Statistični urad Republike Slovenije

POPISNI REZULTATI

Iskanje podatkov

Podatkovna baza Si-Stat

Napredno iskanje v Banki Statističnih podatkov

Rezultati za Slovenijo

Prebivalstvo
- Demografske značilnosti
- Izobazba
- Aktivnost
- Imena

Gospodinjstva

Družine

Stavbe in stanovanja

Rezultati po teritorijih


O POPISU

Kaj je popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj?

Metodološka pojasnila

Način zbiranja podatkov
Definicije in pojasnila
Teritorij
Zaupnost in zaščita podatkov
Standardno poročilo o kakovosti (PDF, 573 kB)

Zakonske osnove

Popis 2002 - končno poročilo (PDF, 214 KB)

Osebe, ki lahko posredujejo odgovore na popisna vprašanja

ENOTE POPISA

Definicije popisnih enot

Definicije drugih enot

POPISNI VPRAŠALNIKI

Slovenski jezik

Italijanski jezik

Madžarski jezik

Angleški jezik

ORGANIZACIJA POPISA


 
English version

Sporočilo za objavo

Odločba Ustavnega sodišča o Popisu 2002

Statistični urad Republike Slovenije je 7. marca 2002 prejel odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Edvarda Kranjca iz Vojnika in mag. Matevža Krivica iz Medvod, po opravljeni obravnavi dne 17. januarja 2002 na seji dne 28. februarja 2002 odločilo:

  1. Štirinajsta alineja 6. člena Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št. 66/2000 in 26/01) ni v neskladju z Ustavo.

  2. Členi 10, 11, 12, 13, 15, 24, 25, 28 in 29 Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 niso v neskladju z Ustavo.

  3. 3. Člena 5 in 23 Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001, razen dela prvega odstavka 23. člena, ki se glasi: "Podatki, zbrani s popisom, se uporabljajo samo za statistične namene", se razveljavita.

  4. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati naslednji dan po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Statistični urad v zvezi s tem pričakuje objavo odločbe v Uradnem listu RS, pred tem pa lahko na kratko izjavi naslednje:

Statistični urad ocenjuje, da so ustavni sodniki dobro pretehtali razloge zakonodajalca ter statističnega urada in da so tudi v izreku odločbe ustrezno upoštevali zakonska določila, ki urejajo področje zbiranja osebnih podatkov (Zakon o državni statistiki, Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj).Ti ustrezno, tudi postopkovno, rešujejo tako zajemanje posebno občutljivih vprašanj (veroizpoved in etnična pripadnost) kot tudi zajemanja drugih osebnih podatkov.

Ustavno sodišče je posebej obravnavalo ter razveljavilo člen 5 in člen 23 Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji, razen prvega dela odstavka 23. člena, kar praktično pomeni, da so intencije zakona oziroma določila zakona, po katerem naj bi iz popisnih podatkov vzpostavili dva administrativna oziroma večnamenska registra (register gospodinjstev in register stanovanj), razveljavljen. Popisni podatki, zbrani za ta namen, se bodo lahko uporabljali samo za statistične namene. To pomeni, da se tako zbrani osebni podatki ne bodo smeli posredovati in ne uporabiti za oblikovanje in nastavitev omenjenih registrov, kot je to določal zakon do sedaj. Statistični urad bo v zvezi s tem pripravil posebno razlago in predlagal Vladi RS in pristojnim ministrom, kako reševati novonastali položaj, saj bo potrebno cilje Vlade RS pri oblikovanju teh dveh registrov določiti na druge načine in izven možnosti pridobivanja popisnih podatkov za ta namen.

Statistični urad bo v zvezi s tem v najkrajšem času dopolnil oziroma preoblikoval ter v določeni smeri tudi spremenil navodila v gradivih, ki so že pripravljena za popisovalce.,T bodo pričeli s popisovanjem 1. aprila in bodo popisovali do 15. aprila. Temeljna sprememba v zvezi s tem in temeljna naloga za popisovalce je opozoriti prebivalce Slovenije, da se podatki ob vprašanjih, posebej označenih z velikim R, ne bodo smeli v nobenem primeru uporabiti za kakšen drug kot statistični namen.

Statistični urad ugotavlja, da je glede na odločitve Ustavnega sodišča RS še vedno popolnoma zavarovana moralna in praktična obveznost Slovenije, da izpolni mednarodno priporočilo o desetletnem ali podobnem popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, in da intervencija Ustavnega sodišča RS glede členov 5 in 23 v bistvu zadeva domač problem, ki ga za oblikovanje evidenc v drugih državah rešujejo z različnimi sredstvi.

Statistični urad RS bo naredil vse, da bo v najkrajšem času prilagodil sredstva, tehniko in vse ostalo za dobro izvedbo popisa, in ocenjuje, da intervencija Ustavnega sodišča RS ni bistveno posegla v način izvajanja popisa. Bistveno pa je, da osebni ali individualni (stanovanje) podatki iz popisa ne bodo uporabljeni za noben drug namen kot za agregatno izkazovanje podatkov na ožjih lokacijah in po posebnih socialnih skupinah, nikakor pa ne bodo uporabljeni za individualne ali registrske namene izven statističnih namenov.

Tomaž Banovec,

generalni direktor


POPISNE PUBLIKACIJE

Prva statistična objava


PDF - 108 KB

 

  Najosnovnejši podatki o prebivalstvu, družinah, stavbah in stanovanjih v Sloveniji ter njihove spremembe med popisoma 1991 in 2002.

Statistične informacije, Prebivalstvo

Demografske značilnosti prebivalcev Slovenije ter njihov način življenja in bivanja se spreminjajo - na to opozarjajo tudi popisni podatki.
 

Slovenija

PDF - 0,95 MB

 

  Pregled po občinah

PDF - 2,16 MB

Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije - Popisi 1921-2002


PDF - 3,81 MB
Kako je bilo vprašanje o veri, jeziku in narodni pripadnosti obravnavano v različnih popisih in kako so se prebivalci Slovenije opredeljevali oz. kako so spreminjali izjave, o svoji verski, jezikovni in narodni pripadnosti pojasnjuje ta publikacija.

Popisi na slovenskem 1948-1991 in Popis 2002


PDF - 5,23 MB

  Kratek analitilčen prikaz prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj na Slovenskem v besedi, sliki in številkah.
 

Metodološko gradivo

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 - Navodila za popisovanje
PDF - 6,77 MB

Objavljeni članki o Popisu 2002

Sporočila za javnost

POJASNILA V ZVEZI S POPISOM

 

Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 LJUBLJANA,
s pripisom: "Popis 2002";


oblikovanje & izvedba:ZP & BK