Zasavska regija

Regija Posavskega hribovja je tako po površini kot po številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija.

Zasavska

Vir: www.zagorje.si

Zasavska statistična regija je po površini naša najmanjša regija. Od jugovzhodne Slovenije, po površini največje, je manjša več kot petkrat. V 2018 so v tej regiji živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Med njimi je bilo prebivalcev, starih 0–14 let, 14,3 %, prebivalcev, starih 80 ali več let, pa 5,3 %. Med v 2018 umrlimi v tej regiji je bilo 20 % oseb starih manj kot 65 let. Ta regija je bila ena od dveh (poleg pomurske), v katerih je bil skupen prirast prebivalstva (naravni in selitveni) v 2018 negativen. Delež otrok, vključenih v vrtce, je bil tukaj eden najnižjih (77 % otrok ustrezne starosti). Delež prebivalcev, ki so živeli v prenaseljenih stanovanjih, je bil v tej regiji drugi najvišji (15,8). Stanovanja v tej regiji so bila v povprečju najmanjša, tako po površini kot po številu sob. Vsaj tri sobe je imelo v povprečju komaj polovica stanovanj v tej regiji. Delež lastniških stanovanj je bil tukaj najnižji (72,3 % naseljenih stanovanj). Vseeno so se prebivalci te regije v 2018 uvrstili med zadovoljnejše; splošno zadovoljstvo z življenjem so namreč ocenili s povprečno oceno 7,5 (od 10).

Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (52 %); velika večina teh oseb je delala v osrednjeslovenski statistični regiji. Povprečna mesečna neto plača v zasavski regiji je v 2018 znašala 994 EUR, kar je bilo skoraj 100 EUR manj od povprečja v celotni Sloveniji, oz. skoraj 200 EUR manj od povprečja v osrednjeslovenski regiji. Pod pragom tveganja revščine je živelo 15,6 % tukajšnjih prebivalcev, resno materialno prikrajšanih pa je bilo 7,7 %. BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (11.574 EUR). V tej regiji je delovalo malo več kot 3.800 podjetij. Povprečni prihodek podjetja na osebo, ki je delala, je bil v podjetjih v tej regiji najnižji (82.300 EUR). Tudi število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo v tej regiji najnižje (517); stari so bili povprečno 10 let.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 485 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 57.050 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 117,6 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,3 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,7 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 12.301 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 63,9 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 993,67 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.172.746 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,1 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.