Občina Mengeš

Občina Mengeš leži v podalpski ravnini Kamniških Alp. V preteklosti se je Mengeš ponašal s slamnikarsko industrijo in industrijo glasbil, v zadnjem času pa napredujeta tekstilna industrija in razvoj malega gospodarstva.

Mengeš

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Mengeš je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 22 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 197. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 8.440 prebivalcev (približno 4.190 moških in 4.250 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 64. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 376 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –2,3 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 14,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 12,7 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 112 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskoval pa jih je 401 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 85 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 890 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 330 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 35 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 72 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 540 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 373 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 12 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 22 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 8.435 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 376 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,3 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 12,7 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.694 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 71,7 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.209,07 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 447.044 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,6 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat