Statistični urad Republike Slovenije

POPISNI REZULTATI

Iskanje podatkov

Podatkovna baza Si-Stat

Napredno iskanje v Banki Statističnih podatkov

Rezultati za Slovenijo

Prebivalstvo
- Demografske značilnosti
- Izobazba
- Aktivnost
- Imena

Gospodinjstva

Družine

Stavbe in stanovanja

Rezultati po teritorijih


O POPISU

Kaj je popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj?

Metodološka pojasnila

Način zbiranja podatkov
Definicije in pojasnila
Teritorij
Zaupnost in zaščita podatkov
Standardno poročilo o kakovosti (PDF, 573 kB)

Zakonske osnove

Popis 2002 - končno poročilo (PDF, 214 KB)

Osebe, ki lahko posredujejo odgovore na popisna vprašanja

ENOTE POPISA

Definicije popisnih enot

Definicije drugih enot

POPISNI VPRAŠALNIKI

Slovenski jezik

Italijanski jezik

Madžarski jezik

Angleški jezik

ORGANIZACIJA POPISA


 
English version

Metodološka pojasnila

Teritorij

Tip naselja je razdelitev naselij na mestna in nemestna.


Mestna naselja so opredeljena na podlagi štirih kriterijev:

naselja z več kot tri tisoč prebivalci;
naselja z dva do tri tisoč prebivalci in presežkom delovnih mest;
naselja, ki so sedež občine in imajo vsaj 1 400 prebivalcev ter presežek delovnih mest;
obmestna naselja z manjšim številom prebivalcev, ki pa se z mestom postopoma prostorsko in funkcijsko zraščajo v enovito celoto.


Nemestna
naselja so vsa druga naselja, ki ne ustrezajo opredelitvi mestnega naselja.


Za vse objavljene podatke po upravnoprostorski razdelitvi Slovenije na spletni strani Statističnega urada RS je upoštevano stanje teritorija po standardni klasifikaciji teritorialnih enot (SKTE) na dan 31. 3. 2002.

V razdelku OBČINE OB POPISU so podatki objavljeni v skladu s teritorialno razdelitvijo občin po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-B, Uradni list RS, št. 56/98, in ZUODNO-C, Uradni list RS, št. 75/98).

V razdelku OBČINE, 1. 1. 2007 so objavljeni popisni podatki po občinah, preračunani na teritorialno razdelitev na dan 1. 1. 2007. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS št. 52/02, 27/06 in 61/06) je bilo v času po zaključenem popisu prebivalstva ustanovljenih še 18 občin. Na dan 1. 1. 2007 je bilo v Sloveniji 210 občin. Pri preračunu podatkov popisa so bile upoštevane tudi nekatere druge manjše teritorialne spremembe, kot so delitve naselij med dve občini, prehajanje naselij iz ene občine v drugo.

Podatke po statističnih regijah objavljamo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Ur. l. RS št. 28/2000), izdano na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Ur. l. RS št. 45/95).


Podatki po statističnih regijah, občinah in naseljih se nanašajo na občino prebivališča.» Teritorialne enote in hišne številke po občinah in statističnih regijah, podrobni podatki, Slovenija, 30. junij 2006 in 30. september 2006POPISNE PUBLIKACIJE

Prva statistična objava


PDF - 108 KB

 

  Najosnovnejši podatki o prebivalstvu, družinah, stavbah in stanovanjih v Sloveniji ter njihove spremembe med popisoma 1991 in 2002.

Statistične informacije, Prebivalstvo

Demografske značilnosti prebivalcev Slovenije ter njihov način življenja in bivanja se spreminjajo - na to opozarjajo tudi popisni podatki.
 

Slovenija

PDF - 0,95 MB

 

  Pregled po občinah

PDF - 2,16 MB

Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije - Popisi 1921-2002


PDF - 3,81 MB
Kako je bilo vprašanje o veri, jeziku in narodni pripadnosti obravnavano v različnih popisih in kako so se prebivalci Slovenije opredeljevali oz. kako so spreminjali izjave, o svoji verski, jezikovni in narodni pripadnosti pojasnjuje ta publikacija.

Popisi na slovenskem 1948-1991 in Popis 2002


PDF - 5,23 MB

  Kratek analitilčen prikaz prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj na Slovenskem v besedi, sliki in številkah.
 

Metodološko gradivo

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 - Navodila za popisovanje
PDF - 6,77 MB

Objavljeni članki o Popisu 2002

Sporočila za javnost

POJASNILA V ZVEZI S POPISOM

 

Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 LJUBLJANA,
s pripisom: "Popis 2002";


oblikovanje & izvedba:ZP & BK