Obalno - Kraška regija

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. 

Obalno - kraška

Vir: Slovenska turistična organizacija

Obalno-kraška statistična regija obsega 1.043 km2 celotne površine Slovenije in je tako po površini ena naših manjših regij. V letu 2020 je tukaj živelo 5,5 % prebivalcev Slovenije. Po vrednosti tega podatka sta ji bili najbližji goriška in pomurska statistična regija. Razlika med številoma moških in žensk je bila v tej regiji najmanjša; leta 2020 je bilo 311 žensk več kot moških. Število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev je bilo v 2020 v obalno-kraški regiji tretje najnižje na ravni regij (8,0). Naravni prirast je bil negativen (–2,4), skupni selitveni prirast, ki je bil sicer v vseh regijah pozitiven, pa je bil tukaj najvišji (22,7). Povprečna starost prebivalcev je bila 44,8 leta, tretja najvišja na ravni regij. Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila tu druga najvišja, in sicer je znašala 30,3 leta (ali za 0,7 leta več od povprečja v celotni Sloveniji). Obalno-kraška regija je izstopala po najvišjem deležu tujih državljanov med prebivalci (12,2 %) in po najvišjem številu priseljenih iz tujine na 1.000 prebivalcev (25). Po deležu prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (30,9 %) se je ta regija v 2020 uvrstila na tretje mesto, po številu študentov na 1.000 prebivalcev (31) pa skupaj s podravsko na predzadnje mesto.

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2020 v obalno-kraški regiji enaka, kot je znašalo povprečje v celotni Sloveniji (65,6-odstotna). Povprečna mesečna neto plača je tukaj v 2020 znašala 1.173 EUR (kar je bilo približno 35 EUR manj od slovenskega povprečja). BDP na prebivalca je bil v 2020 v tej regiji tretji najvišji; znašal je 20.576 EUR. Tu je v 2020 delovalo 14.300 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 3,1 osebe, kar je bilo najmanj v primerjavi z zaposlenostjo v podjetjih v drugih slovenskih regijah. 78 % regijske bruto dodane vrednosti je bilo tukaj ustvarjene v storitvenih dejavnostih – največ med regijami. V 2020 je imela 2,3 milijona turističnih prenočitev, kar jo je prav tako postavilo na prvo mesto med regijami. Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev (577) se je uvrstila na četrto mesto. Avtomobili so bili tu v povprečju stari 10,8 leta, kar je bilo več od slovenskega povprečja. V tej regiji je v 2020 nastalo največ komunalnih odpadkov na prebivalca: 565 kg (ali povprečno 76 kg na prebivalca več kot v celotni Sloveniji). Ločeno so tukaj zbrali samo 57 % komunalnih odpadkov (to je bil na ravni regij najnižji delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov).

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 1.043 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 116.871 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 112,1 103,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,9 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 20,4 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 40.998 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,6 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.173,33 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 5.148.512 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,8 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat