Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
3. oktober 2022
Študij uspešno dokončala manj kot tretjina višješolskih in okoli polovica visokošolskih dodiplomskih študentov
Visokošolski študij 1. stopnje je v predvidenem roku leta 2017 dokončalo 38 % rednih študentov. V treh letih po predvidenem roku, do leta 2020, pa se je delež teh študentov povečal na 56 %. Delež se je precej razlikoval med spoloma. Študij je uspešno zaključilo 64 % študentk in 47 % študentov.
3. oktober 2022
Delež moških med učnim osebjem se z vsako naslednjo stopnjo izobraževanja povečuje
Svetovni dan učiteljev letos zaznamujemo 29. leto zapored. V šolskem oz. študijskem letu 2021/22 je v vrtcih 12.486 zaposlenih opravljalo vzgojiteljsko delo, v osnovnih šolah je poučevalo 22.795, v srednjih 7.470 ter na terciarni ravni izobraževanja 5.540 redno zaposlenih pedagoških delavcev. 
30. september 2022
Obseg proizvodnje manjši kot mesec prej
Obseg proizvodnje se je zmanjšal na mesečni ravni, povečal pa se je na letni ravni in v prvih sedmih mesecih letos. Na upad na mesečni ravni so vplivale vse opazovane dejavnosti (razen trgovina).
30. september 2022
Cene na letni ravni za 10 % višje, na mesečni pa za 0,9 % nižje
K letni inflaciji so največ prispevale višje cene prehrambnih izdelkov. Hrana in brezalkoholne pijače so se v enem letu podražile za 14,4 %. Na mesečno deflacijo je najbolj vplivala 24,5-odstotna pocenitev električne energije, kar je posledica vladne regulacije cen.
30. september 2022
Stopnja varčevanja gospodinjstev v 1. polletju 2022 občutno nižja
V primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta se je v prvi polovici 2022 menjava blaga in storitev s tujino zmanjšala, nefinančne družbe so povečale primanjkljaj, država ob izrazitejši rasti prihodkov od rasti izdatkov zmanjšala primanjkljaj, gospodinjstva so okrepila potrošnjo in privarčevala manj.
30. september 2022
Mesečna in letna temeljna obrestna mera v oktobru nižji
Mesečna temeljna obrestna mera se je v oktobru 2022 znižala na 0,8 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 9,84 %.
30. september 2022
Država poslovala s primanjkljajem
Sektor država je v 2. četrtletju 2022 ustvaril 546 milijonov EUR primanjkljaja, kar je predstavljalo 3,6 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je konec omenjenega četrtletja znašal 41.053 milijonov EUR ali 73,5 % BDP.
30. september 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bruto domači proizvod, uskladitev z letnim BDP, 2. četrtletje 2022
Četrtletne podatke o BDP, usklajene s podatki o letnem BDP, objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
30. september 2022
Dohodek v kmetijstvu občutno nižji
Bruto dodana vrednost v kmetijstvu se je v 2021 znižala na 0,8 % bruto domačega proizvoda, to je 0,4 odstotne točke manj kot leto prej. Leto so zaznamovali občutno manjša pridelava, višje cene pridelkov in precej višji stroški pridelave.
30. september 2022
Ponovno odprtje države in postopna odprava omejitev v 2021 sta se odrazila v večji potrošnji gospodinjstev
Presežek celotnega gospodarstva s tujino je po štirih zaporednih letih rasti v 2021 upadel. Nižji presežek so imele nefinančne družbe in gospodinjstva. Finančne družbe so po presežku, ki so ga ustvarile v 2020, tokrat ponovno zaključile s primanjkljajem. Država je zmanjšala primanjkljaj.  
30. september 2022
Rast cen uvoženih proizvodov se upočasnjuje
Cene uvoženih proizvodov so bile v avgustu 2022 za 0,2 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 25,6 % višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 47,4 %).
30. september 2022
Tudi v avgustu odkupljenega manj mleka kot leto prej
S kmetijskih gospodarstev je bilo v avgustu odkupljenih okoli 47.600 ton mleka oziroma za 3,0 % manj kot pred letom dni. Mlekarne so proizvedle več mlečnih izdelkov kot mesec prej, v letni primerjavi pa so precej povečale le proizvodnjo sirov.