Digitalno podjetništvo, podrobni podatki, Slovenija, 2017

Stopnja digitalizacije v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi v letu 2017

42 % podjetij je v letu 2017 imelo zelo nizek, 4 % podjetij pa zelo visok digitalni indeks. Ta izraža stopnjo (obseg) digitalizacije v posameznem podjetju; izračuna se na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi spremljamo uporabo IKT v podjetjih v posameznem letu.

  • 1.12.2017
  • |
  • končni podatki

Namen digitalizacije je povezati med seboj posamezne poslovne procese v podjetju in izkoristiti poslovne priložnosti, ki jih omogoča uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. Stopnjo (obseg) digitalizacije v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi prikazujemo (izražamo) z digitalnim indeksom; ta se izračuna na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi spremljamo uporabo IKT v podjetjih v posameznem letu. Podjetja se glede na to, koliko elementov digitalizacije izpolnjujejo, razvrstijo v 4 skupine: v taka z zelo nizkim, nizkim, visokim in z zelo visokim digitalnim indeksom.

Največjo skupino sestavljajo podjetja z zelo nizkim digitalnim indeksom

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi je bilo največ takih, ki so imela zelo nizek digitalni indeks, in sicer 42 %; podjetij z nizkim digitalnim indeksom je bilo 35 %, takih z visokim 19 % in takih z zelo visokim digitalnim indeksom 4 %.

Z vidika velikosti podjetij (glede na število zaposlenih) je odstotek takih z zelo nizkim digitalnim indeksom največji med majhnimi podjetji (46 %), odstotek takih z zelo visokim digitalnim indeksom pa med velikimi podjetji (17 %).

Kazalniki, ki so bili osnova za izračun digitalnega indeksa v 2017

Računalnike, povezane z internetom, uporablja pri svojem delu več kot polovica zaposlenih v podjetju

Ta element digitalizacije (računalnike, povezane z internetom, uporablja pri svojem delu več kot 50 % zaposlenih) izkazuje med vsemi podjetji z vsaj 10 zaposlenimi 43 % podjetij.

Z vidika velikosti podjetij (glede na število zaposlenih) je delež takih podjetij največji med majhnimi podjetji, in sicer jih je 44 %, tj. takih, v katerih več kot polovica zaposlenih uporablja pri svojem delu računalnike, povezane z internetom; med srednje velikimi jih je v 37 %, med velikimi pa 39 %.

Podjetje zaposluje strokovnjake za IKT

Med vsemi podjetji (z vsaj 10 zaposlenimi) je ta element izkazovalo 19 % podjetij (toliko jih je torej zaposlovalo strokovnjake za IKT). Med majhnimi podjetji je bilo takih 13 %, med srednje velikimi 40 % in med velikimi podjetji 81 %.

Največja pogodbeno zagotovljena hitrost prenosa najhitrejše fiksne internetne povezave podjetja je vsaj 30 Mbit/s

Ta element digitalizacije (največja pogodbeno zagotovljena hitrost prenosa najhitrejše fiksne internetne povezave podjetja je vsaj 30 Mbit/s) je izkazovalo 35 % podjetij od vseh.

V največ podjetjih je bila največja pogodbeno zagotovljena hitrost prenosa najhitrejše fiksne internetne povezave nižja od 30, vendar pa najmanj 10 Mbit/s; takih podjetij je bilo 40 %. V 16 % podjetij pa je bila ta hitrost vsaj 100 Mbit/s.

Prenosno napravo, ki omogoča dostop do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, ima več kot 20 % oseb, zaposlenih v podjetju

Podjetij, ki so dodelila več kot petini svojih zaposlenih prenosno napravo, ki omogoča dostop do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, je med vsemi z vsaj 10 zaposlenimi 38 %.

81 % podjetij je več kot petini svojih zaposlenih (22 %) dodelilo za službene namene prenosno napravo z dostopom do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, npr. prenosni, tablični računalnik (57 %) ali mobilni telefon (75 %).

