Obalno-kraška regija

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. 

Obalno-kraška

Vir: Slovenska turistična organizacija

V obalno-kraški statistični regiji je v 2018 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Tolikšen delež od celotnega prebivalstva Slovenije sta imeli še goriška in pomurska regija. Obalno-kraška regija je izstopala po najvišjem deležu tujih državljanov med prebivalci (10,5 %) in po najvišjem številu priseljenih iz tujine na 1.000 prebivalcev (19). Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila v tej regiji najvišja, in sicer 30,7 leta, to je 1,2 leta več kot v celotni Sloveniji. Delež žensk, ki niso rodile, je bil tukaj drugi najvišji (24,7 %), delež žensk, ki so rodile 4 ali več otrok, pa je bil najnižji (1,9 %). Po deležu prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (23,8 %) je bila ta regija v 2018 na tretjem mestu. Po številu dijakov na 1.000 prebivalcev (30) in številu študentov na 1.000 prebivalcev (28) se je med preostalimi regijami uvrstila na zadnje mesto.

Povprečna mesečna neto plača je tukaj v 2018 znašala 1.065 EUR in je bila od slovenskega povprečja nižja za približno 28 EUR. BDP na prebivalca je bil v 2018 v tej regiji drugi najvišji (22.627 EUR); najvišjega so imeli v osrednjeslovenski statistični regiji. V obalno-kraški regiji je v 2018 delovalo 14.295 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 3,2 osebe, kar je bilo najmanj v primerjavi z zaposlenostjo v podjetjih v drugih slovenskih regijah. Po številu stanovanj na 1.000 prebivalcev (485) pa je bila ta regija prva. Delež v letu 2018 dokončanih stanovanj od vseh, ki so se v tem letu gradila v tej regiji, je bil med preostalimi regijami drugi najvišji (32 %). V tej regiji je v 2018 nastalo največ komunalnih odpadkov na prebivalca: 575 kg (ali povprečno 80 kilogramov na prebivalca več kot v celotni Sloveniji). Samo 62 % komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno (to je bil na ravni regij drugi najnižji delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov).

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 1.044 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 114.085 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 109,4 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,6 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,3 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 41.879 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,5 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.064,94 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 6.229.948 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,5 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.