Statistični urad Republike Slovenije

POPISNI REZULTATI

Iskanje podatkov

Podatkovna baza Si-Stat

Napredno iskanje v Banki Statističnih podatkov

Rezultati za Slovenijo

Prebivalstvo
- Demografske značilnosti
- Izobazba
- Aktivnost
- Imena

Gospodinjstva

Družine

Stavbe in stanovanja

Rezultati po teritorijih


O POPISU

Kaj je popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj?

Metodološka pojasnila

Način zbiranja podatkov
Definicije in pojasnila
Teritorij
Zaupnost in zaščita podatkov
Standardno poročilo o kakovosti (PDF, 573 kB)

Zakonske osnove

Popis 2002 - končno poročilo (PDF, 214 KB)

Osebe, ki lahko posredujejo odgovore na popisna vprašanja

ENOTE POPISA

Definicije popisnih enot

Definicije drugih enot

POPISNI VPRAŠALNIKI

Slovenski jezik

Italijanski jezik

Madžarski jezik

Angleški jezik

ORGANIZACIJA POPISA


 
English version

Metodološka pojasnila

Definicije in pojasnila - GOSPODINJSTVA

>> Kazalo definicij in pojasnil


Zasebno gospodinjstvo (gospodinjstvo) je skupnost prebivalcev, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo sredstva za osnovne življenjske potrebe (stanovanje, hrano, druge nujne življenjske potrebščine ipd.), oz. prebivalec, ki živi sam.

Če ni drugače navedeno, se podatki o gospodinjstvih nanašajo na zasebna gospodinjstva.


Skupinsko gospodinjstvo je skupnost prebivalcev, ki jim oskrbo (hrano, namestitev idr.) nudi ustanova, v kateri prebivajo.


Tip gospodinjstva je značilnost gospodinjstva glede na to, ali v njem živijo osebe v družinskih ali nedružinskih skupnostih.

Družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, katerem so:

člani ene družine;
člani več družin;
člani ene družine ali več in osebe, ki niso člani teh družin, a skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za osnovne življenjske potrebe.

Nedružinsko gospodinjstvo je lahko:

samsko;
skupnost dveh ali več oseb, ki so v sorodu (npr. brat in sestra, babica in vnuk), a niso družina;
skupnost dveh oseb ali več, ki niso v sorodu.

Podatki o številu gospodinjstev in povprečni velikosti gospodinjstva za Popis 1991 so preračunani tako, da kot člani gospodinjstev niso več upoštevani zdomci.


Povprečna velikost gospodinjstva je razmerje med številom prebivalstva v določeni upravnoprostorski enoti, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih, in številom zasebnih gospodinjstev v njej.


Uporaba stanovanja predstavlja pravno urejenost, po kateri gospodinjstvo zaseda stanovanje (v celoti ali samo posamezen del).


Enodružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem prebivajo samo člani ene družine ali člani ene družine skupaj z drugimi osebami, ki niso člani nobene družine.


Večdružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem prebivajo člani vsaj dveh družin brez drugih oseb ali z drugimi osebami, ki niso člani nobene družine.


Garaža je lahko:
- sestavni del individualne hiše;
- sestavni del večstanovanjske stavbe;
- stoji ločeno kot samostojni objekt;
- v garažnih stavbah (nadzemna ali podzemna).

Pri uporabi garaže lastništvo ni pomembno, tako da gospodinjstvo lahko uporablja lastno in/ali najeto garažo.


Pridelava hrane obsega pridelavo za lastno porabo in/ali prodajo ne glede na površino in lastništvo zemljišč, ki jih gospodinjstvo uporablja v ta namen.

(nazaj na vrh)


POPISNE PUBLIKACIJE

Prva statistična objava


PDF - 108 KB

  Najosnovnejši podatki o prebivalstvu, družinah, stavbah in stanovanjih v Sloveniji ter njihove spremembe med popisoma 1991 in 2002.

Statistične informacije, Prebivalstvo

Demografske značilnosti prebivalcev Slovenije ter njihov način življenja in bivanja se spreminjajo - na to opozarjajo tudi popisni podatki.

Slovenija

PDF - 0,95 MB

  Pregled po občinah

PDF - 2,16 MB

Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije - Popisi 1921-2002


PDF - 3,81 MB
Kako je bilo vprašanje o veri, jeziku in narodni pripadnosti obravnavano v različnih popisih in kako so se prebivalci Slovenije opredeljevali oz. kako so spreminjali izjave, o svoji verski, jezikovni in narodni pripadnosti pojasnjuje ta publikacija.

Popisi na slovenskem 1948-1991 in Popis 2002


PDF - 5,23 MB

  Kratek analitilčen prikaz prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj na Slovenskem v besedi, sliki in številkah.

Metodološko gradivo

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 - Navodila za popisovanje
PDF - 6,77 MB

Objavljeni članki o Popisu 2002

Sporočila za javnost

POJASNILA V ZVEZI S POPISOM

 

Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 LJUBLJANA,
s pripisom: "Popis 2002";


oblikovanje & izvedba:ZP & BK