Podjetje ima spletno stran

Od podjetij z vsaj 10 zaposlenimi je na spletu navzočih s spletno stranjo 83 % podjetij (v proizvodnih dejavnostih je takih podjetij 81 %, v storitvenih dejavnostih pa 86 %).

Spletna stran podjetja omogoča obiskovalcem vsaj eno od naprednih funkcionalnosti

Podjetij, ki na spletni strani omogočajo obiskovalcem eno od naslednjih funkcionalnosti, je 81 %: predstavljajo jim izdelke ali storitve, ki jih nudijo, kataloge ali informacije o cenah (81 %); omogočajo jim, da na spletni strani prilagodijo, oblikujejo izdelek ali storitev (4 %); omogočajo jim, da na spletni strani sledijo statusu oddanega naročila ali da naročilo spremljajo prek spleta (7 %), rednim ali pogostim obiskovalcem spletne strani nudijo prilagojene vsebine (3 % podjetij).  

Podjetje uporablja družbene medije (ima profil na družbenih medijih)

Družbene medije uporablja (ima profil ali licenco na njih) 47 % podjetij; 45 % jih ima profil na družabnih omrežjih, 17 % na spletnih straneh za izmenjavo multimedijskih vsebin, 7 % pa jih ima svoj blog ali mikroblog. 

Podjetje uporablja programsko rešitev ERP

Programsko rešitev ERP (Enterprise Resource Planning), ki skladišči, povezuje in deli informacije z različnih področij v podjetju (npr. o financah, o načrtovanju proizvodnje, o proizvodnji, trženju ipd.), uporablja 30 % podjetij.

Podjetje uporablja programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (CRM)

Programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ki omogoča vodenje informacij o strankah, uporablja 25 % podjetij.  

Podjetje si informacije z drugimi podjetji v oskrbovalni verigi izmenjuje elektronsko

Informacije si z drugimi podjetji v oskrbovalni verigi izmenjuje elektronsko 15 % podjetij, npr. informacije o razpoložljivosti izdelkov ali storitev, o poteku proizvodnje ali dobave ipd. 10 % podjetij si izmenjuje take informacije prek spletnih strani (svoje ali spletnih strani poslovnih partnerjev), 11 % podjetij pa prek elektronskega prenosa podatkov, ki je primeren za avtomatizirano obdelavo podatkov (npr. v dogovorjenem formatu prek RIP).

Podjetje je vsaj 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarilo prek računalniških omrežij – z naročili prek spletnih strani ali prek RIP (računalniške izmenjave podatkov)  

V letu 2016 je najmanj 1 % svojega prihodka ustvarilo z naročili prek računalniških omrežij (spletnih strani ali RIP) 18 % podjetij.

25 % podjetij je del svojega prihodka ustvarilo prek računalniških omrežij, 20 % podjetij prek spletnih strani in 6 % podjetij prek računalniške izmenjave podatkov. Z naročili prek računalniških omrežij so ta podjetja v letu 2016 ustvarila 16,3 % celotne vrednosti ustvarjenega prihodka (brez DDV).

Podjetje je več kot 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarilo s prodajo prek spletnih strani in spletna prodaja končnim potrošnikom (B2C) je bila več kot 10 % vrednosti spletne prodaje

V letu 2016 je bilo takih podjetij 5 %; toliko podjetij je torej s prodajo prek spletnih strani ustvarilo več kot 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu in spletna prodaja končnim potrošnikom (B2C) je predstavljala 10 % vrednosti spletne prodaje.

V letu 2016 so podjetja ustvarila s spletno prodajo 3,0 % celotne vrednosti v tem letu ustvarjenega prihodka (brez DDV).  

Več podatkov za leto 2017 na podatkovnem portalu SI-STAT

Podrobnejši podatki o uporabi družbenih medijev, najemu storitev računalništva v oblaku, o e-trgovanju v podjetjih ipd. v letu 2017 so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT. 

METODOLOŠKO OPOZORILO

Objavljeni podatki so ocene, pridobljene v raziskovanju, na vzorcu, ki predstavlja podjetja z vsaj 10 zaposlenimi.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.