Stanovanja v Sloveniji

Uravnotežena stanovanjska oskrba prebivalcev Slovenije je eden pomembnejših ciljev tako države kot lokalnih skupnosti. Pomemben vir podatkov za uresničevanje in spremljanje nacionalne in lokalnih stanovanjskih politik, hkrati pa tudi osnova za različne ekonomsko-sociološke analize so podatki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Podatki o vseh stanovanjih na območju Slovenije (naseljenih, nenaseljenih, za občasno uporabo) prikazujejo velikost, leto dograditve ter kakovost in opremljenost stanovanj po posameznih letih. Za leta 2015, 2018 in 2021 so prikazani s podatki iz Registra nepremičnin (REN), pred tem pa so bili ocenjeni na podlagi kombinacije podatkov o stanovanjih, zbranih z Registrskim popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2011, ter podatkov, ki so se zbirali v rednih statističnih raziskovanjih. Podatki o stanovanjih do vključno leta 2010 so bili ocenjeni na podlagi podatkov, zbranih v Popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2002 in niso neposredno primerljivi s podatki, ocenjenimi na podlagi Registrskega popisa 2011.

Podatek o številu na novo pridobljenih stanovanj se vsako leto oceni na podlagi podatkov, zbranih z vprašalniki o dovoljenju za gradnjo stavb. Na podlagi podatkov, pridobljenih z vprašalniki o dovoljenjih za rušitev ali spremembo namembnosti stanovanja, pa so iz stanovanjskega sklada izločeni porušeni objekti ter stanovanja, ki so se prenehala uporabljati za stanovanjske namene. V bilanci stanovanjskega sklada se praviloma upoštevajo samo dokončana stanovanja, tj. stanovanja, v katerih so bila opravljena vsa gradbena, inštalacijska in obrtniška dela.