Odpadna hrana, 2021

Zavrgli nekaj manj odpadne hrane kot leto prej

Prebivalec Slovenije je zavrgel povprečno 68 kg hrane. V proizvodnji hrane in gospodinjstvih je nastalo več odpadne hrane, v trgovini z živili ter gostinstvu in strežbi hrane pa manj. Največ odpadne hrane je bilo predelane v bioplinarnah.

  • 27. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Manj odpadne hrane nastalo v trgovini z živili ter v gostinstvu in strežbi hrane

V letu 2021 se je zavrglo 143.254 ton hrane, kar je 0,2 % manj kot leto prej. Delež užitnega dela v odpadni hrani se je po oceni SURS-a  znižal za 2 odstotni točki, in sicer s 40 % na 38 %.

Največ (53 %) odpadne hrane je nastalo v gospodinjstvih. V gostinstvu in strežbi hrane se je zavrglo 28 % vse odpadne hrane, v trgovini z živili 10 %, najmanj (9 %) pa so je zavrgli v dejavnosti proizvodnja hrane.

V primerjavi z letom prej je manj odpadne hrane nastalo v trgovini z živili (za 5 %) ter v gostinstvu in strežbi hrane (za 6 %), več pa v proizvodnji hrane (za 24 %) ter v gospodinjstvih (za 1 %).

Količine predelane odpadne hrane v kompostarnah večje

Največ odpadne hrane (43 %) se je predelalo anaerobno v bioplinarnah, s 34 % je sledila  aerobna predelava v kompostarnah, 19 % odpadne hrane se je pred odlaganjem biološko stabiliziralo v obratih za mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (MBO), preostanek (4 % celotne količine) pa je bil obdelan po drugih načinih obdelave (npr. sežig, ponovno rafiniranje olja in drugi postopki biološke predelave).

Količina kompostirane odpadne hrane je bila za 7 % večja kot v 2020, medtem ko se je količina v bioplinarnah predelane odpadne hrane za skoraj 9 % zmanjšala zaradi določenih sanacij v bioplinarnah. Manjša je bila tudi količina odpadne hrane, ki je bila pred odlaganjem biološko stabilizirana, in sicer za nekaj manj kot 1 %. 

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Nastale količine odpadne hrane po izvoru, Slovenija, 2021
Nastale količine odpadne hrane po izvoru, Slovenija, 2021
Obdelane količine odpadne hrane po postopkih obdelave, Slovenija, 2021
Obdelane količine odpadne hrane po postopkih obdelave, Slovenija, 2021
Drugo ravnanje vključuje sežig in sosežig, rafiniranje olja ter drugo biološko predelavo.
Odpadna hrana, Slovenija
20202021 2021
2020
sprememba v %
SKUPAJ (v kg/preb.)68680
SKUPAJ (v tonah)143.570143.2540
… nastala v proizvodnji hrane (vključno s primarno)10.85013.49924
… nastala v distribuciji in trgovini z živili15.29014.465-5
… nastala v gostinstvu in strežbi hrane42.66639.923-6
… nastala v gospodinjstvih74.76475.3681
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.