Podravska regija

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.

Podravska

Vir: SOkol, Agencija RS za okolje

V podravski statistični regiji je v 2018 živelo 16 % prebivalcev Slovenije. Z gostoto poseljenosti povprečno 148 prebivalcev na kvadratni kilometer sodi med naše gostje poseljene regije. Naravni prirast je bil v 2018 tudi v tej regiji – kot v večini drugih – negativen (–2,5 na 1.000 prebivalcev). Kljub temu se je število prebivalcev v 2018 glede na leto prej zaradi pozitivnega selitvenega prirasta med statističnimi regijami in iz tujine (ta je bil izrazitejši) nekoliko povečalo. Povprečna starost žensk, ki so v 2018 rodile prvega otroka, je bila tukaj četrta najvišja na ravni regij (29,2 leta), a še vedno za malenkost nižja od povprečja v celotni Sloveniji. Skoraj 66 % v tem letu v tej regiji rojenih otrok se je rodilo neporočenim materam oz. staršem. Višjo vrednost tega podatka sta imeli le dve regiji: pomurska in koroška. Delež družin brez otrok je bil tukaj tretji najvišji med regijami (27,5 %). Delež prebivalcev z največ osnovnošolsko izobrazbo je bil v tej regiji drugi najnižji (22,8 %).

Delež mladih prebivalcev (tj. starih 0–14 let) je bil v podravski statistični regiji drugi najnižji (13,8 %); nižji je bil samo še v pomurski. Stopnja delovne aktivnosti prebivalcev te regije je bila 2018 ena najnižjih na ravni regij (59,6-odstotna). Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 16 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar ni veliko, saj je nižjo vrednost tega podatka imela le še osrednjeslovenska regija (10 %). Podravska regija je v 2018 ustvarila 12,6 % nacionalnega BDP. BDP na prebivalca te regije pa je bil četrti najnižji med regijami. V 2018 je tukaj delovalo nekaj več kot 26.400 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,7 osebe. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj ena višjih (z dohodki, ki so bili nižji od praga tveganja revščine, je tukaj živelo 15,6 % oseb). V 2018 je tukaj nastalo 485 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so zbrali 73 % teh odpadkov, kar podravsko regijo uvršča na tretje mesto po vrednosti tega podatka. Tukaj so pred izpustom v javno kanalizacijo prečistili skoraj 96 % odpadnih voda; več odpadne vode kot tukaj so prečistili le v pomurski regiji (99 %). Po številu obsojenih (polnoletni in mladoletni) na 1.000 prebivalcev (3,1) je bila ta regija tretja.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.170 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 321.960 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 148,4 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,1 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,4 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 107.596 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 59,6 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.014,64 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 12.171.082 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,1 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.