Izobraževanje v Sloveniji

Dejavnost vzgoje in izobraževanja se dotika skoraj vsake slovenske družine. V vzgojo in izobraževanje so vključeni otroci in mladina, ki hodijo v vrtec ali šolo, odrasli, ki se izobražujejo, ali strokovno izpopolnjujejo, ali usposabljajo zaradi osebnih interesov ali potreb dela, in tudi starejši odrasli, ki so jim številne oblike izobraževanja namenjene v okviru univerze za tretje življenjsko obdobje.

Vzgoja in izobraževanje je v Republiki Sloveniji razvit sistem, ki se začenja s predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih vrtcih in na vrhu katerega so univerze z doktorskim študijem. Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna, osnovnošolsko izobraževanje pa je obvezno in traja devet let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna. Srednješolsko izobraževanje se v Sloveniji deli na nižje in srednje poklicno, srednje tehniško in strokovno ter srednje splošno izobraževanje. Terciarno izobraževanje pa obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij in poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih.

Organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, vrste učiteljev in drugih strokovnih delavcev urejajo in določajo sistemski zakoni in mnogi podzakonski predpisi. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine. Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V statistiko izobraževanja, ki jo spremlja Statistični urad Republike Slovenije, so vključene vse ravni formalnega izobraževanja: vrtci, osnovne šole, srednje šole z vsemi izobraževalnimi programi, višje strokovne šole, visokošolski zavodi z vsemi študijskimi programi ter vsi programi nadaljnjega izobraževanja odraslih in odraščajočih.