za 5,0 %.

  • 28. 2. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v četrtem četrtletju 2017 za 2,0 % višji kot v tretjem četrtletju in za 6,2 % višji kot v enakem četrtletju 2016.

Visoka rast izvoza in uvoza

Tudi v zadnjem četrtletju leta 2017 opažamo visoke  stopnje rasti  tako izvoza kot uvoza; izvoz se je povečal za 12,3 %; izvoz blaga se je povečal za 13,6 %. Uvoz se je tokrat povečal za 11,1 %; uvoz blaga se je povečal za 12,1 %. Izvoz in uvoz storitev sta se povečevala zmernejše; izvoz storitev se je povečal za 7,0 %, uvoz storitev pa za 5,5 %.

Narašča tudi domača potrošnja

Domače trošenje se je v zadnjem četrtletju lanskega leta povečalo za 4,5 %. Visoko rast smo zaznali v obeh komponentah domačega trošenja, tako v končni potrošnji kot tudi v bruto investicijah. Končna potrošnja se je povečala za 3,8 %, bruto investicije pa za 7,7 %. Najpomembnejša komponenta končne potrošnje so izdatki gospodinjstev; ti so se povečali za 3,3 %.

Pospešena rast investicij v osnovna sredstva

V zadnjem četrtletju 2017 so se občutno povečale bruto investicije v osnovna sredstva; te so se skupaj povečale za 11,9 %. K skupni rasti so pozitivno prispevale investicije v gradbene objekte in investicije v stroje in opremo. Investicije v gradbene objekte so se povečale za 18,2 %; od teh so se izraziteje povečale investicije v nestanovanjske zgradbe, in to za 21,7 %; približno  za toliko so se povečale tudi v začetku leta 2017, medtem ko so se v sredini leta povečevale bolj umirjeno (za od 6 % do 15 %). Investicije v stanovanjske zgradbe so se povečale za 9,4 %, kar  je nekoliko izrazitejše povečanje kot v prejšnjih četrtletjih leta 2017 (takrat so naraščale za od 4,9 % do 8,5 %).

Investicije v stroje in opremo so se povečale za 8,2 %, to je približno za toliko, kot so se povečale v prejšnjem četrtletju, in za nekoliko manj kot v prvi polovici leta 2017. Takrat so se investicije v stroje in opremo povečevale za od 9,5 % do 12,5 %.

Gospodarska rast v 2017 5-odstotna

Po prvi oceni je BDP v tekočih cenah v letu 2017 znašal 43.278 milijonov evrov, kar je nominalno za 7,1 % več kot v letu 2016. Realno se je BDP povečal za 5,0 %.

Zunanje povpraševanje je bilo tako kot v letu 2016 glavni dejavnik gospodarske rasti; izvoz se je povečal za 10,6 %. Čedalje pomembnejše je domače povpraševanje; povečalo se je za 4,0 %. Zasebno trošenje se je okrepilo za 3,2 %.

Skupna zaposlenost je v letu 2017 znašala 986.000 oseb, kar je največ po letu 2008; glede na leto 2016 se povečala za 2,8 % ali za 27.000 oseb.


Opombe

 
Vse primerjave v tem besedilu se nanašajo, če ni posebej omenjeno, na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki  

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
2017
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto obdobje leta 20165,04,54,56,05,0
Desezonirani podatki
  Sprememba glede na predhodno obdobje1,41,41,22,05,4
  Sprememba glede na isto obdobje leta 20164,95,45,16,25,4
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2017
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2016
Domača potrošnja5,33,62,94,54,1
Končna potrošnja3,02,42,73,83,0
  Gospodinjstva3,72,93,03,33,2
  NPISG3,90,02,81,62,0
  Država0,91,11,75,62,3
Bruto investicije14,28,43,87,78,4
  Bruto investicije v osnovna sredstva13,19,07,411,910,3
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,40,0-0,6-0,8-0,2
Saldo menjave s tujino1)0,21,21,91,71,3
Izvoz proizvodov9,78,411,912,310,6
  Blago (fob)9,97,912,313,610,9
  Storitve9,210,610,07,09,2
Minus: uvoz proizvodov10,87,710,711,110,1
  Blago (fob)11,38,411,112,110,7
  Storitve8,24,28,45,56,6
Bruto domači proizvod5,04,54,56,05,0
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2017
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2016
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-7,8-8,5-8,5-11,7-9,2
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami6,66,48,210,37,9
od tega: C Predelovalne dejavnosti6,86,48,311,08,1
F Gradbeništvo13,011,45,616,211,4
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo6,97,47,66,27,0
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti8,94,1-0,64,74,2
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti4,43,12,13,13,3
L Poslovanje z nepremičninami0,70,70,31,50,8
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti7,47,25,07,96,9
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo2,42,01,22,52,0
RST Druge storitvene dejavnosti0,90,01,3-1,00,2
Skupaj dodana vrednost5,35,04,76,35,3
Neto davki na proizvode2,91,43,04,02,8
Bruto domači proizvod5,04,54,56,05,0
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.