Jugovzhodna Slovenija

Po površini naša največja statistična regija povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. 

Jugovzhodna Slovenija

Vir: Zavod RIC Bela krajina

Statistična regija jugovzhodna Slovenija je po površini naša največja regija. Obsega 2.675 km2. V 2018 je tukaj živelo 7 % vseh prebivalcev Slovenije. Gostota naseljenosti je bila tukaj tretja najnižja: na kvadratnem kilometru je prebivalo povprečno 54 prebivalcev. Starostna sestava tukajšnjega prebivalstva je bila ugodna; delež 0–14 let starih prebivalcev je bil namreč tukaj najvišji (16,2 %). Ta regija je ena od treh, v katerih je bil naravni prirast v 2018 pozitiven. V tem letu se je tukaj rodilo na 1.000 prebivalcev 11 otrok. Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila tukaj na ravni regij ena najnižjih (28,8 leta). Delež žensk, ki so rodile 4 ali več otrok, je bil v tej regiji najvišji (5,4 %). Manj ugodna je bila izobrazbena sestava tukajšnjega prebivalstva (dokončano višje- ali visokošolsko izobrazbo je imelo tukaj le približno 20 % prebivalcev in prebivalk). Ta regija je v 2018 izstopala še po najvišjem številu obsojenih oseb (polnoletnih in mladoletnih) na 1.000 prebivalcev (4,7).

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2018 v jugovzhodni Sloveniji 67,3-odstotna, tretja najvišja na ravni regij (to pomeni, da je bilo med delovno sposobnimi prebivalci te regije 67,3 % delovno aktivnih, tj. zaposlenih in samozaposlenih). Povprečna mesečna neto plača je bila v 2018 samo v tej regiji (znašala 1.095 EUR) in še v osrednjeslovenski višja od slovenskega povprečja. BDP na prebivalca je bil tukaj tretji najvišji regionalni BDP v Sloveniji (21.630 EUR). Industrija je k regionalni bruto dodani vrednosti prispevala v tej regiji največji delež (52 %). Letna količina komunalnih odpadkov na prebivalca te regije je bila druga najnižja (430 kg). Manj odpadkov na prebivalca je nastalo le v koroški regiji (21 kg manj). Po zadnjih dostopnih podatkih so tukaj pred izpustom iz kanalizacijskega sistema prečisti 94 % odpadnih voda; to je bil bistveno višji delež kot v celotni Sloveniji (73 %).

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.675 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 143.382 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 53,6 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,5 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,5 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 50.731 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,3 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.094,95 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 7.740.497 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,1 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.