Statistični urad Republike Slovenije

POPISNI REZULTATI

Iskanje podatkov

Podatkovna baza Si-Stat

Napredno iskanje v Banki Statističnih podatkov

Rezultati za Slovenijo

Prebivalstvo
- Demografske značilnosti
- Izobazba
- Aktivnost
- Imena

Gospodinjstva

Družine

Stavbe in stanovanja

Rezultati po teritorijih


O POPISU

Kaj je popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj?

Metodološka pojasnila

Način zbiranja podatkov
Definicije in pojasnila
Teritorij
Zaupnost in zaščita podatkov
Standardno poročilo o kakovosti (PDF, 573 kB)

Zakonske osnove

Popis 2002 - končno poročilo (PDF, 214 KB)

Osebe, ki lahko posredujejo odgovore na popisna vprašanja

ENOTE POPISA

Definicije popisnih enot

Definicije drugih enot

POPISNI VPRAŠALNIKI

Slovenski jezik

Italijanski jezik

Madžarski jezik

Angleški jezik

ORGANIZACIJA POPISA


 
English version

Definicije popisnih enot


OSEBA  (nazaj na vrh)

Oseba je na naslovu, kjer je popisana, lahko:

stalno prijavljena,

začasno prijavljena,

prijavljena po določilih Zakona o začasnem zatočišču,

neprijavljena.

To so:

državljani Republike Slovenije s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji;

tujci z izdanim dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji, ki imajo v Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;

osebe z začasnim zatočiščem v Sloveniji;

druge osebe, ki so bile v času Popisa 2002 navzoče na območju Slovenije (npr. osebe, ki nimajo urejenega statusa prebivališča v Sloveniji, iskalci azila, ilegalni prebežniki idr.).


ZASEBNO GOSPODINJSTVO  (nazaj na vrh)

Zasebno gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanuje in porablja sredstva za osnovne življenjske potrebe (stanovanje, hrana, druge nujne življenjske potrebščine ipd.) - v nadaljevanju gospodinjstvo. Člani gospodinjstva so lahko iz gospodinjstva začasno odsotni. Člani gospodinjstva so si lahko v sorodu (npr.: starši in otroci, stari oče in vnuk) ali pa niso v sorodu (npr. rejenci v družini).

Družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem prebivajo:

člani ene družine,

člani več družin,

člani ene ali več družin in osebe, ki niso člani teh družin.

Nedružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem prebivajo:

osebe, ki niso družina (npr. brat in sestra, teta in nečakinja ipd.),

oseba, ki živi sama-samsko gospodinjstvo.


DRUŽINA  (nazaj na vrh)

Družina je življenjska skupnost oseb v okviru zasebnega gospodinjstva. To je:

življenjska skupnost staršev (obeh ali enega) in neporočenih otrok (oziroma otrok, ki ne živijo v zunajzakonski skupnosti), ki živijo z njima oziroma z enim od staršev;

življenjska skupnost moškega in ženske, ki sta sklenila zakonsko zvezo;

življenjska skupnost partnerjev, ki živita v zunajzakonski skupnosti.

Zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze. Zakonski stan zunajzakonskih partnerjev ni pomemben.


SKUPINSKO GOSPODINJSTVO  (nazaj na vrh)

Skupinsko gospodinjstvo je skupnost oseb, ki prebivajo v skupnostih, ki jih ne moremo opredeliti kot družinska ali nedružinska zasebna gospodinjstva in praviloma prebivajo v skupinskih stanovanjih (domovi za starostnike, samostani), lahko pa tudi v običajnih stanovanjih (npr. redovne skupnosti).


STANOVANJE  (nazaj na vrh)

Je vsaka gradbeno povezana celota, namenjena za stanovanje, ne glede na to, ali se uporablja:

samo za bivanje;

za bivanje in opravljanje dejavnosti;

samo za opravljanje dejavnosti;

za počitek in rekreacijo ali za bivanje v času sezonskih del;

je nenaseljeno, a gradbeno ustrezno stanovanje.


SKUPINSKO STANOVANJE  (nazaj na vrh)

Skupinsko stanovanje je skupina prostorov, namenjena prebivanju večjega števila oseb. V njem lahko prebivajo:

člani skupinskega gospodinjstva,

člani zasebnega gospodinjstva,

osebe, ki niso člani gospodinjstva.

Skupinsko stanovanje je npr. dom za starostnike, samostan, azilni dom, dijaški, študentski, samski dom, begunski center ipd..


STAVBA  (nazaj na vrh)

Stavba je vsak gradbeni objekt, ki ima štiri samostojne zidove in enega ali več vhodov in je zgrajen zato, da se v njem prebiva, opravlja katerokoli dejavnost ali hrani materialne dobrine.

Kot stavbo se upošteva tudi:

stavbo, ki ne izpolnjuje naštetih gradbenih pogojev (npr. nima štirih samostojnih zidov), vendar ima obliko stavbe in je namenjena za stanovanje, opravljanje dejavnosti ipd. (npr. stavba, prislonjena na drugo stavbo, katere zid uporablja za svoj četrti zid; stavba, prislonjena ali delno vgrajena v pobočje ipd.);

stavbo, prislonjeno na drugo stavbo, s katero sta medsebojno povezani le z notranjim prehodom;

vsak vhod v t.i. "stavbah v vrsti" (vrstne hiše), ki ima svojo hišno številko in enega ali dva skupna zidova ali skupno streho.


POPISNE PUBLIKACIJE

Prva statistična objava


PDF - 108 KB

 

  Najosnovnejši podatki o prebivalstvu, družinah, stavbah in stanovanjih v Sloveniji ter njihove spremembe med popisoma 1991 in 2002.

Statistične informacije, Prebivalstvo

Demografske značilnosti prebivalcev Slovenije ter njihov način življenja in bivanja se spreminjajo - na to opozarjajo tudi popisni podatki.
 

Slovenija

PDF - 0,95 MB

 

  Pregled po občinah

PDF - 2,16 MB

Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije - Popisi 1921-2002


PDF - 3,81 MB
Kako je bilo vprašanje o veri, jeziku in narodni pripadnosti obravnavano v različnih popisih in kako so se prebivalci Slovenije opredeljevali oz. kako so spreminjali izjave, o svoji verski, jezikovni in narodni pripadnosti pojasnjuje ta publikacija.

Popisi na slovenskem 1948-1991 in Popis 2002


PDF - 5,23 MB

  Kratek analitilčen prikaz prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj na Slovenskem v besedi, sliki in številkah.
 

Metodološko gradivo

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 - Navodila za popisovanje
PDF - 6,77 MB

Objavljeni članki o Popisu 2002

Sporočila za javnost

POJASNILA V ZVEZI S POPISOM

 

Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 LJUBLJANA,
s pripisom: "Popis 2002";


oblikovanje & izvedba:ZP & BK