Savinjska regija

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

savinjska

Vir: Arhiv Zlati Grič, Slovenske Konjice

V savinjski statistični regiji je v letu 2020 živelo 12 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je v tem letu izstopala po najnižjem deležu prebivalcev, starih 80 ali več let (5 %). Povprečna starost prebivalcev regije je bila enaka povprečni starosti prebivalcev celotne Slovenije: 43,6 leta. Naravni prirast je bil tudi v tej regiji – tako kot v večini drugih – negativen (–2,7 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa pozitiven (4,9 na 1.000 prebivalcev). Delež otrok, vključenih v vrtce, je bil tukaj četrti najvišji med regijami (79,5 % otrok ustrezne starosti). Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 21 % prebivalcev (25–64 let), kar je bilo manj od slovenskega povprečja (24,5 %). Stopnja tveganja revščine je bila v tej regiji enaka kot na ravni Slovenije (12,4-odstotna). 7 % gospodinjstev si v 2020 finančno ni moglo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja, kar je bil drugi najvišji delež. Tukajšnji prebivalci so se s povprečno oceno splošnega zadovoljstva z življenjem (7,3 od 10) uvrstili med povprečno zadovoljne.

Stopnja delovne aktivnosti je bila v savinjski regiji v letu 2020 za 1 odstotno točko višja od slovenskega povprečja. Med moškimi (bila je 70,9-odstotna) je bila za več kot 9 odstotnih točk višja kot med ženskami (61,8-odstotna). Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji eden nižjih (20 %). V 2020 je tukaj delovalo nekaj več kot 22.600 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,6 osebe. Povprečna mesečna neto plača v savinjski regiji je v 2020 znašala 1.105 EUR, kar je bilo približno 104 EUR manj od povprečja v celotni Sloveniji. Ta regija je ustvarila nekaj več kot 11 % BDP-ja Slovenije (in se s tem uvrstila na 3. mesto med statističnimi regijami). 43 % regionalne bruto dodane vrednosti je bilo ustvarjene v dejavnosti industrija. Od celotne količine odpadne vode, nastale v 2020 v tej regiji, je je bilo pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščene 63 %. Manj odpadne vode se je prečistilo v goriški, posavski in osrednjeslovenski. Posameznemu gospodinjstvu v tej regiji je bilo v 2020 dobavljene iz javnega vodovoda povprečno 42,8 m3 vode (druga največja količina na ravni regij).

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.301 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 258.345 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 112,3 103,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,6 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,2 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 92.981 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,6 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.104,83 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 11.492.239 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,7 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat