English version
Skip Navigation Links.
Census logo
Zgodovina popisov

Prvi moderni popis prebivalstva na Slovenskem je bil izveden 31. 10. 1857, poleg tega so bili popisi v okviru tedanje Avstro-Ogrske izvedeni še v letih 1869, 1880, 1890, 1900 in 1910 (vsi na 31. 12.) Med prvo in drugo svetovno vojno sta bila v Sloveniji samo dva popisa (31. 1. 1921 in 31. 3. 1931), po drugi svetovni vojni je bilo – v okviru nekdanje Jugoslavije – izvedenih šest popisov: 15. 3. 1948, 31. 3. 1953, 31. 3. 1961, 31. 3. 1971, 31. 3. 1981 in 31. 3. 1991. Zadnji popis, ta je bil izveden 31. 3. 2002, pa je bil prvi v samostojni Sloveniji. Ob popisih 1971–2002 je bil hkrati opravljen tudi popis stanovanj, ob popisih 1981 in 1991 še popis gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom, ob popisu 2002 pa prvič tudi popis stavb.

 

V podatkih iz popisov prebivalstva pred drugo svetovno vojno je prikazano dejansko (de facto) prebivalstvo, torej prebivalstvo, ki je ob popisu dejansko prebivalo na ozemlju Slovenije. V podatkih iz popisov po drugi svetovni vojni (1948–1991) je bilo upoštevano prebivalstvo s stalnim prebivališčem v Sloveniji (de jure). Upoštevane so bile osebe, ki so izjavile, da imajo v naselju popisa stalno prebivališče, ne glede na to, ali so bile ob popisu začasno odsotne. Med začasno odsotne so bile štete osebe, ki so bile odsotne krajši čas, in tudi osebe na delu v tujini ter njihovi družinski člani, ki so z njimi živeli v tujini (zdomci), ne glede na trajanje dela oziroma prebivanja v tujini.

 

V popisu 2002 se med prebivalce Slovenije niso več štele osebe, ki so imele v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče, vendar so  več kot eno leto prebivale v tujini. Po tej metodologiji smo preračunali tudi podatke iz popisa 1991. Poleg tega smo v popisu 2002 prvič upoštevali tudi trajanje prebivanja v Sloveniji in tako kot prebivalce Slovenije upoštevali samo tiste osebe, ki so v Sloveniji prebivale vsaj eno leto, ne glede na to, ali so imele v Sloveniji prijavljeno prebivališče.

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.