Zasavska regija

Regija Posavskega hribovja je tako po površini kot po številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija.

zasavska

Vir: www.zagorje.si

Zasavska statistična regija je po površini naša najmanjša regija. Od jugovzhodne Slovenije, po površini največje, je manjša več kot petkrat. V 2020 so v tej regiji živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Bila je tretja najgosteje naseljena regija (na kvadratnem kilometru je živelo povprečno 118 prebivalcev). Delež tujih državljanov med prebivalci je bil v primerjavi z drugimi regijami eden nižjih (5,7 %). Izobrazbena sestava prebivalstva je bila manj ugodna. 20 % prebivalcev je imelo namreč višje- ali visokošolsko izobrazbo, kar je 4,8 odstotne točke manj od slovenskega povprečja. Stopnja resne materialne prikrajšanosti pa je bila v zasavski regiji najvišja, 5,6-odstotna. Resno materialno prikrajšane so osebe, katerih življenjski pogoji so močno omejeni zaradi omejenih finančnih virov gospodinjstva, in ne zaradi lastne izbire oz. navad. Delež gospodinjstev, za katera so bili stanovanjski stroški (med te spadajo tudi morebitna najemnina ali odplačila hipotekarnih posojil) v 2020 veliko breme, je bil v tej regiji najvišji (36 %). 24 % gospodinjstev je zaznavalo, da so imela težave s hrupom sosedov ali hrupom z ulice (promet, tovarne, podjetja itd.), kar je bilo največ v Sloveniji. Najvišji je bil tudi delež gospodinjstev, ki so imela težave z onesnaženostjo okolja, umazanijo ali drugimi okoljskimi problemi, ki jih povzročata promet in industrija (27 %).

Stopnja delovne aktivnosti je bila v zasavski regiji v 2020 nekoliko nižja od povprečja v celotni Sloveniji; bila je 65,2-odstotna. Med moškimi je bila 67,9-odstotna, med ženskami pa 62,4-odstotna. Razlika v stopnjah delovne aktivnosti med spoloma je bila tukaj najnižja med regijami (5,5 odstotne točke). Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (53,1 %); velika večina teh oseb je delala v osrednjeslovenski statistični regiji. Povprečna mesečna neto plača v zasavski regiji je v 2020 znašala 1.105 EUR, kar je bilo 104 EUR manj od povprečja v celotni Sloveniji in 216 EUR manj od povprečja v osrednjeslovenski regiji. BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (12.174 EUR); predstavljal je 1,5 % slovenskega BDP-ja. V tej regiji je delovalo malo več kot 4.000 podjetij. Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo v tej regiji najnižje (529); avtomobili so bili povprečno stari 10 let.

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 485 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 57.148 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 117,8 103,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,7 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,3 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 12.417 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,2 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.105,14 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.212.786 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat