Savinjska regija

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

savinjska

Vir: Arhiv Zlati Grič, Slovenske Konjice

Obsega 11,4 % površine Slovenije

Savinjska statistična regija je z 2.301 km2 četrta največja – za jugovzhodno Slovenijo, osrednjeslovensko in goriško regijo. Leta 2021 je v njej živelo 12 % prebivalcev Slovenije, s čimer se je uvrstila na tretje mesto za osrednjeslovensko in podravsko. S 112 prebivalci na km2 je bila med gosteje naseljenimi (povprečje za Slovenijo so bili 104 prebivalci na km2).

Najmanjši delež prebivalcev, starih nad 80 let

Regija je v 2021 izstopala po najmanjšem deležu prebivalcev, starih 80 let ali več (5,1 %). Povprečna starost prebivalcev regije je bila enaka povprečni starosti prebivalcev celotne Slovenije: 43,8 leta. Naravni prirast je bil tudi v tej regiji – tako kot v večini drugih – negativen (-2,9 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa pozitiven (2,1 na 1.000 prebivalcev). Priseljenih iz tujine je bilo 12,7 na 1.000 prebivalcev, kar je regijo uvrstilo na tretje mesto, odseljenih v tujino pa 10,6 na 1.000 prebivalcev, kar je bila četrta najvišja vrednost.

Delež otrok, vključenih v vrtce, je bil tukaj tretji največji med regijami (81,6 % vseh otrok, starih 1–5). Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila 29,1 leta (povprečje je bilo 29,6 leta), ob rojstvu vseh otrok pa 30,8 leta (povprečje 31,1 leta). Zunaj zakonske zveze se je v 2021 rodilo 64,5 % otrok, kar je bil četrti največji delež na ravni regij.

Med tukajšnjimi prebivalci, starimi 14 let ali več, jih je v 2021 imelo končano največ osnovno šolo 24,1 %, višje- ali visokošolsko izobraženih pa jih je bilo 21,8 %. Uvrstili so se med regije z večjim deležem študentov. V 2021 so jih imeli 36 na 1.000 prebivalcev, kar je enako kot v jugovzhodni Sloveniji in gorenjski regiji, več (38 na 1.000 prebivalcev) sta jih imeli osrednjeslovenska in goriška.

Regija je imela tretji najmanjši delež žensk, 49,3 % (povprečje v Sloveniji je bilo 49,8 %). Med prebivalci je bilo 8,0 % tujih državljanov, zelo blizu slovenskemu povprečju (8,1 %). Povprečna starost umrlih je bila tretja najnižja med regijami, 77,5 leta (povprečje je bilo 78,3 leta).

Tukajšnji prebivalci so se s povprečno oceno splošnega zadovoljstva z življenjem (7,5 od 10) uvrstili med manj zadovoljne.

Stopnja delovne aktivnosti nad povprečjem

Stopnja delovne aktivnosti v 2021 je bila z 68,4 % peta najvišja in nad slovenskim povprečjem (66,7 %), stopnja brezposelnosti pa s 4,6 % malo pod povprečjem (4,7 %) in jih je uvrstila na sredino med regijami. Stopnja delovne aktivnosti med moškimi (bila je 72,8-odstotna) je bila za 9,4 odstotne točke višja kot med ženskami (63,4-odstotna). Ta razlika je bila tretja najvišja na ravni regij. Savinjska spada med regije z nižjim deležem delovnih migrantov. Med delovno aktivnimi s stalnim prebivališčem v tej regiji jih je 20,5 % odhajalo na delo drugam, največ (59,7 %) v osrednjeslovensko.

Ustvarila tretji največji delež BDP-ja Slovenije

V 2021 je tukaj delovalo skoraj 23.300 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,6 osebe. Povprečna mesečna neto plača v savinjski regiji leta 2021 je bila druga najnižja in je znašala 1.161 EUR, kar je bilo približno 109 EUR manj od povprečja v celotni Sloveniji. Ta regija je v 2021 ustvarila 10,9 % BDP-ja Slovenije in se s tem uvrstila na tretje mesto med statističnimi regijami. BDP na prebivalca je bil četrti najvišji; znašal je 22.014 EUR in je bil za 11,1 % nižji od državnega povprečja.

Med bolj turističnimi regijami

Leta 2021 so našteli 432.985 prihodov turistov ali 10,8 % vseh in 1.381.850 njihovih prenočitev ali 12,3 % vseh v državi. Med turisti v tej regiji so prevladovali domači, prihodov tujih turistov je bilo za okoli četrtino.

Najvišja stopnja resne materialne prikrajšanosti

Stopnja resne materialne prikrajšanosti je bila v tej regiji najvišja, 4,2-odstotna. Resno materialno prikrajšane so osebe, katerih življenjski pogoji so močno omejeni zaradi omejenih finančnih virov gospodinjstva, in ne zaradi lastne izbire oz. navad. Stopnja tveganja revščine je bila v tej regiji za 0,8 odstotne točke višja od povprečja Slovenije, bila je 12,5-odstotna.

Sestavlja jo 31 občin

Največja je bila z 222 km2 občina Šentjur, obsegala je desetino površine regije. Največ prebivalcev, 48.847, je na sredini leta 2021 živelo v občini Celje. Več jih je živelo le v občinah Koper, Kranj, Maribor in Ljubljana. Občina Celje je bila s 515 prebivalci na km2 tudi najgosteje naseljena občina v savinjski regiji. Občina Solčava je imela s 526 prebivalci tretje najmanjše število prebivalcev med občinami v državi. Obsega 102 km2 in je bila s 5 prebivalci na km2 tudi najredkeje poseljena občina v Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.301 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 258.677 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 112,4 103,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,8 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,8 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 95.052 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,4 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.161,11 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 14.292.367 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,8 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat