Pomurska regija

To je naša najbolj severovzhodna in najbolj ravninska statistična regija. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za kmetijstvo.

pomurska

Vir: Arhiv TIC Moravske Toplice

Obsega 6,6 % površine Slovenije

Pomurska statistična regija je s 1.336 km2 peta najmanjša. V njej je v 2021 živelo 5,4 % prebivalcev Slovenije. Na km2 jih je živelo 86, s čimer se je uvrstila na 7. mesto. Povprečje za Slovenijo so bili 104 prebivalci na km2.

Povprečno najstarejša regija z manj ugodno izobrazbeno sestavo

Leta 2021 je bila povprečna starost prebivalcev 46,1 leta, kar je bilo za 2,3 leta več od državnega povprečja in za 3,9 leta več od povprečja v osrednjeslovenski regiji (ki je imela najnižjo povprečno starost). Po tem kazalniku se je pomurska regija uvrstila na prvo mesto.

Izstopala je tudi po najnižjem naravnem prirastu (-5,9 na 1.000 prebivalcev); število živorojenih je bilo najnižje (7,7 na 1.000 prebivalcev), število umrlih pa najvišje (13,6 na 1.000 prebivalcev). Starostna sestava prebivalstva je bila v tej regiji najmanj ugodna, saj je bil delež mladih prebivalcev (0–14 let) najnižji (13,1 %), delež prebivalcev, starih 65 let ali več, pa najvišji (24,0 %). Koeficient starostne odvisnosti starih je bil 38,2, kar pomeni, da je bilo toliko starejših odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev. Po tem kazalniku se je regija uvrstila na drugo mesto, pred njo je bila goriška, kjer je ta koeficient znašal 38,2.

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je bilo za dečke, rojene leta 2021 v tej regiji, v primerjavi s preostalimi regijami najnižje, za deklice pa drugo najnižje. Dečki lahko pričakujejo, da bodo živeli 75,8 leta, deklice pa 82,0 leta. Število razvez zakonskih zvez na 1.000 prebivalcev je bilo v 2021 drugo najmanjše na ravni regij (1 na 1.000 prebivalcev).

Izobrazbena sestava tukajšnjega prebivalstva je bila manj ugodna. Skoraj tretjina prebivalcev (29,4 %) je imela namreč dokončano največ osnovnošolsko izobrazbo, kar je najvišji odstotek med regijami. Imeli so tudi najnižji delež prebivalcev nad 14 let z višje- ali visokošolsko izobrazbo (18,4 %) ter najmanjše število študentov med regijami (29 na 1.000 prebivalcev).

Najmanjši delež tujih državljanov med prebivalci

Regija je izstopala tudi po najmanjšem deležu tujih državljanov med prebivalci (2,5 %).

Delež novorojenih otrok, katerih matere oz. starši ob njihovem rojstvu niso bili poročeni, je bil v tej regiji drugi največji (67,3 %). Višjo vrednost tega podatka je imela le koroška regija. Povprečna starost mater ob rojstvu prvega otroka je bila četrta najnižja (29 let). V vrtce je bilo vključenih 82,7 % otrok, starih 1–5 let, kar je drugi največji delež; uvrstili so se za osrednjeslovensko s 84,5 % vključenih.

Prebivalci pomurske regije so splošno zadovoljstvo z življenjem v 2021 ocenili z najnižjo povprečno oceno (s 7,3 na lestvici do 10).

Nekateri kazalniki kakovosti življenja manj ugodni

Delež gospodinjstev, ki so prejemala materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij, je bil drugi najvišji (6 %), višji je bil le v zasavski (8 %). V stanovanjih, ki so bila v slabem stanju (s puščajočo streho, z vlažnimi stenami, temelji ali tlemi, trhlimi okenskimi okvirji ali tlemi), je živelo 24 % gospodinjstev, kar je bil drugi največji delež med regijami. Po drugi strani pa je imela regija drugo najnižjo stopnjo prenaseljenosti stanovanj; 8,1 % oseb je živelo v stanovanjih s premajhnim številom sob glede na število članov gospodinjstva.

Najnižja stopnja delovne aktivnosti

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2021 najnižja med regijami (58,9 %), stopnja brezposelnosti pa druga najvišja (5,5 %), za podravsko (6,2 %). Med delovno aktivnimi s stalnim prebivališčem v tej regiji jih je 20,8 % odhajalo na delo drugam, največ (45,2 %) v podravsko regijo, sledila je osrednjeslovenska (43,3 %). Po deležu delovnih migrantov se je uvrstila na osmo mesto.

Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v tej regiji je v 2021 obsegala 1.177 EUR. Od državnega povprečja je bila nižja za 7,4 % oz. 94 EUR. Regija je ustvarila 3,7 % BDP-ja Slovenije. BDP na prebivalca je tukaj znašal 16.920 EUR oz. 31,7 % manj od slovenskega povprečja. V tej regiji je delovalo približno 8.000 podjetij, v njih pa so delale povprečno po 4,3 osebe.

Sestavlja jo 27 občin

Največja je bila s 144 km2 (10,8 %) občina Moravske Toplice. Največ prebivalcev, 16,2 %, je na sredini leta 2021 živelo v Murski Soboti (18.547); z 288 prebivalci na km2 je bila tudi najgosteje poseljena. Med 28 prebivalstveno najmanjših občin v državi se je v drugi polovici 2021 uvrstilo kar 11 občin iz te regije. Občina Hodoš je bila s 361 prebivalci najmanjša v regiji ter druga najmanjša v Sloveniji, občina Kobilje pa s 538 prebivalci druga najmanjša v regiji ter četrta najmanjša v državi.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 1.336 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 114.540 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 85,8 103,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 46,1 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,2 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 33.375 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 58,9 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.176,61 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 3.732.010 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat