Podravska regija

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.

podravska

Vir: SOkol, Agencija RS za okolje

V podravski statistični regiji, drugi najgosteje poseljeni regiji, je v 2020 živelo 16 % prebivalcev Slovenije. Gostota poseljenosti je bila 150 prebivalcev na kvadratni kilometer. Naravni prirast je bil v 2020 tudi v tej regiji – kot v večini drugih – negativen (–4,9 na 1.000 prebivalcev). Kljub temu se je število prebivalcev v 2020 glede na leto prej zaradi pozitivnega selitvenega prirasta med statističnimi regijami in iz tujine (ta je bil izrazitejši) nekoliko povečalo. Delež mladih prebivalcev (tj. starih 0–14 let) je bil v tej regiji drugi najnižji (13,9 %); nižji je bil samo še v pomurski. Delež novorojenih otrok, katerih matere oz. starši ob njihovem rojstvu niso bili poročeni, je bil v tej regiji v 2020 tretji najvišji (64 %). Višjo vrednost tega podatka sta imeli pomurska in koroška regija. Povprečna starost žensk, ki so v 2020 rodile prvega otroka, je bila tukaj 29,4 leta. Povprečna starost umrlih je bila v tej regiji druga najnižja (78,4 leta); najvišja je bila v goriški (80,4 leta).

Stopnja delovne aktivnosti prebivalcev te regije je bila v 2020 ena najnižjih na ravni regij (60,7-odstotna). Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 17 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar glede na druge regije ni bilo veliko; manj jih je odhajalo na delo v drugo regijo le iz osrednjeslovenske (10 %) in goriške (16,9 %). Podravska regija je v 2020 ustvarila 12,7 % BDP-ja Slovenije. BDP na prebivalca te regije pa je bil peti najnižji med regijami. V 2020 je tukaj delovalo nekaj manj kot 27.500 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,7 osebe. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj ena najvišjih, 16,5-odstotna. To pomeni, da je z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, živelo 16,5 % oseb. Višjo stopnjo tveganja revščine (za 1,2 odstotne točke) je imela le koroška regija. V 2020 je tukaj nastalo 491 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so jih zbrali 71 % in se tako po deležu ločeno zbranih komunalnih odpadkov uvrstili na četrto mesto. Tretja je bila ta regija po številu obsojenih (polnoletnih in mladoletnih) na 1.000 prebivalcev (2,5).

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.170 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 326.510 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 150,5 103,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,3 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,5 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 109.409 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 60,7 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.121,91 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 12.006.100 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat