Aplikacija ni podprta v brskalniku, ki ga trenutno uporabljate. Uporabite sodoben brskalnik, kot so Chrome, Firefox ali Edge.

O KLASIFIKACIJI CPA

CPA je kratica za Klasifikacijo proizvodov po dejavnosti (Classification of Products by Activity), ki se uporablja za razvrščanje (kategorizacijo) izdelkov in storitev, ki imajo skupne (enake ali podobne) značilnosti, v skupine (kategorije). Te so osnova za zbiranje podatkov za statistični namen in za izračunavanje statističnih podatkov o proizvodnji in potrošnji, o trgovini in mednarodni trgovini z njimi ter o mednarodnem prevozu.

CPA je tudi evropska klasifikacija proizvodov po dejavnosti in podrobneje razlaga evropsko klasifikacijo gospodarskih dejavnosti, NACE, in tudi njeno nacionalno različico, imenovano Standardna klasifikacija dejavnosti, SKD. CPA je evropska različica CPC (Osrednje klasifikacije proizvodov Združenih narodov), njeni cilji pa so skladni s cilji CPC. Glavni namen vsake od obeh klasifikacij je v tem, da je podlaga za enotno razvrščanje blaga in storitev, ki so rezultat ekonomske dejavnosti.

CPA tvori ogrodje, na katero se vežejo druge nomenklature proizvodov, ki se uporabljajo za specifična področja, npr. povezava s HS (Harmoniziranim sistemom), tj. mednarodno klasifikacijo carinskega blaga, ki jo uporabljajo vse članice Svetovne trgovinske organizacije), ter s KN (Kombinirano nomenklaturo carinske tarife), ki HS podrobneje razčlenjuje in se uporablja v EU.

CPA Ver. 2.1 je kratica za standardno klasifikacijo proizvodov (blaga in storitev) po dejavnosti, ki je bila sprejeta z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 1209/2014 z dne 29. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93.

Uredba Evropske Komisije o posodobljeni statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti CPA Ver. 2.1 je začela veljati 1. 1. 2015.