Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
18. januar 2022
Število delovno aktivnih oseb tudi tokrat višje
V novembru 2021 je bilo več kot 913.400 delovno aktivnih oseb, kar je ponovno najvišja vrednost. Najbolj se je tokrat število delovno aktivnih oseb povečalo v dejavnosti izobraževanje, večina zaposlenih v tej dejavnosti pa je imelo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas (80,2 %).
18. januar 2022
V SiStatu smo naknadno objavili podrobne podatke
V zadnji novici 17. 12. 2021 smo vam že sporočili, da bomo podatke v podatkovni bazi SiStat objavili naknadno. Sedaj vam sporočamo, da so bili podrobni podatki k spodaj navedeni objavi objavljeni tudi v podatkovni bazi SiStat.
14. januar 2022
Več potnikov v letališkem prometu kot novembra 2020
Avtobusi in vlaki so v novembru 2021 prepeljali več potnikov kot v novembru 2020. Povečal se je tudi promet na letališču.
14. januar 2022
Vrednost gradbenih del višja na mesečni in nižja na letni ravni
Vrednost v novembru 2021 opravljenih gradbenih del je bila za 2,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v oktobru 2021. Hkrati je bila za 17,3 % nižja od vrednosti del, opravljenih v novembru 2020.  
14. januar 2022
Skupna vrednost odkupa okroglega lesa v novembru 2021 višja kot pred letom dni
V novembru 2021 je bilo odkupljenega za 6,1 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov. Vrednostno je to za približno 1 % več kot v predhodnem mesecu in za približno 19 % več kot v novembru 2020.  
14. januar 2022
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih višje tudi v novembru 2021
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2021 povprečno za 20,1 % višje kot pred enim letom. Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v novembru 2021, je bila  za 25,4 % višja od vrednosti odkupa pred enim letom in za 17,7 % nižja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu.
14. januar 2022
Cene inputov v kmetijstvu višje tudi v novembru 2021
Cene inputov v kmetijstvu so bile v novembru 2021 povprečno za 2,8 % višje kot v oktobru 2021. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 3,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,8 %. 
13. januar 2022
Rast prevoza blaga s cestnimi tovornimi vozili tudi v 3. četrtletju, povečanje za 8 % glede na isto četrtletje lani
Slovenska tovorna vozila so v 3. četrtletju 2021 prepeljala več blaga kot v enakem obdobju lani in nadaljujejo trend rasti prepeljanih količin blaga po cestah. Skupna količina je bila najvišja do sedaj in je presegla 26 milijonov ton.
11. januar 2022
Vrednost investicij v varstvo okolja je bila v letu 2020 občutno višja kot v letu 2019
Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v 2020 za 69,4 % višja kot v 2019, tekoči izdatki za varstvo okolja pa višji za 1,2 %.
11. januar 2022
Slovenija dosegla zastavljeni cilj za 2020 na področju rabe energije iz obnovljivih virov
Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije v Sloveniji je – z uporabo mehanizma statističnega prenosa obnovljive energije – v 2020 dosegel ciljno vrednost 25 %.
10. januar 2022
Vrednost industrijske proizvodnje za 2,8 % višja kot v oktobru 2021
Skupna vrednost industrijske proizvodnje, skupen prihodek od prodaje v industriji in skupna vrednost zalog so bili v novembru 2021 višji kot v mesecu pred tem.
7. januar 2022
V novembru 2021 se je rodilo 1.474 otrok, umrlo je 2.415 prebivalcev
Po začasnih podatkih se je v Sloveniji v novembru 2021 rodilo 5 % več otrok, umrlo pa je 22 % prebivalcev manj kot v novembru 2020.