Statistični urad Republike Slovenije

POPISNI REZULTATI

Iskanje podatkov

Podatkovna baza Si-Stat

Napredno iskanje v Banki Statističnih podatkov

Rezultati za Slovenijo

Prebivalstvo
- Demografske značilnosti
- Izobazba
- Aktivnost
- Imena

Gospodinjstva

Družine

Stavbe in stanovanja

Rezultati po teritorijih


O POPISU

Kaj je popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj?

Metodološka pojasnila

Način zbiranja podatkov
Definicije in pojasnila
Teritorij
Zaupnost in zaščita podatkov
Standardno poročilo o kakovosti (PDF, 573 kB)

Zakonske osnove

Popis 2002 - končno poročilo (PDF, 214 KB)

Osebe, ki lahko posredujejo odgovore na popisna vprašanja

ENOTE POPISA

Definicije popisnih enot

Definicije drugih enot

POPISNI VPRAŠALNIKI

Slovenski jezik

Italijanski jezik

Madžarski jezik

Angleški jezik

ORGANIZACIJA POPISA


 
English version

Definicije drugih enot


POPISNI OKOLIŠ  (nazaj na vrh)

Popisni okoliš je osnovna in najmanjša teritorialna enota, ki je ne sekajo meje drugih teritorialnih enot.


NASELJE  (nazaj na vrh)

Naselje je strnjena ali nestrnjena skupina stavb, ki sestavljajo naseljeno zemljepisno enoto in ima skupno ime, lastni sistem oštevilčenja stavb ter določeno območje, ki ga tvori en popisni okoliš ali več.


OBČINA  (nazaj na vrh)

Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.


UPRAVNA ENOTA  (nazaj na vrh)

Upravna enota je enota, ki se organizira za območje ene ali več lokalnih skupnosti z namenom, da se zagotovi racionalno in učinkovito izvrševanje z zakonom določenih nalog državne uprave.


OBMOČNI POPISNI CENTER  (nazaj na vrh)

Območni popisni center je teritorialna enota, ki jo v Popisu 2002 organizacijsko pokriva OPK.


POPISNE PUBLIKACIJE

Prva statistična objava


PDF - 108 KB

 

  Najosnovnejši podatki o prebivalstvu, družinah, stavbah in stanovanjih v Sloveniji ter njihove spremembe med popisoma 1991 in 2002.

Statistične informacije, Prebivalstvo

Demografske značilnosti prebivalcev Slovenije ter njihov način življenja in bivanja se spreminjajo - na to opozarjajo tudi popisni podatki.
 

Slovenija

PDF - 0,95 MB

 

  Pregled po občinah

PDF - 2,16 MB

Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije - Popisi 1921-2002


PDF - 3,81 MB
Kako je bilo vprašanje o veri, jeziku in narodni pripadnosti obravnavano v različnih popisih in kako so se prebivalci Slovenije opredeljevali oz. kako so spreminjali izjave, o svoji verski, jezikovni in narodni pripadnosti pojasnjuje ta publikacija.

Popisi na slovenskem 1948-1991 in Popis 2002


PDF - 5,23 MB

  Kratek analitilčen prikaz prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj na Slovenskem v besedi, sliki in številkah.
 

Metodološko gradivo

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 - Navodila za popisovanje
PDF - 6,77 MB

Objavljeni članki o Popisu 2002

Sporočila za javnost

POJASNILA V ZVEZI S POPISOM

 

Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 LJUBLJANA,
s pripisom: "Popis 2002";


oblikovanje & izvedba:ZP & BK