Savinjska regija

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

Savinjska

Vir: Arhiv Zlati Grič, Slovenske Konjice

V savinjski statistični regiji je v letu 2018 živelo 12 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je v 2018 izstopala po najnižjem deležu prebivalcev, starih 80 ali več let (4,8 %). Tudi povprečna starost prebivalcev te regije je bila ena najnižjih (43,2 leta). Naravni prirast je bil tudi v tej regiji tako kot v večini drugih negativen (–0,5 na 1.000 prebivalcev). Samo v tej regiji pa se je v 2018 rodilo dečkov manj kot deklic (številčno razmerje med spoloma novorojenih je bilo 97 : 100). Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 21 % prebivalcev (25–64 let), kar je manj od slovenskega povprečja (24 %). Povprečna mesečna neto plača je bila za 79 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 1.013 EUR. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj četrta najvišja (15,4-odstotna), tukajšnji prebivalci pa so se s povprečno oceno splošnega zadovoljstva z življenjem (7,2 od 10) uvrstili med manj zadovoljne.

Ta regija je ustvarila nekaj več kot 11 % nacionalnega BDP (in se s tem podatkom uvrstila na 3. mesto med statističnimi regijami). 44 % regionalne bruto dodane vrednosti je bilo ustvarjene v dejavnosti industrija. Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji eden nižjih (18,3 %). Po številu stanovanj na 1.000 prebivalcev (398) se je ta regija uvrstila le pred gorenjsko in koroško. Od celotne količine odpadne vode, nastale v 2018 v tej regiji, je bilo pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščene 69 %. Približno toliko odpadne vode (v %) se je prečistilo še v gorenjski in koroški statistični regiji, manj pa le v osrednjeslovenski (59 %). Posameznemu gospodinjstvu v tej regiji je bilo v 2018 dobavljene iz javnega vodovoda povprečno 40,4 m3 vode (druga največja količina na ravni regij).

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.301 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 255.703 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 111,1 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,2 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,3 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 92.359 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,0 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.013,49 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 11.176.914 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.