Prebivalstvo Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije zbira in redno objavlja veliko prebivalstvenih podatkov na nacionalni, pa tudi na nižjih prostorskih ravneh. Na regionalni ravni so to statistične regije in kohezijski regiji, na lokalni ravni pa občine in tudi naselja. Prebivalstveni podatki in kazalniki, izračunani na podlagi osnovnih prebivalstvenih podatkov, so pomembni za načrtovanje, usmerjanje in vrednotenje razvoja, predvsem na socialnem in ekonomskem področju. Kazalniki, ki prikazujejo starostno in spolno sestavo prebivalstva, rodnost, umrljivost, selitveno gibanje, pričakovano trajanje življenja ob rojstvu in drugo, so pomembna osnova za načrtovanje nacionalne, regionalnih in lokalnih politik.