Zasavska regija

Regija Posavskega hribovja je po površini najmanjša, po številu prebivalcev pa druga najmanjša slovenska statistična regija.

zasavska

Vir: www.zagorje.si

Obsega 2,4 % površine Slovenije

Zasavska statistična regija je s 485 km2 najmanjša. Od jugovzhodne Slovenije, po površini največje regije, je manjša za več kot petkrat. Leta 2021 so v tej regiji živeli približno 3 % prebivalcev Slovenije. Bila je tretja najgosteje naseljena regija (na km2 je živelo povprečno 117 prebivalcev).

Prebivalci manj izobraženi od povprečja v državi

Leta 2021 je delež prebivalcev, mlajših od 15 let, znašal 14,6 %, kar je bilo pod državnim povprečjem (15,1 %), prebivalcev, starih nad 64 let, pa je bilo 22,0 % (povprečje je bilo 20,9 %). Povprečna starost prebivalcev je bila v tej regiji, enako kot v koroški, 44,8 leta.

Naravni prirast je bil drugi najnižji med regijami (-5,0 na 1.000 prebivalcev), prav tako selitveni prirast (-0,7 na 1.000 prebivalcev), skupni prirast pa je bil v tej regiji najnižji (-5,7 na 1.000 prebivalcev).

Izobrazbena sestava prebivalstva je bila manj ugodna, saj imajo prebivalci regije v povprečju nižjo stopnjo dosežene izobrazbe. Končano največ osnovno šolo jih je leta 2021 imelo 25,1 %, višje- ali visokošolsko izobraženih pa jih je bilo 20,0 %, kar je bilo 5 odstotnih točk manj od slovenskega povprečja. Imeli so 33 študentov na 1.000 prebivalcev, s čimer so se uvrstili med regije z manj študenti.

Delež tujih državljanov med prebivalci je bil v primerjavi z drugimi regijami tretji najnižji (6,1 %). Tukajšnji prebivalci so se z drugo najnižjo povprečno oceno splošnega zadovoljstva z življenjem med regijami (7,4 od 10) uvrstili med manj zadovoljne.

Povprečno slabši življenjski pogoji

Odstotek gospodinjstev, ki so prejela materialno in/ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij, je bil v tej regiji najvišji (8 %). Z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je živelo 15,7 % oseb (tretji najvišji delež med regijami). Najvišji je bil v zasavski regiji tudi delež gospodinjstev, ki imajo težave s puščajočo streho, z vlažnimi stenami, temelji ali tlemi, s trhlimi okenskimi okvirji ali trhlimi tlemi, ta je bil 26-odstoten. Delež gospodinjstev, za katera so bili stanovanjski stroški (med te spadajo tudi morebitna najemnina ali odplačila hipotekarnih posojil) v 2021 veliko breme, je bil v tej regiji najvišji (33 %). Prav tako je bila v tej regiji najvišja stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti. 8,4 % oseb, starih 0–59 let, je živelo v gospodinjstvih, katerih odrasli člani (tj. stari 18–59 let) so delali manj kot 20 % svojega razpoložljivega delovnega časa, izraženega v mesecih.

Stopnja brezposelnosti med najnižjimi, delež delovnih migrantov največji

Stopnja delovne aktivnosti je bila v zasavski regiji v 2021 nekoliko nižja od povprečja v celotni Sloveniji; bila je 66,1-odstotna. Med moškimi je bila 68,7-odstotna, med ženskami pa 63,3-odstotna. Razlika v stopnjah delovne aktivnosti med spoloma je bila tukaj najnižja med regijami (5,4 odstotne točke). Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (53,3 %); večina teh oseb je delala v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja brezposelnosti je bila s 4,1 % tretja najnižja, enaka je bila v posavski regiji. Nižja je bila le v primorsko-notranjski in gorenjski regiji (v obeh 3,3 %).

Dohodki med najnižjimi

Povprečna mesečna neto plača v zasavski regiji je v 2021 znašala 1.168 EUR, kar je bilo 103 EUR manj od povprečja na ravni države in 215 EUR manj od povprečja v osrednjeslovenski regiji. BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (13.236 EUR); predstavljal je 1,4 % slovenskega BDP-ja. Tukaj je delovalo nekaj več kot 4.000 podjetij.

Najmanj avtomobilov na 1.000 prebivalcev

Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo v tej regiji najmanjše (539); avtomobili so bili povprečno stari 10,6 leta, kar je bilo enako kot na ravni Slovenije.

Druga najmanjša je bila količina nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca (434 kg). Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov je bil prav tako drugi najmanjši (64,8 %).

Sestavljajo jo 4 občine

Zasavska regija ima najmanjše število občin med regijami. Največja je bila z 221 km2 občina Litija, ki obsega skoraj polovico površine regije. Največ prebivalcev, 16.328, je na sredini leta 2021 živelo v občini Zagorje ob Savi, najgosteje naseljena pa je bila z 274 prebivalci na km2 občina Trbovlje.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 485 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 56.917 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 117,3 103,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,8 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,7 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 12.624 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,1 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.167,74 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.443.855 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,6 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat