Statistični urad Republike Slovenije

POPISNI REZULTATI

Iskanje podatkov

Podatkovna baza Si-Stat

Napredno iskanje v Banki Statističnih podatkov

Rezultati za Slovenijo

Prebivalstvo
- Demografske značilnosti
- Izobazba
- Aktivnost
- Imena

Gospodinjstva

Družine

Stavbe in stanovanja

Rezultati po teritorijih


O POPISU

Kaj je popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj?

Metodološka pojasnila

Način zbiranja podatkov
Definicije in pojasnila
Teritorij
Zaupnost in zaščita podatkov
Standardno poročilo o kakovosti (PDF, 573 kB)

Zakonske osnove

Popis 2002 - končno poročilo (PDF, 214 KB)

Osebe, ki lahko posredujejo odgovore na popisna vprašanja

ENOTE POPISA

Definicije popisnih enot

Definicije drugih enot

POPISNI VPRAŠALNIKI

Slovenski jezik

Italijanski jezik

Madžarski jezik

Angleški jezik

ORGANIZACIJA POPISA


 
English version

Metodološka pojasnila

Način zbiranja podatkov

Osnovno izhodišče Statističnega urada RS za Popis 2002 je bilo, da se na terenu ne zbirajo vsebine, ki se lahko zagotovijo iz različnih administrativnih in statističnih virov. Vsebine, ki smo jih lahko zagotovili samo za del popisne populacije, so bile sicer uvrščene na vprašalnike, vendar je bilo na vprašalnikih poleg vprašanja pri znanem podatku označeno, da posamezniku na to vprašanje ni treba odgovoriti, ker bo podatek prevzet iz virov.

Zato je Urad oblikoval posebno bazo podatkov, imenovano predpopisna baza. V njej so bili združeni podatki iz različnih administrativnih in statističnih virov, ki so bili uporabljeni med zbiranjem in obdelavo podatkov. Viri podatkov za pripravo predpopisne baze so bili:

Centralni register prebivalstva;
Register stalnega prebivalstva;
Register prostorskih enot;
Statistični register delovno aktivnega prebivalstva;
Poslovni register Slovenije;
Register brezposelnih oseb Zavoda RS za zaposlovanje;
podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o prejemnikih pokojnin;
podatki statističnega raziskovanja o študentih in diplomantih;
podatki Popisa 1991.


Vsebine, ki so bile prevzete iz predpopisne baze:

1. V celoti prevzeto iz virov:

  kraj rojstva,
  zadnja selitev,
  državljanstvo,
  zakonski stan,
  področje izobrazbe,
  zaposlitveni status,
  dejavnost,
  poklic,
  običajen delovni čas,
  kraj dela.
   

2. Delno prevzeto iz virov:

  spol,
  naslov prebivališča leto dni pred popisom,
  prvo prebivališče po rojstvu,
  izobraževalni program,
  kraj izobraževanja,
  aktivnost.

Podatki Popisa 2002 so bili torej pridobljeni na dva načina:

1. iz administrativnih in statističnih virov;
 
2. s popisovanjem na terenu, kjer sta bili uporabljeni dve metodi zbiranja:
  metoda samopopisa, ko je odgovore na večino vprašanj na Popisnem vprašalniku za stanovanje P-2 in Popisnem vprašalniku za osebo P-3 vpisala popisovana oseba sama (za sebe oziroma druge člane gospodinjstva);
  klasična metoda popisovanja, ko je vse popisne vprašalnike izpolnil za to delo posebej usposobljen popisovalec na osnovi podatkov, ki mu jih posredovala popisovana oseba sama oziroma odrasel član gospodinjstva za odsotne člane gospodinjstva ter za otroke, mlajše od 15 let.POPISNE PUBLIKACIJE

Prva statistična objava


PDF - 108 KB

 

  Najosnovnejši podatki o prebivalstvu, družinah, stavbah in stanovanjih v Sloveniji ter njihove spremembe med popisoma 1991 in 2002.

Statistične informacije, Prebivalstvo

Demografske značilnosti prebivalcev Slovenije ter njihov način življenja in bivanja se spreminjajo - na to opozarjajo tudi popisni podatki.
 

Slovenija

PDF - 0,95 MB

 

  Pregled po občinah

PDF - 2,16 MB

Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije - Popisi 1921-2002


PDF - 3,81 MB
Kako je bilo vprašanje o veri, jeziku in narodni pripadnosti obravnavano v različnih popisih in kako so se prebivalci Slovenije opredeljevali oz. kako so spreminjali izjave, o svoji verski, jezikovni in narodni pripadnosti pojasnjuje ta publikacija.

Popisi na slovenskem 1948-1991 in Popis 2002


PDF - 5,23 MB

  Kratek analitilčen prikaz prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj na Slovenskem v besedi, sliki in številkah.
 

Metodološko gradivo

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 - Navodila za popisovanje
PDF - 6,77 MB

Objavljeni članki o Popisu 2002

Sporočila za javnost

POJASNILA V ZVEZI S POPISOM

 

Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 LJUBLJANA,
s pripisom: "Popis 2002";


oblikovanje & izvedba:ZP & BK