Občina Medvode

Ime občine Medvode in istoimenskega naselja, ki je središče občine, nakazuje, da leži občina v sotočju dveh rek, in sicer Save in Sore. Občina izkorišča naravne danosti za razvoj turizma ('zelena vrata glavnega mesta').

Medvode

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo

Občina Medvode je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 78 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 87. mesto.

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 16.490 prebivalcev (približno 8.130 moških in 8.360 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 28. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 213 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,1 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 11,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 13,1 (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 42,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 119 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 8 vrtcev, obiskovalo pa jih je 740 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 82 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 1.560 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 600 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 39 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 68 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 5 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 5 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 361 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 71 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 95 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 275 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 86 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 78 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 16.488 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 213 102
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,7 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 13,1 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 3.729 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,5 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.042,13 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 498.871 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.