Gorenjska regija

Ta statistična regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišja Triglav, simbol slovenstva. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost. 

gorenjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

Obsega 10,5 % površine Slovenije

Gorenjska statistična regija je z 2.137 km2 šesta največja. V njej je leta 2021 živela desetina prebivalcev Slovenije, s čimer se je uvrstila na četrto mesto. Gostota poseljenosti je bila nižja od slovenskega povprečja.

Prebivalci mlajši in bolj izobraženi od povprečja v državi

Povprečna starost prebivalcev je bila 43,3 leta, kar je bilo približno 5 mesecev manj od državnega povprečja. To je bila tretja najnižja povprečna starost med regijami. V 2021 je imela tretji najvišji naravni prirast: -0,6 na 1.000 prebivalcev. Skupni selitveni prirast, ta je bil negativen samo v dveh slovenskih regijah, je bil peti najvišji in je znašal 2,3 na 1.000 prebivalcev. Med prve tri se je gorenjska regija uvrstila tudi po deležu tretjerojenih otrok ali otrok višjega reda – skupaj z jugovzhodno Slovenijo in koroško statistično regijo. V vsaki od omenjenih je ta delež presegel 17 %. Regija se je na tretje mesto uvrstila tudi po deležu otrok, rojenih v zakonski zvezi (47,1 %), za osrednjeslovensko in obalno-kraško regijo. V 2021 je imela največji delež družin z najmanj tremi otroki, 8,5-odstoten, medtem ko je ta delež na ravni Slovenije znašal 6,4 %.

Izobrazbena sestava prebivalstva je bila v gorenjski regiji v 2021 ugodnejša kot v večini drugih regij: delež prebivalcev brez izobrazbe, z nepopolno osnovno šolo ali z dokončano največ osnovno šolo je bil namreč manjši (tretji najnižji med regijami), delež prebivalcev z višje- ali visokošolsko izobrazbo pa večji od slovenskega povprečja. Med prebivalci, starejšimi od 14 let, jih je imelo višje- ali visokošolsko izobrazbo 25,6 %, s čimer se je uvrstila na drugo mesto med regijami, povprečje za Slovenijo pa je bilo 25,0 %. Splošno zadovoljstvo z življenjem so prebivalci te, goriške in osrednjeslovenske regije v povprečju ocenili z najvišjo povprečno oceno na ravni regij, s 7,8 (na lestvici do 10).

Dohodki nižji od povprečja

Skupaj z jugovzhodno Slovenijo in osrednjeslovensko regijo je bila gorenjska ena izmed treh regij, v katerih sta bili stopnja tveganja revščine in stopnja tveganja socialne izključenosti pod slovenskim povprečjem. Stopnja tveganja revščine je bila druga najnižja na ravni regij; z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je živelo 9 % oseb, enako kot v osrednjeslovenski regiji. Druga najnižja je bila tudi stopnja tveganja socialne izključenosti, znašala je 10,7 %.

V gorenjski regiji je delovalo 21.300 podjetij. V njih je delalo nekaj manj kot 80.000 oseb. Povprečna mesečna neto plača je leta 2021 v tej regiji znašala 1.235 EUR, kar je bilo približno 3 odstotke manj od slovenskega povprečja. BDP na prebivalca te regije je v 2021 znašal 20.462 EUR, kar je bilo 17 % manj od povprečja na ravni Slovenije.

Razmere na trgu dela ugodne

Stopnja delovne aktivnosti je v 2021 dosegla 70,1 %, tj. za 3,4 odstotne točke več od slovenskega povprečja, in je bila druga najvišja za primorsko-notranjsko. Poleg primorsko-notranjske je imela gorenjska regija najnižjo stopnjo anketne brezposelnosti (3,3 %).

Med delovno aktivnimi s stalnim prebivališčem v tej regiji jih je 30,2 % odhajalo na delo drugam, največ (87,8 %) v osrednjeslovensko regijo. To je bil četrti največji delež delovnih migrantov med regijami.

Največji delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov

Na 1.000 prebivalcev je bilo v tej regiji 548 avtomobilov; manj so jih imeli le v osrednjeslovenski in zasavski regiji. Po drugi strani pa je bila starost avtomobilov (10,4 leta) pod državnim povprečjem (10,6 leta). Količina komunalnih odpadkov na prebivalca, ki je v 2021 nastala v tej regiji (511 kg), je za 7 kg na prebivalca nižja od slovenskega povprečja. Ločeno je bilo zbranih 78 % komunalnih odpadkov od vseh nastalih, kar je bil največji delež med regijami.

Priljubljena med turisti

Leta 2021 so našteli največ prihodov turistov med vsemi regijami (901.271). Tako je bilo predvsem zaradi tujih turistov, ti so ustvarili največ prihodov (526.633) in prenočitev (1.376.507). V obeh primerih je to pomenilo skoraj 30 % vseh prihodov oz. prenočitev tujih turistov v Sloveniji.

Sestavlja jo 18 občin

Največ prebivalcev, 26,8 %, je na sredini leta 2021 živelo v občini Kranj (56.784), približno po 10 % pa v Škofji Loki, na Jesenicah in v Radovljici. Najmanjša je bila s 676 prebivalci občina Jezersko.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.137 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 211.501 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 99,0 103,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,3 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,8 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 67.792 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 70,1 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.234,72 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 9.668.217 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat