Statistični urad Republike Slovenije

POPISNI REZULTATI

Iskanje podatkov

Podatkovna baza Si-Stat

Napredno iskanje v Banki Statističnih podatkov

Rezultati za Slovenijo

Prebivalstvo
- Demografske značilnosti
- Izobazba
- Aktivnost
- Imena

Gospodinjstva

Družine

Stavbe in stanovanja

Rezultati po teritorijih


O POPISU

Kaj je popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj?

Metodološka pojasnila

Način zbiranja podatkov
Definicije in pojasnila
Teritorij
Zaupnost in zaščita podatkov
Standardno poročilo o kakovosti (PDF, 573 kB)

Zakonske osnove

Popis 2002 - končno poročilo (PDF, 214 KB)

Osebe, ki lahko posredujejo odgovore na popisna vprašanja

ENOTE POPISA

Definicije popisnih enot

Definicije drugih enot

POPISNI VPRAŠALNIKI

Slovenski jezik

Italijanski jezik

Madžarski jezik

Angleški jezik

ORGANIZACIJA POPISA


 
English version

Rezultati Popisa 2002

>> Slovenija : Stavbe in stanovanja

Stavbe in stanovanja
  - Stanovanja po številu sob, Slovenija, popisa 1991 in 2002
  - Stanovanja po površini, Slovenija, popisa 1991 in 2002
  - Stanovanja in stanovanjska površina po uporabi, drugi naseljeni prostori ter število oseb v stanovanju, Slovenija, popis 2002
  - Stanovanja po površini, številu sob, tipu naselja in število vseh sob v stanovanjih, Slovenija, popis 2002
  - Stanovanja in površina stanovanj po letu zgraditve stavbe, tipu naselja, vrsti stavbe in številu nadstropij, Slovenija, popis 2002
     
  - Stavbe s stanovanji po vrsti zgraditve, materialu nosilne konstrukcije, vrsti strešne kritine ter tipu naselja, Slovenija, popis 2002
  - Stanovanja glede na lastništvo, površino, število sob in tip naselja, Slovenija, popis 2002
  - Stanovanja, površina in število sob po legi stanovanja v stavbi in tipu naselja, Slovenija, popis 2002
  - Naseljena stanovanja po številu gospodinjstev, vrsti stavbe, številu sob, površini in tipu naselja, Slovenija, popis 2002
  - Gospodinjstva v stanovanjih po uporabi stanovanja, vrsti stavbe, številu sob, površini, pomožnih prostorih, napeljavah in tipu naselja, Slovenija, popis 2002
  - Stanovanja za bivanje in opravljanje dejavnosti po številu sob, številu sob samo za opravljanje dejavnosti ter tipu naselja in stanovanja skupaj, Slovenija, popis 2002

Preglej podatke za:POPISNE PUBLIKACIJE

Prva statistična objava


PDF - 108 KB

 

  Najosnovnejši podatki o prebivalstvu, družinah, stavbah in stanovanjih v Sloveniji ter njihove spremembe med popisoma 1991 in 2002.

Statistične informacije, Prebivalstvo

Demografske značilnosti prebivalcev Slovenije ter njihov način življenja in bivanja se spreminjajo - na to opozarjajo tudi popisni podatki.
 

Slovenija

PDF - 0,95 MB

 

  Pregled po občinah

PDF - 2,16 MB

Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije - Popisi 1921-2002


PDF - 3,81 MB
Kako je bilo vprašanje o veri, jeziku in narodni pripadnosti obravnavano v različnih popisih in kako so se prebivalci Slovenije opredeljevali oz. kako so spreminjali izjave, o svoji verski, jezikovni in narodni pripadnosti pojasnjuje ta publikacija.

Popisi na slovenskem 1948-1991 in popis 2002


PDF - 5,23 MB

  Kratek analitilčen prikaz prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj na Slovenskem v besedi, sliki in številkah.
 

Metodološko gradivo

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 - Navodila za popisovanje
PDF - 6,77 MB

Objavljeni članki o Popisu 2002

Sporočila za javnost

POJASNILA V ZVEZI S POPISOM

 

Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 LJUBLJANA,
s pripisom: "popis 2002";


oblikovanje & izvedba:ZP & BK