Delež moških med delovno sposobnimi večji od deleža žensk, prav tako tudi med zaposlenimi in samozaposlenimi

Stopnja delovne aktivnosti (ta pove, kolikšen je delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) je v Sloveniji leta 2022 znašala za moške 72,4 %, za ženske pa precej manj, in sicer 64,4 %. V skoraj vseh občinah in statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti med moškimi višja kot med ženskami. Izjema so bile občine Benedikt, Kobilje, Kuzma, Lenart, Sveta Trojica v Slov. goricah, Šentrupert, Trnovska vas in Zavrč. Ob tem je treba pojasniti, da je nižja stopnja delovne aktivnosti med moškimi v občini Šentrupert posledica večjega števila prijav prebivališča oz. priselitev v to občino v letih od 2007 dalje, opravljenih na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 111/2007). Omenjeni zakon – veljati je začel konec leta 2007 – namreč določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v občini Šentrupert je bila oz. je taka ustanova Zavod za prestajanje kazni Dob.

Razlika v stopnji delovne aktivnosti med spoloma je bila največja v občini Osilnica, kjer je bila med moškimi (64,4 %) za 23,8 odstotne točke višja kot med ženskami (40,6 %).

Na ravni statističnih regij je bila ta razlika največja v primorsko-notranjski, znašala je 11,1 odstotne točke. Med tamkajšnjimi delovno sposobnimi moškimi je bilo namreč delovno aktivnih 78,6 %, med ženskami pa 67,5 %.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Videm, Rogašovci in Benedikt (v vsaki manj kot 1 odstotna točka), v Črni na Koroškem pa razlike med spoloma ni bilo.

Na regionalni ravni sta se stopnji delovne aktivnosti z vidika spola najmanj razlikovali v pomurski statistični regiji, in sicer za 5,5 odstotne točke; stopnja delovne aktivnosti za moške je bila namreč tam 63,5-odstotna, za ženske pa 58,0-odstotna.

Stopnja delovne aktivnosti za ženske (%), občine, Slovenija, 2022

Stopnja delovne aktivnosti za moške (%), občine, Slovenija, 2022